Viete, na čo slúži a kedy je potrebné? 

Pri rekonštrukciách mostov a obmedzeniach, ktoré sú s tým spojené, sa snažíme o minimalizáciu obmedzení pre motoristov a chodcov. Našim cieľom je eliminovať dopady na verejnú dopravu a ušetriť vodičov od dlhých obchádzkových trás. Jednou z možností je použitie dočasného premostenia, ktoré – ako samotný názov prezrádza – počas časovo ohraničeného úseku nahrádza trvalé premostenie.  

Všetky líniové stavby, ktoré prechádzajú cez či ponad rôzne prírodné prekážky a budovy, je potrebné premostiť pomocou podpornej konštrukcie. Faktom je, že mostné objekty je potrebné udržiavať, kontrolovať a opravovať od chvíle, keď boli odovzdané zhotoviteľom do užívania. S odstupom času a v prípade, že stavebno-technický stav mostného objektu dosiahne stupeň 7 (t.j. havarijný stav), je potrebné most komplexne zrekonštruovať či nahradiť novým. Až v tomto bode sa vlastník, správca či projektant zamýšľa, ako a či vôbec previesť dopravu po dosluhujúcom mostnom objekte a v akom rozsahu (hmotnosť aut, jazda v jednom pruhu a pod.). Najčastejším riešením je obchádzková trasa, no za vhodných podmienok je možné využiť aj tzv. mostné provizórium.     

 

Výstavbe takéhoto premostenia predchádza preverovanie možností využitia jestvujúcich komunikácii k obchádzke. V prípade, že sa ani jedna trasa nedá využiť a jediným možným riešením je postaviť provizórium, pristúpi sa k naprojektovaniu tohto dočasného objektu. Nasleduje zameranie terénu, preverenie inžinierskych sietí v záujmovej oblasti, oslovenie dotknutých organizácii, získanie potrebných povolení, oslovenie dotknutých vlastníkov a dohodnutie zmluvných podmienok (prenájom pozemkov) – všetky činnosti musia byť vykonané tak, ako keby išlo o trvalý most. Až po absolvovaní týchto krokov sa môže začať realizácia výstavby tohto objektu, ktorá prebieha pri všetkých mostných provizóriach podobne. Najskôr je potrebné upraviť terén v mieste založenia (opory, piliere, násypové teleso príjazdovej komunikácie), zhotoviť cestné teleso, základy pod opory, piliere, následne poskladať mostnú konštrukciu, dorobiť vrstvy skladby komunikácie a nakoniec jej plynulé napojenie na pôvodnú komunikáciu. Po sprejazdnení dočasného premostenia sa pôvodný most uzavrie a začne sa jeho rekonštrukcia. 

V prípade rekonštrukcie mosta v obci Šoporňa boli splnené všetky vyššie spomínané podmienky (jestvujúci most v havarijnom stave, nemožnosť inej obchádzkovej trasy, veľká vyťaženosť cestnej komunikácie), na základe čoho sa pristúpilo k projektovaniu, návrhu a následnej výstavbe provizória. Mostné provizórium aktuálne slúži vodičom, ktorí v obci Šoporňa obchádzajú rekonštruovaný most M2255. Dočasný most je navrhnutý ako jednopoľový, s rozpätím 24 m (3 x 8 m). Mostovka pozostáva z dvoch hlavných oceľových, zváraných nosníkov s výškou 1 m. Tie sú spojené prekríženými joklovými profilmi, tzv. Ondrejove kríže, ktoré zabezpečujú stabilitu nosníkov. Na nich je uložená podlaha – vozovka, ktorá zabezpečuje ich pojazd dopravou. Mostné provizórium v tomto rozsahu bude slúžiť svojmu účelu 1 až 1,5 roka. Následne sa demontuje a uskladní sa na našom stredisku. Nakoľko je každý nosník zložený z troch kusov, už pri ich návrhu sa uvažovalo o variabilite použitia. Je možné ich použiť na 3 provizórne premostenia s rozpätím 8 m, prípadne na jedno s rozpätím 16 m a druhé 8 m. Všetky prvky, ktoré tvoria súčasť konštrukcie, sa po ukončení prác na rekonštrukcii mosta M2255 stanú majetkom SÚC TTSK. Umiestňovanie mostného provizória, ktoré je vždy súčasťou obchádzkovej trasy, je podmienené množstvom povolení dotknutých vlasníkov pozemkov, organizácií či správcov inžinierskych sietí. Až po kladnom vyjadrení už spomínaných účastníkov sa môžu začať reálne práce na obchádzke, resp. na stavbe provizória. Na výstavbe mostného provizória v Šoporni sa zúčastnili aj naši zamestnanci z mostnej čaty, ktorí sa v praxi učili dočasný most poskladať. Tieto skúsenosti a znalosti sú dôležité pre opätovnú výstavbu provizória, ktoré máme v pláne naďalej využívať pri ďalších rekonštrukciách mostov v našom kraji.  

Monika Zaťková, námestníčka investičného úseku

zdroj: spravaciest.sk