ISSN 1337-8481

piatok, 24. mája, 2024

Na poslednom zasadnutí súčasného zastupiteľstva bola schválená druhá tohtoročná dotácia pre OZ ŠKF Sereď, aj nové pomenovanie Športovej haly Alberta Kudelu

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mestské zastupiteľstvo / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 21. NOV 2022 /

Posledné rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi vo volebnom období rokov 2018 – 2022 zvolal primátor mesta na utorok 15. novembra. Bolo otvorené za prítomnosti 16 z 19-tich poslancov. Ospravedlnení boli Michal Hanus, PhDr., a MUDr. Miroslav Bucha.

Návrhová komisia: JUDr. Edita  Červeňová, Ing. Bystrík  Horváth,  Ing. Mária  Fačkovcová

Mandátová komisia: Mgr. Tomáš  Karmažín, Mgr. Marcel  Královič, Róbert Stareček

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Slávka Kramárová a Mgr. Pavlína Karmažínová

Prítomnosť počtu poslancov v sále a hlasovanie je uvedené za uznesením (prítomní-za-proti-zdržal sa).

 

Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:

– Doplnenie  programu rokovania  MsZ  Ing. Horváthom  –  mimoriadne  odmeny  pre poslancov  MsZ (16-13-1-1, nehlasoval 1).

– Doplnenie  programu  rokovania  MsZ JUDr. Irsákom  – návrh na vyplatenie  odmeny  hl. kontrolórke  mesta  Sereď (16-15-0-1).

– Informatívnu správu  o činnosti  MsÚ  a mesta  Sereď  ostatného   zasadnutia  mestského zastupiteľstva (17-17-0-0).

– Prezentáciu  o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. za rok 2021 a od 1.1. – 30.9.2022. Prezentoval konateľ polikliniky Ing. Milan Beňo. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ProCare, a.s., ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. V roku 2018 nadobudla spoločnosť Svet zdravia, a.s. 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti ProCare, a.s. Nájomná zmluva s mestom Sereď sa uzatvorila 9.12.2008 a celková doba nájmu je do 8.12.2023. Informácie prezentované na MsZ sú dostupné v materiáli na https://www.sered.sk/materialy_msz/materialy/20221115/20221115_05.pdf  (17-17-0-0).

– Správu hl. kontrolórky mesta z vykonanej kontroly (1717-0-0).

– Správy o výchovno-vzdelávacích  činnostiach, výsledkoch a podmienkach: MŠ D. Štúra, MŠ na ul. Komenského, ZŠ J. A. Komenského (s pripomienkou riešiť problém  s parkovaním a premávkou pred školou, ktorá ohrozuje bezpečnosť žiakov a zamestnancov  školy), ZŠ J.  Fándlyho, ZUŠ Jána Fischera  Kvetoňa (všetky hlasovania: 18-18-0-0).

– Informatívnu  správu o príprave a realizácii projektov mesta. Okrem ukončených monitorovaných projektov bolo MsZ informované o nových a práve prebiehajúcich projektoch, napríklad: dve zamykateľné kontajnerové stanovištia na adrese Nám. Slobody, rozšírenie kapacity ZŠ J. Fándlyho rekonštrukciou a premenou šk. bytov na dve triedy, zníženie energetickej náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadiel k bazénu, alebo zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B. (18-17-1-0).

– Dotáciu na 2. polrok 2022 pre žiadateľa OZ Športový klub futbalu Sereď, Športová 2809/8, Sereď, na rozvoj telovýchovy a športu vo výške 97 000 eur. V auguste 2022 bola mestu Sereď doručená žiadosť o dotáciu od OZ Športový klub futbalu Sereď na účely krytia nákladov pre rozbeh súťaže III. ligy mužov a zabezpečenie  činnosti futbalovej akadémie. Uvádzané rozpočtované výdavky: Mzdy (tréneri, hráči, organizační pracovníci) 105 000 eur,  Doprava 14 950 eur, Rozhodcovia 8 900 eur, Transfery 13 000 eur, Športová výstroj 9 650 eur. V roku 2022 bola v súlade s uznesením MsZ č. 24/2022 zo dňa 17. 02. 2022 žiadateľovi poskytnutá dotácia v čiastke 51 480 eur na rozvoj telovýchovy a športu a na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 2 425 eur (18-14-2-2).

Procedurálny  návrh  poslanca  Ing. Horvátha k 5. zmene  rozpočtu  mesta  Sereď  na rok  2022 zvýšiť  príjmovú položku 292 008 z výťažkov lotérií  a iných  hier o 8 000 eur. Zvýšiť  výdavkovú  položku Program 8 Správa a manažment, Podprogram 8.1 Správa  mesta, Prvok  8.1.1. Správa  mesta Výkonné a zákonodarné  orgány  položka 637 026 Odmeny a príspevky o 8000 eur (15-12-0-3).

– Piatu zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022 a rozpočtové opatrenia predložené riaditeľmi rozpočtových organizácií zriadených mestom. Zmena zahŕňa aj použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu výdavkov 16 886 eur na zakúpenie tunelovej umývačky riadu CT-160W-ABT pre Školskú jedáleň pri ZŠ J. Fándlyho z dôvodu havarijného starej umývačky. Celkové príjmy aj celkové  výdavky  rozpočtu zvyšuje  o čiastku 378 177  eur.

Príjmová časť sa navyšuje napríklad o: výnosy z podielových daní 45 658 eur, prostriedky z MVSR za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 74 352 eur, MŠVVaŠ SR poskytlo normatívne a nenormatívne prostriedky 174 680 eur. Výdavková časť sa navyšuje napríklad o: zvýšenie rozpočtu výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií 15 355 eur, verejného osvetlenia a detských ihrísk 12 045 eur, výdavkov na nákup odpadových nádob 26 000 eur a zvýšenie transferov poskytovaných z podielových daní – ŠKD pri CZŠ a Súkromnému centru ŠPP   9 059 eur. (17-16-0-0).

– Procedurálny návrh  JUDr.  Červeňovej – zmenu uznesenia  týkajúceho  sa   zasadnutí  MsZ  na rok  2022  nasledovne: 1. dopĺňa  sa  termín  ustanovujúceho   zasadnutia  MsZ a to  24.11. 2022  o 17.00  hod., 2. termín pôvodne plánovaného  MsZ  8.12. 2022 sa  mení  na  13.12. 2022  o 8.00  hod. (17-17-0-0).

– Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022 v zmysle schváleného procedurálneho  návrhu (17-17-0-0).

– Procedurálny  návrh  Ing. Kurbela k uzneseniu týkajúceho sa zriadenia vecného bremena – atletická dráha: vecné  bremeno zriadiť len pre  Materskú  školu Ul. D.  Štúra (17-16-1-0).

– Zriadenie vecného bremena v súvislosti so zrealizovaním projektu „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“. Účelom bremena je zabezpečenia pravidelného a udržateľného využívania športovej infraštruktúry v súlade so Zmluvou, ktorú mesto Sereď uzavrelo s Fondom na podporu športu ako poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu projektu. (17-17-0-0).

– Procedurálny  návrh JUDr. Červeňovej k uzneseniu týkajúceho sa zriadenia vecného bremena pre žiadateľa Branislava Bokoru upraviť uznesenie tak, aby vecné bremeno bolo zriadené in rem, v prospech nielen žiadateľa, B. Bokoru, ale aj budúcich vlastníkov, ktorí budú vlastníci oprávnených nehnuteľností (dvojdomy a pozemky), ku ktorým sa vecné bremeno bude zriaďovať (17-17-0-0).

– Zriadenie vecného bremena v súvislosti so zriadením a uložením kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky a vjazdu k parkovacím miestam pre budúcu stavbu dvoch dvojdomov na Družstevnej ulici na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa B. Bokoru. Vecné bremeno sa zriadi in rem k oprávneným nehnuteľnostiam, na dobu neurčitú (16-16-0-0).

Návrh  Ing. Horvátha pokračovať  v rokovaní  MsZ  aj po 17.00 hodine a prerokovať   všetky body programu  MsZ  bez  prestávky (17-16-1-0).

– Výpožičku časti pozemku na Komenského ulici v Seredi o výmere 351 m2 pre Cirkevnú Základnú školu sv. Cyrila a Metoda na dobu určitú a to 25 rokov od 1.12.2022 na účel užívanie pozemku na projekt „Oddych hrou – záhrada pre každého“. Na pozemok bude umiestnený nový mobiliár (lavičky, kvetináče, preliezky a pod.) a altánky. Na pozemku bude realizované vyučovanie žiakov CZŠ zážitkovým učením a tiež aktivity žiakov CZŠ počas prestávok a pobytu v školskom klube detí. CZŠ bude dodržiavať príslušné predpisy týkajúce sa umiestnenia prvkov a prevádzkovania činnosti, bude znášať náklady spojené s bežnou údržbou pozemku a hradiť všetky náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky a náklady súvisiace s bezpečnosťou prvkov a umožní, aby pozemok a prvky, boli po skončení vyučovacieho procesu a školského klubu detí využívané verejnosťou. Mesto na pozemku plánuje umiestniť oblúkovú parkovú lavičku, ktorú obstaralo v cene 11.528,51 eur. Následne po rozhodnutí MsZ bude lavička daná do výpožičky CZŠ, o výpožičke hnuteľného majetku rozhoduje primátor (16-16-0-0).

– Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď obstaraného v rámci projektu IROP do správy ZŠ J. A. Komenského. V projekte „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ bol nakúpený nábytok v hodnote 12 596,36 eur, didaktická technika v hodnote 41 356,81 eur a IKT v hodnote 11 018,72 eur. (1616-0-0).

Informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 v oblasti kapitálových položiek. Jedná sa o projekty, ktorú sú vo vysokej miere financované z dotácií, resp. 2 projekty, ktoré sú v štádiu prípravy realizácie a sú financované z mestských zdrojov (15-15-0-0).

– Návrh PaedDr. Jaroslava Čomaja na pomenovanie športovej haly „Sokolovňa“ na „Športová hala Alberta Kudelu“. Čestný občan Mesta Sereď Albert Kudel zasvätil celý svoj život basketbalu, ako tréner vychoval stovky hráčiek a hráčov, zaslúžil sa o to, aby slová basketbal a Sereď boli navždy spojené. Ako prvý prišiel s myšlienkou stavby telocvične a túto myšlienku ako tajomník TJ Lokomotíva začal aj realizovať.  (16-15-1-0).

– Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach MsZ za obdobie od 11/2021 do 11/2022, ako aj účasť členov na zasadnutiach stálych komisií pri MsZ v Seredi za toto obdobie. (16-16-0-0).

– Návrh mimoriadnych odmien pre poslancov MsZ: JUDr. E. Červeňová 880 eur, MUDr. M. Bucha 170 eur, Bc. A. Dúbravec 680 eur, Ing. M. Fačkovcová 680 eur, PhDr. M. Hanus 170 eur, Ing. B. Horváth 680 eur, D. Irsák 680 eur, JUDr. M. Irsák  530 eur, Ing. N. Kalinai 680 eur, Mgr. T. Karmažín 680 eur, Mgr. P. Karmažínová  530 eur, Mgr. M. Královič 350 eur, Ing. arch. R. Kráľ 680 eur, PaedDr. S. Kramárová   680 eur, P. Kurbel 680 eur, Ing. O. Kurbel 680 eur, Mgr. M. Némethová 680 eur, R. Stareček 680 eur, Bc. Ľ. Veselický 680 eur, JUDr. PhDr. M. Tóth 530 eur. (16-13-1-2).

– Mgr. Zuzane  Horváthovej,  hl. kontrolórke  mesta  Sereď za kvalitné vykonávanie pracovných činností odmenu za obdobie 11 kalendárnych mesiacov vo výške 26 %  z mesačného platu hl. kontrolóra (16-16-0-0).

 

Poslanci neschválili:

– Procedurálny  návrh JUDr.  Červeňovej k uzneseniu týkajúceho sa zriadenia vecného bremena – atletická dráha doplniť zriadenie bremena aj pre týchto oprávnených: Športový klub futbalu Sereď, Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, MŠ Ul. D. Štúra, Špeciálna základná škola, Fándlyho. (174-4-9).

– Navýšenie rozpočtu mesta Sereď o sumu 37 000 eur a schválenia uzatvorenia zmluvy v rámci položky investície na rok 2022 na rekonštrukciu miestnej cesty Novomestská ulica. Oddelenie rozvoja mesta na predchádzajúcich verejných obstarávaniach prišlo k finančnej úspore vo výške 80 000 eur, z ktorej boli realizované investície ako Mlynárska ulica, Podzámska a Lipová ulica. Zrealizovalo prieskum trhu projekt obnovy Novomestskej ulice, výsledkom ktorého bola suma úspešného uchádzača vo výške 115 771,02 eur s DPH. Uvedený projekt by spojil už zrekonštruované úseky komunikácii na ul. Novomestská a ul. Mlynárska, čím by sa dosiahol ucelený zrekonštruovaný stav komunikácií v danej lokalite. (17-3-14-0).

Na záver rokovania, v súvislosti s končiacim volebným obdobím, dosluhujúci primátor Ing. Martin Tomčányi všetkým poslankyniam a poslancom srdečne poďakoval za spoluprácu a spoločný výsledok pre mesto a tým poslankyniam a poslancom, ktorí v mestskom zastupiteľstve pokračujú aj v nastávajúcom volebnom období, zaželal veľa šťastia, úspechov, slušnosti a pokory. Poďakoval za odvedenú prácu aj bývalému konateľovi Mestského bytového podniku Sereď, Ing. Martinovi Káčerovi. Poďakoval tiež prednostovi mestského úradu Ing. Tiborovi Krajčovičovi za spoluprácu a vyzdvihol jeho prínos pre mesto počas uplynulých 12-tich rokov.

 

Videozáznam z rokovania je verejne prístupný tu:

Materiály ku všetkým bodom rokovania sú dostupné tu: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2022-11-15 

Hlasovanie poslancov k jednotlivým bodom rokovania sú dostupné tu: https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20221115/index.xml

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. 2. polrok 2022 sa o mesiac končí. Rozbeh súťaže 3. ligy už prebehol, rovnako aj činnosť akadémie bola zabezpečená, čiže nejde o žiadnu dotáciu, keďže to ani nepotrebovali, ale o refundáciu. Dúfam, že nabudúce nedostanú už nič, veď to už nie je možné takto pchať prachy do súkromného klubu.

  2. z akého dôvodu máme občania platiť MZDY !!!!!!!!!!!!!! futbalistom!!!!! správne povedal p.Kurbel st. že nie je to dobre rozpísané a nevie sa čo a za čo.

  3. Sucasny sposob podpory SUKROMNEHO futbalu a to, co tu bolo za poslednych dvanast rokov, bola a je cesta do pekla.

    Stale je cas pytat sa na zisk SUKROMNEJ AKCIOVKY s dvomi akcionarmi – Bucha a Starecek, ktori este stale su poslancami MsZ a tak si v komisii NAVRHOVALI VYSKU DOTACIE a v MsZ si navrhnutu dotadiu ODSUHLASOVALI.

    Konflikt zaujmov predpokladam ze pre kazdeho pricetneho cloveka priem ukazkovy.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img