ISSN 1337-8481

pondelok, 27. mája, 2024

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva k orezaniu stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov v ochrannom pásme elektrických vedení by nemali zabúdať na svoje zákonné povinnosti. K nim patrí udržiavať kríky a stromy v tomto pásme do zákonom danej výšky a šírky. V tejto súvislosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a to najneskôr do 31.1.2023.

Akým spôsobom oznamuje ZSD, že vlastník/nájomca/správca má zabezpečiť orez stromov?

Ak stromy alebo porasty ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo vedení, ZSD vyzve odoslaním Výzvy vlastníkom, správcom a nájomcom príslušnej nehnuteľnosti na odstránenie alebo okliesnenie stromov a iných porastov (najmä prostredníctvom úradných tabúľ obecných úradov spravidla jedenkrát za rok). Výzva obsahuje dve lehoty – lehotu na vykonanie údržby (približne 60 dní odo dňa zverejnenia výzvy) a lehotu na oznámenie, že vlastník má záujem o vykonanie údržbu sám s náhradou nákladov (táto lehota nie je kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy).

Čo ak vlastník, nájomca, správca orez nevykoná?

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ochranné pásma

Západoslovenská distribučná a.s. na svojom portáli uvádza, že elektrické vedenie nízkeho napätia (NN do 1 kV) nemá stanovené ochranné pásmo. Napriek tomu je v záujme bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky energetických zariadení potrebné udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vodičov elektrického vedenia. Výrub alebo orez drevín musí byť uskutočnený tak, aby najbližší konár stromu alebo iný porast bol vzdialený najmenej 2 metre od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia.

Veľkosť ochranného pásma stanovuje ustanovenie § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najčastejšie ide o tieto prípady:

– Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VN (22 kV) je 10 m

– Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN (110 kV) je 15 m

– Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia pri napätí NN, VN a VVN (do 110 kV) je 1 m

– Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je 10 m (ide o vzdialenosť meranú od krajných vodičov, resp. oplotenia alebo na hranice objektu elektrickej stanice)

Náhrada nákladov

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnutel’nosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 12.12.2022 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Podmienky

Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle wwwzsdis.sk.

Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z. z„ ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov.

Čo robiť, ak je potrebné prerušiť distribúciu el.energie?

Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušit‘ distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Presný termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost‘ alebo spoľahlivost‘ prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred d’akuje za spoluprácu.

Kontakt

Správa energetických zariadení: Juh
E-mail: odberatel@zsdis.sk
Tel. číslo: 0850 333 999
Dátum zverejnenia výzvy: o7.11.2022
wwwzsdis.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img