ISSN 1337-8481

sobota, 22. júna, 2024

Prehľad a podmienky poskytovania inflačnej pomoci

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MPSVR SR |MM|  Na základe prijatého nariadenia vlády SR patrí vybraným skupinám obyvateľov jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Pomôcť má zmierniť následky stúpajúcej inflácie u najviac ohrozených skupín a rodín s deťmi. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur.

Komu je inflačná pomoc určená a za akých podmienok sa poskytuje, prinášame v nasledujúcom prehľade. 

 

INFLAČNÁ POMOC PRE RODINY S DEŤMI

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj 2022 je v sume 74,12 eur. Týka sa to každej rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Vyplatený bude v júni 2022 spolu s pravidelne vyplácaným prídavkom na dieťa vo výške 25,88 eur, čiže celková výška prídavku na dieťa bude 100 eur.  Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktoré negatívne pociťujú rodiny s deťmi, aby aspoň čiastočne eliminovala ich narastajúce výdavky na bývanie, energie a stravu.

 

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY V HMOTNEJ NÚDZI

Inflačná pomoc pre osoby v hmotnej núdzi sa poskytne všetkým domácnostiam, ktoré mali v máji 2022 nárok na pomoc v hmotnej núdzi, a to jednorazovým zvýšením pomoci v hmotnej núdzi o 100 eur. Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že pomoc v hmotnej núdzi za mesiac máj bude príjemcom vyplatená v mesiaci jún.

Inflačná pomoc bude poskytnutá automaticky, t. j. nie je potrebné podávať žiadosť.

             

INFLAČNÁ POMOC PRE NÁHRADNÝCH RODIČOV

Inflačná pomoc pre náhradných rodičov sa poskytne všetkým náhradným rodičom, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Suma tohto príspevku sa v mesiaci máj 2022 zvýši o 100 eur.  Príspevok v sume 100 eur bude poskytnutý aj tým náhradným rodičom, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napríklad starí rodičia).

 

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBNÝCH ASISTENTOV

Inflačná pomoc pre osobných asistentov sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá vykonávala osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá bola predložená príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tiež kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi v priebehu I. štvrťroka 2022.

Osobný asistent podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. O dotáciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

 

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY VYKONÁVAJÚCE OPATROVANIE

  • Osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Tejto skupine osôb sa poskytne inflačná pomoc formou jednorazového navýšenia ich peňažného príspevku na opatrovanie za mesiac máj 2022 o 100 eur.  Inflačná pomoc sa poskytne všetkým poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie (bez ohľadu na výšku príjmu opatrovanej osoby, poberanie dôchodkovej dávky, vykonávanie zárobkovej činnosti a pod.). Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že peňažný príspevok za mesiac máj bude poberateľom vyplatený v mesiaci jún. Inflačná pomoc sa poskytne automaticky, t.j. bez žiadosti osoby, ktorá má na základe právoplatného rozhodnutia nárok na peňažný príspevok na opatrovanie za máj 2022.

 

  • Osoby, ktorým sa neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie, nie sú však poberateľmi peňažného príspevku na opatrovanie, je možné poskytnúť inflačnú pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to jednorazovo v sume 100 eur.

Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia (podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení). Ide o osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj 2022. Uvedený doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa, v ktorej je osoba poistená. Žiadosť je potrebné podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. O dotáciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

 

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY NAD 62 ROKOV

Inflačná pomoc pre osoby nad 62 rokov je určená pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku, tiež v máji 2022 nevykonávala činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie je/nebola  poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
  • výsluhového dôchodku,
  • invalidného výsluhového dôchodku,
  • vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo
  • obdobnej dávky zo zahraničia

Pomoc pre tieto osoby sa bude poskytovať formou jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume 100 eur. Žiadosť možno podať od. 1. júna 2022 do 31. augusta 2022 na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu žiadateľa. Vzor žiadosti zverejní  na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu.

Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci žiadateľ preukáže čestným vyhlásením. Ak sa preukáže, že žiadateľ v čestnom vyhlásení uviedol nepravdivé informácie, bude povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img