ISSN 1337-8481

pondelok, 27. mája, 2024

Ochranné priestory v Seredi na úkryt obyvateľov v prípade núdze. Rozhovor s referentom krízového riadenia Miroslavom Račákom

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Bezprostredný vojnový konflikt na Ukrajine vzbudil u Slovákov záujem o „CO kryty“, kam by sa v prípade núdze ( nielen zapríčinenej vojnou ) mohli obyvatelia ukryť. Rozhovor na túto tému súvisiacu s našim mestom nám poskytol Miroslav Račák, referent krízového riadenia mesta Sereď.

Upozornenie: článok má čisto informatívny charakter, nemá za cieľ vzbudiť u verejnosti obavy, strach ani šírenie poplašnej správy.

Otázka: Má mesto Sereď Ochranné stavby civilnej ochrany (odolné a plynotesných úkryty)?

Odpoveď:  Na území mesta Sereď nie sú evidované  odolné a plynotesných úkryty v zmysle § 2 ods.1 vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany.

Otázka: Kde sa teda obyvatelia v prípade núdze môžu ukryť?

Odpoveď: Ukrytie obyvateľstva v prípade potreby by prebiehalo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JUBS).

Sú to hlavne vytypované pivničné, a suterénne priestory v:

– rodinných domoch,
– bytoch,
– verejných budovách (školy a iné budovy právnických osôb), ktoré po vykonaní špecifických úprav poskytujú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí.

Otázka: Aké sú požiadavky na vybudovanie jednoduchých úkrytov?

Odpoveď: Ochranné priestory sa pripravujú na účel ochrany pred účinkami nebezpečných látok podľa možnosti v pivniciach domoch, ale aj v ich zvýšených podlažiach. Hlavnou požiadavkou je ich dokonalé utesnenie. Stupeň ochrany pred kontamináciou je tým vyšší, čím hlbšie je ochranný priestor zapustený do zeme. Na zriadenie ochranných priestorov je výhodné prednostne využívať miestnosti veľké, s malým počtom okien a dverí, pokiaľ možno v pivniciach a nižšie položených priestoroch, ktoré nie sú v rohu budov a ktoré susedia s ďalšími miestnosťami vhodnými na úpravu ochranných priestorov. Vhodné je, ak sú v blízkosti kúpeľní a sociálnych zariadení, ktoré po utesnení možno používať.
S ukrytím zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti ako hlavným druhom kolektívnej ochrany, je uvažované, v prvom rade pri vzniku priemyselných havárií, katastrof a iných mimoriadnych udalostí.

Otázka: Uvedenie úkrytov do ochrannej prevádzky sa vyžaduje určitý čas. Koľko by to trvalo v Seredi?

Odpoveď: Jednoduché úkryty budované svojpomocne budú uvádzané do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo vojnového stavu v nasledovných časových lehotách:

·             do 2 hodín od začiatku budovania sa vypratávajú priestory, kontrolujú sa uzávery pary, vody, plynu a dosahuje sa pripravenosť na príjem ukrývaného obyvateľstva (osadenstva objektu)

·             do 12 hodín sa uskutočňujú plánované úpravy (zabezpečenie prívodu vzduchu, vonkajšie a vnútorné úpravy, vybavenie úkrytu, utesnenie a pod. )

·             do 24 hodín zvýšenie ochranných vlastností (spevnením oslabených miest obvodových konštrukcií, okenných a vetracích otvorov).

Otázka: Z čoho pozostáva uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do pohotovosti?

Odpoveď: Pri uvedení JÚBS do pohotovosti ide najmä o:

a.) utesnenia okien a dverí,
b.) spohotovenia sociálnych častí,
c-)  vytvorenia zásoby vody,
d:) označenia nástupu a výstupu z úkrytu,
e.) označenia asanačných priepustov,
f.) zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,
g.) osadenia komínčekov – vzduchovodov do krytov.

Otázka: Dajú sa zvýšiť ochranné vlastností úkrytov?

Odpoveď: Samozrejme, ochranné vlastnosti sa dajú dosiahnuť:

1. spevnením oslabených miest obvodových konštrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov a vybudovaním tieniacich stien.

2. na vchody sa používajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvárať smerom von. Vhodné je navrhovať dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m.

3. tieniaca stena sa umiestňuje zvonku alebo vnútri úkrytu čo najbližšie ku vchodu alebo vjazdu, vždy však tak, aby bola zachovaná priechodná šírka dverí. Výška tieniacej steny nesmie prekrývať celý otvor a musí byť vybudovaná do výšky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

4. parapety okenných otvorov v podzemných podlažiach musia byť najmenej 170 cm nad podlahou.

5. presvetľovacie otvory v podzemných podlažiach musia byť najmenej 65 cm nad miestom na ležanie.

6. utesnenie sa dosiahne utesnením všetkých otvorov vedúcich do úkrytu s použitím dostupných tesniacich materiálov.

Otázka: Ako je to s vybavením jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne ?

Odpoveď: Materiál na spohotovenie ako aj vybavenie JÚBS sa zabezpečuje výlučne z miestnych a vlastných zdrojov s dôrazom na dostupný materiál a prostriedky majiteľov nehnuteľností.

Otázka: Pri akých situáciách môže nastať evakuácia, kedy bude potrebné kryty využiť?

Odpoveď: Z analýzy ohrozenia mesta vyplýva, že mesto Sereď je ohrozené vznikom mimoriadnej udalosti :

a.) haváriou JEZ – Jaslovské Bohunice V2

b.) pri havárii dopravných prostriedkov, ktoré prepravujú nebezpečné látky (diaľnica železnica)

Otázka: Čo v prípade vyhlásenie evakuácie musí občan urobiť?

Odpoveď:  Evakuácia sa člení na

a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín,

b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.

Obyvateľstvo sa na účel plánovania a zabezpečovania evakuácie člení na tieto skupiny:

a) deti materskej školy, žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia,

b) matky a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi,

c) osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

d) osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinným príslušníkom alebo s osobou, ktorá osobe so zdravotným postihnutím poskytuje pomoc,

e) ostatné obyvateľstvo.

Pri evakuácii možno časovo uprednostniť obyvateľstvo podľa písm. a) až d) a tehotné ženy.

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom; ak to nie je možné alebo účelné, peši.  Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie.
Občan, po vzniku mimoriadne situácii a možnej evakuácie si zbalí evakuačnú batožinu, zabezpečí zvieratá krmivom a vodou a postupuje podľa pokynov krízového štábu mesta Sereď (evakuačnej komisie) prostredníctvom miestneho rozhlasu a ostatných oznamovacích prostriedkov. V prípade samovoľnej evakuácie nechá odkaz na vchodových dverách, že sa evakuoval.

Otázka: Čo by mala batožina obsahovať?

Odpoveď: Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 – 15 kg. Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých.

V batožine by nemali chýbať:

• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
•  osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
•  základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
•  predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
•  náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
•  prikrývka, spací vak,
•  vrecková lampa, sviečka a zápalky,
•  ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
•  pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

• zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
• objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
• domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
• zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

Otázka: Je zo zákona povinné mať k dispozícii CO kryty v jednotlivých mestách? Máte vedomosť, ako je to s krytmi v okolitých obciach alebo mestách?

Odpoveď: Ukrytie obyvateľstva rieši vyhláška MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej v územnoplánovacej dokumentácie ochranných stavieb, ktorá rieši ukrytie obyvateľstva v územných obvodoch diferencovane podľa jednotlivých kategórií

a) na území kategórie I v stálych a havarijných úkrytoch pre 70 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a doplnkovou formou do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne počas mimoriadnych situácií a za brannej pohotovosti štátu (ďalej len „úkryty budované svojpomocne“),

b) na území kategórie II a III v havarijných úkrytoch pre 70 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a doplnkovou formou do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,

c) na území kategórie IV v úkrytoch budovaných svojpomocne pre 100 % počtu obyvateľstva

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img