ISSN 1337-8481

sobota, 22. júna, 2024

Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na nájom časti kaštieľa

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mestský úrad / JUDr. Ing. Daniela Vargová /

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď          
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a) ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  (ďalej len „OVS“)

na nájom nehnuteľného majetku,

 

vedeného Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591, k. ú. Sereď a to:

  1. a)    časti stavby so súpisným číslom 1, zapísanej ako kaštieľ, postavenej na parcele reg. „C“, parc. č. 1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 529 m2,  ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1. Kaštieľ stojí v parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/2 a je súčasťou chráneného územia v 4. stupni ochrany prírody a krajiny,
  2. b)   časti pozemku – parcely reg. „C“, parc. č. 2/7 – ostatná plocha o výmere 43 002 m2,

 

na dobu určitú, min. 20 a max. 50 rokov, od 02.05.2022.

 

Predmetom OVS je nájom neprenajatých dvoch častí kaštieľa, terasy a  časti pozemku pri kaštieli v alternatívach ponúkaných v OVS  s uvedením zámeru  využitia predmetu nájmu.

Časť 1 kaštieľa ­ – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,  je v súčasnosti prenajatá na dobu od  1.1.2021 do 31.12.2070 a nie je predmetom tejto OVS.

 

Plné znenie vyhlásenia  OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:

– internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

– na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

– prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.

 

Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením  č. 34/2022  dňa 17.02.2022.

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

primátor

 

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img