ISSN 1337-8481

piatok, 19. júla, 2024

Voleným zástupcom vo Váhovciach chýba ochota komunikovať – AKTUALIZOVANÉ – VIDEO

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Váhovce / V mimoriadne netradičnom čase, presnejšie o 12:00 hod. sa dnes v obci Váhovce konalo zastupiteľstvo o ktorého zvolanie požiadalo osem poslancov OZ. Starosta obce JUDr. Adrián Kubica aj podľa slov obyvateľov obce a občanov rokovanie zastupiteľstva zvolal tak, aby „mohlo prísť čo najmenej občanov“. Medzi občanmi prítomnými na zastupiteľstve bolo povedané vyslovene „tí, ktorí sú na rannej smene prísť ešte nemôžu, a tí ktorí idú na poobednú už prísť nemohli“. Dôvod na takýto čas rokovania OZ objektívne asi neexistuje, resp. pozná ho len sám starosta obce, ktorý rokovanie zvolal (poslanci žiadali rokovanie zvolať na 18:00 hod., aby mohla byť účasť obyvateľov obce čo najväčšia).

Napriek uvedenému sa rokovania zúčastnilo relatívne dosť občanov, obsadené boli všetky pripravené stoličky a dokonca niekoľko z nich stálo v otvorených dverách. Záujem o informácie zo strany občanov teda je.

  

Občania o informácie záujem majú

Presne tak. Občania mali záujem pýtať sa, ale hlavne konečne očakávali relevantné informácie o situácii v obci od autority, ktorou by starosta obce v každom prípade mal byť. Je to ale naozaj tak? 

Starosta obce Adrián Kubica sedel medzi občanmi

Totižto starosta obce na rokovaní OZ nesedel na mieste, ktoré mu patrí, teda pred poslancami aby mohol rokovanie viesť, ale nastala zvláštna až komická situácia. Starosta obce Kubica rokovanie síce neviedol, posadil sa do hľadiska vedľa svojej snúbenice, čím sa prakticky vzdal možnosti rokovanie ovplyvňovať a de facto sa týmto stal „bežným občanom“. Opätovne pravý dôvod takéhoto konania nezávislý pozorovateľ nepozná, domnievať sa však môže, že starosta mal obavy rokovanie viesť a tak toto nechal na svoju zástupkyňu, inak sestru – poslankyňu OZ JUDr. Katarínu Kubicovú.

Zástupkyňa starostu  Katarína Kubicová prečítala poslancom materiály, ktoré mali mať dávno k dispozícii

Rokovanie OZ teda logicky viedla už spomenutá Katarína Kubicová, ktorá poslancom a prítomným občanom prečítala korešpondenciu obecného úradu s príslušnými orgánmi vo veci karantény zriadenej štátom v niekoľkých rodinných domoch nachádzajúcich sa v centre obce Váhovce.  Nielen obyvatelia obce a občania, ale z nepochopiteľných dôvodov aj samotní poslanci OZ sa s týmito dokladmi oboznámili až na rokovaní OZ čo je však vysoko neštandardný a dá sa povedať že aj neprofesionálny postup. S  najväčšou pravdepodobnosťou nie je jediný dôvod na to, aby obec/starosta všetkých poslancov o veci neinformoval priebežne a priebežne im neboli zasielané aj tieto materiály.

Ak by boli aspoň poslancom materiály poskytnuté vopred,  mali by dostatok času na oboznámenie sa s nimi a hodinová debata tak mohla byť konštruktívna a nevedená v štýle, aký mohli obyvatelia a prítomní občania vidieť na vlastné oči.

Zástupkyňa starostu a starosta vyzývali poslancov, aby predložili návrhy riešení.

Áno, niekoľko krát za sebou zástupkyňa starostu Kubicová spolu so starostom sediacim medzi občanmi vyzývali poslancov, ktorí požiadali o zvolanie rokovania OZ, aby predložili návrhy riešení za obec. Toto však nie je úlohou poslancov, ale práve obecného úradu a samotného starostu. Poslanci zastupujú občanov a o návrhoch, ktoré im mali byť predložené, mali len hlasovať s tým, či ich príjmu, nepríjmu prípadne riešenia zoberú na vedomie. Ak teda nejaké riešenia obec má, alebo pozná.

Asi by bolo vhodné, keby si volení zástupcovia naštudovali príslušnú legislatívu, kompetencie a riadili by sa nimi.

Určite by pomohlo, keby si poslanci OZ naštudovali zákon  369/1990  Z.z. vrátane príslušných predpisov, ktoré by im pomohli orientovať sa v problematike správy vecí verejných v obci a vyhli by sa tak účelovej manipulácii s nimi na základe ich nevedomosti.

Starosta Kubica  slovo dostával, občania nie

Je zvláštne, že predsedajúca zástupkyňa starostu Kubicová slovo medzi občanmi sediacemu starostovi dávala permanentne, no nikoho iného k slovu nepustila. Prečo tá diskriminácia? Takto sa natíska otázka, či starosta na svojom mieste nesedel výlučne z vypočítavosti, aby sa navonok mohol pred otázkami poslancov a občanov „akože chrániť“.

Zverejnený program poslancami upravený nebol, diskusia z neho vypadla. Náhoda, alebo úmysel?

Poslanec chcel diskusiu občanov, predsedajúca sa tvárila, že občania už vystúpiť nemôžu.

Počas samotného rokovania OZ si poslanci uvedomili, že v programe nie je schválená diskusia tak, ako bol program navrhnutý a zverejnený v pozvánke. Na otázku poslancov prečo sa diskusia v programe nenachádza mala zástupkyňa starostu Kubicová odpoveď pripravenú – asi došlo k chybe pracovníčky. Zjavne komické odôvodnenie tohto vážneho nedostatku hlavne v momente, kedy bolo zjavné, že vedenie obce vyslovene nemá záujem, aby občania a obyvatelia obce diskutovali, čo v následnom rozhovore potvrdila aj samotná zástupkyňa starostu Kubicová.

Poslanec OZ sa pokúšal do programu diskusiu dostať, čo sa mu však nepodarilo. Až zákona znalí a na rokovaní prítomní prítomní  občania museli situáciu zachrániť výzvou na poslancov, aby dali hlasovať o návrhu umožniť občanom verejne sa na rokovaní OZ vyjadriť. Tomuto sa opätovne z nepochopiteľných príčin predsedajúca Kubicová bránila, až musela byť občanmi upozornená na fakt, že ak odmietne dať hlasovať o návrhu poslanca OZ, okamžite stráca právo viesť ďalej rokovanie zastupiteľstva. Toto si zástupkyňa starostu po chvíli uvedomila a hlasovať dala. Nakoľko bolo hlasovanie relevantné, nateraz podstatné nie je. Dôležité je, že poslankyňa a zástupkyňa starostu sa následne postavila a rokovaciu miestnosť opustila s tým, že tam byť nemusí. Rovnako aj starosta, ktorý sa ale sporadicky vracal s telefónom v ruke, aby si na video zaznamenal niektoré z vyjadrení z diskusií a aj prítomných novinárov. Poznámka autora (ak má záujem starosta o kvalitné fotografie mojej osoby, stačí dať vedieť, v akom rozlíšení a aký počet. Prípadne dostatočné množstvo nájde tu: http://www.majko.sk).

Otázka teda zostáva – prečo zástupkyňa starostu nechcela dať hlasovať za návrh poslanca a prečo hlasovať dala až po upozornení na porušovanie zákona? A prečo následne starosta aj jeho zástupkyňa opustili miestnosť?

Občania verejne priznali, že informácie o aktuálnej situácii získali  NIE  od obecného úradu vo Váhovciach ktorý platia zo svojich daní, ani od starostu či poslancov, ale z nášho média.

Aj keď sa to zdá nepochopiteľné až komické, je to žiaľ tak. Starosta Kubica povedal, že obyvatelia a občania informovaní obecným úradom boli včas a o všetkom. Tak sme sa na kameru spýtali všetkých prítomných občanov odkiaľ sa informácie dozvedeli. Jednohlasne (viď. videozáznam) sa vyjadrili, že zo Seredonline.

Obyvatelia obce majú strach vyplývajúci z neznalosti faktov.

Ako sme už uviedli skôr, je na škodu veci, že minimálne poslanci OZ s dostatkom informácií nedisponovali skôr, minimálne priebežne, ako ich obecný úrad získaval. Mohli občanov informovať pri osobných stretnutiach, občania nemuseli tak dlho žiť v strachu a nevedomosti. Ponaučí sa vedenie obce z krízového vývoja do budúcnosti?

Obec s najväčšou pravdepodobnosťou pochybila len v tom, že občanov včas neinformovala.

A práve preto je konanie starostu obce JUDr. Adriána Kubicu a jeho zástupkyne JUDr. Kataríny Kubicovej na rokovaní OZ ťažko pochopiteľné. Problematiky znalý človek s dostatkom informácií totižto musí uznať, že objektívne obec nemá možnosť do zriadenia štátnej karantény v súkromnej nehnuteľnosti v obci zasahovať. Obec nemôže diktovať vlastníkovi nehnuteľnosti, akým spôsobom s ňou naloží, komu ju prenajme a kto v nej bude bývať. V tomto si považujeme za povinnosť právne zdôvodnenie poslankyne a zástupkyne starostu JUDr. Kataríny Kubicovej občanom považovať za kvalitné, profesionálne a v maximálne možnej miere plniace účel. Slečna Kubicová veľmi dobre prítomným obyvateľom a občanom vysvetlila, že právo nakladať s vlastným majetkom v súlade so zákonom má každý vlastník a toto právo je garantované ústavou Slovenskej republiky. Jasne a zrozumiteľne prítomným vysvetlila, že ani im by sa určite nepáčilo, keby sa ktokoľvek iný zaujímal o to, ako nakladajú s vlastným rodinným domom, vlastným majetkom a koho vo svojej nehnuteľnosti ubytujú. (prirodzene vlastník nehnuteľnosti si musí splniť zákonom stanovené povinnosti, ktoré však s obcou do veľkej miery nemajú nič spoločné).

Obdobná situácia sa môže zopakovať. Obec neovplyvní, kde bude štátna karanténa.

Na základe uvedených informácií právničkou Kubicovou je zrejmé, že obdobná situácia sa v obci môže zopakovať a s najväčšou pravdepodobnosťou aj zopakuje. Nik si určite neželá byť pozitívny v testovaní na prítomnosť COVID-19, no ak príde náhodou k nákaze, čaká takúto osobu (vrátane všetkých členov domácnosti) rovnaká karanténa aká je momentálne štátom vo Váhovciach zriadená. Kľudne môže ísť o dlhoročného obyvateľa obce – stavali by sa rovnako spoluobčania k takejto rodine? S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Je potrebné uviesť, že momentálne obyvatelia obce Váhovce a občania by sa mali spoľahnúť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, políciu a príslušníkov Ozbrojených síl, ktorí majú na starosti stráženie a odizolovanie ľudí nachádzajúcich sa v karanténe.

Na rokovaní OZ občania ale aj poslanci OZ vyjadrili pochybnosti, či osoby, ktoré sú toho času v karanténe skôr nemohli navštíviť obecnú akciu, alebo niektorý z obchodov. Nikto z prítomných však podozrenia preukázať nevedel. Neveriť v taktom prípade príslušným orgánom znamená neveriť vlastne nikomu a to tak isto dobrá cesta nie je.

Kde je teda podstata problému samosprávy vo Váhovciach?

Hodnotiac vývoj tejto kauzy, ale aj priebeh rokovania OZ si myslíme, že podstatou problému nie je samotná karanténa a jej zriadenie v obci, ale nedostatočná informovanosť obyvateľov obce, občanov a žiaľ aj samotných poslancov OZ zo strany Obecného úradu a starostu obce.

Zároveň je vážnym problémom fakt, že Adrián Kubica sa počas rokovania OZ nesprával ako starosta a štatutár obce a nedokázal sa posadiť na stoličku, ktorá mu zo zákona patrí. Keby bol na dovolenke, odcestovaný na služobnej ceste, práceneschopný alebo iným spôsobom ospravedlnený, by jeho prázdna stolička bola pochopiteľná. V prípade ale, že starosta „len nebol vlastne starostom“ a to ani na rokovaní Obecného zastupiteľstva, ktoré na základe žiadosti poslancov zvolal, svedčí o mnohom. Minimálne o vážne narušených medziľudských vzťahoch, čo by však nemalo byť prekážkou pri výkone mandátu, ako starostu obce, tak jednotlivých poslancov. V diskusii bolo jasne povedané, že je vhodné a nevyhnutné striktne oddeľovať osobné spory a antipatie jednotlivých volených zástupcov od výkonu ich mandátov – ako chlapi si kľudne v krčme „môžu dať po papuli“, ale na rokovaní OZ v záujme riešenia vecí verejných by mali rešpektovať jeden druhého. V tomto prípade by mal ísť príkladom samotný starosta, ktorý za chod obce (nakoľko je v pozícii štatutára obce) nesie plnú zodpovednosť.

Podľa informácií občanov, starosta si medzi občanov sadá častejšie, prípadne má „prebiehať“, ako sa mu to hodí. Toto posúdiť nevieme, pretože nepoznáme okolnosti.

Dôležitý ale je fakt, že rokovanie OZ musí byť minimálne raz za štvrťrok a práve na tejto oficiálnej pôde starosta a štatutár obce „skladá účty“ poslancom OZ a obyvateľom obce. Ak starosta na rokovaniach OZ „vlastne nie je starostom“, kedy si plní túto zákonom predpokladanú povinnosť?

Zo slov viacerých prítomných na rokovaní OZ vyplynulo, že rokovanie bolo v podstate ešte kľudné a bezproblémové, čo podľa občanov spôsobila prítomnosť médií. Ani prítomnosť médií ale nezabezpečila dostatočnú konštruktívnosť rokovania. Zmení sa situácia vo Váhovciach neskôr? Pomôže tomu medializácia a nepochybne dobre mienené rady zo strany nezávislých pozorovateľov majúcich skúsenosti z desiatok samospráv na Slovensku?

Ako ďalej?

V záujme dotiahnutia v maximálnej informovanosti prostredníctvom nášho média sme v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z. priamo na rokovaní požiadali o sprístupnenie všetkých materiálov týkajúcich sa problematiky, pre ktorú bolo dnešné rokovanie OZ zvolané. Tieto materiály po ich zaslaní (pri osobnom rozhovore po zastupiteľstve starosta Kubica prisľúbil ich zverejnenie bez akéhokoľvek naťahovania) Obecným úradom v našom médiu pre obyvateľov obce Váhovce a občanov zverejníme.

Zároveň stále platí verejná výzva pre zástupcov samosprávy na účasť v diskusii, ktorá by podľa nášho názoru mohla pohľady starostu a poslancov zblížiť, čo by nepochybne mohlo byť v prospech obyvateľov a celej obce Váhovce.

Poznámka  a výzva na záver: videozáznam z rokovania spracovávame a po nahratí na server bude priložený k článku.

Ak majú občania záujem o transparentnosť v samospráve, môžu kontaktovať  OZ Občan rozhodni na tel. čísle: 0907 277 777. Poradíme im ako zabezpečiť videozáznamy z rokovaní, kde ich je možné zverejniť a zabezpečíme aj základné informácie z legislatívy, aby občania voči samospráve „neboli stratení“. Ponuka samozrejme platí aj pre poslancov OZ.

– – –

AKTUALIZOVANÉ: 30.07. 2020 10:04

Obecný urad Váhovce e-mailom v rekordne krátkom case  vyhovel našej žiadosti v sulade so zakonom  211/2000 Z.z. a 2 minúty pred  10. hodinou predpoludním nám e-mailom bolo doručených 5 scanov dokumentov týkajúcich sa komunikácie Obce Váhovce s kompetentnými orgánmi.

Po ich pripravení na publikovanie budú zverejnené.

Pre úplnosť dodávame, že Obecný úrad Váhovce mal zákonom stanovenú lehotu na zverejnenie požadovaných podkladov v dĺžke  8 pracovných dní.

– – –

AKUALIZOVANÉ  – pridané VIDEO

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Kúsok triezveho pohľadu … Kto alebo čo je to za Starostu ktorý vlastným podpisom zvolá mimoriadne obecné zasadnutie a napokon ho nevedie ?! K tomu všetkému je však prítomný a veselo si sadne medzi ostatných občanov akože starosta tu dnes neni a tvrdý že on sa prišiel iba pozrieť na zasadnutie ako obyčajný občan tejto obce a nie ako Starosta ?! To ako vážne hej ?! Za čo potom vlastne pán Starosta obce Váhovce berie svoj plat viac ako 2700 EUR mesačne na ktorý sa mu skladajú všetci občania keď nie je schopný ani len viesť obyčajné zasadnutia ?! Poverí sa vlastná sestra ktorá číta celú jednu hodinu paragrafy ktorým bežný smrteľník a podľa všetkého ani len ona sama nerozumie ?! Avšak konečne poskytne nejaké informácie po viac ako týždni s tým že prečíta dopisy a email konverzácie kde jasne a jednoznačne sa nepotvrdzuje bohužiaľ celková situácia a každý sa snaží a snaží iba vykrúcať ! Očividne aj regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta chodí okolo horúcej kaše pretože neuviedol, nevedel alebo nechcel uviesť všetky detaily. Keď už pani zástupkyňa nevie čo ma povedať tak začne dookola prevracať vety a snažiť sa čítať medzi riadkami zo žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutie že poslanci nech dajú nejaké nereálne riešenia ktoré sa ani len nedajú prijať keď pritom všetkom dobre vie ak vie pozorne čítať že po celý čas 8 poslancom išlo hlavne iba o to aby konečne získali relevantné informácie pre upokojenie občanov obce a aby sa už v budúcnosti predišlo k tomu že obec nebude riadne a včas informovať obyvateľov o naozaj závažných veciach ako napr. táto situácia. Pretože smutná realita je a ostáva že obec ako taká zlyhala a neinformovala včas svojich občanov, smutnou realitou je a ostáva že Váhovčania sa dozvedeli o izolovaných COVID-19 pacientoch skôr z ulice, tv a internetu a toto naozaj nemôže takto ďalej pokračovať milé zastupiteľstvo a milý zamestnanci obecného úradu.

 2. pan starosta dal dnes hore fotku na fb s textom – Trochu relaxu v Bratislave po tažkom dni 😀 A to ani neviedol zasadnutie ?

 3. Kladivo 29. júla 2020, 22:17
  Akurát tak vašu sprostosť uvidíme zajtra.Ale to nemusíte dokazovať,to tu vie 1800 obyvatelov.Všetci len krútia hlavou a čakajú,že kedy sa to celé skončí.Ste ako bábkové divadlo.Pán R.J. ťahá za šnúrky,v hlavnej úlohe hrá:E.Sz.
  Ďalej účinkujú:L.K.,L.T.,D.T.,P.V.,E.K.
  Tak tak presne tak 👍👍

 4. anonym 22:56, dobre napísané, výstižne a pravdivo. Ale takých tragédov ako Jjj 23:27, ktorý si prekopíroval komentár z druhého článku týkajúcej sa Váhoviec aj tak nepresvedčíš

 5. Píšem ako nestranný pozorovatel-Váhovčan…
  Váhovce ako obec je na mape cca 800 rokov…
  Jedno je isté,za celú históriu tu neboli horšie medziludské vztahy,nebola vačšia nenávisť…Vystriedalo sa vela starostov aj poslancov, ale TOTO TU NIKDY NEBOLO!!!
  Teraz začnem rozmýšlať čo by som urobil keby som na stoličke starustu vo Váhovciach :
  -od kedy som nastúpil dedina sa rozdelila na 2 tábory ( či už som dobrý starosta alebo nie,je to FAKT! )
  -Ludia sa hádajú,sú nepokoje,rastie nenávisť
  -Nenapredujeme ( možno nie z mojej viny,ale jednoducho NENAPREDUJEME)
  -Obec má už také zlé meno,že aj na opačnej strane republiky sa na nás smejú

  Potom by som si dal otázku: Aj ked si myslím že všetko robím dobre ale za 5 rokov som si urobil iba hambu,roztrhal dedinu (žial je to tak kedže predomnou to tu nikdy nebolo ) ,zo života mám peklo,neviem ani spat,na zasadnutia potrebuje tabletky a jednoducho na to nemám, a vobec : POTREBUJEM JA TOTO?! Ked naozaj mám rád túto dedinu,nebolo by lepšie nechat niekoho iného nech si presadne na moju stoličku,kto nebude taký kontroverzný a nerozdelý dedinu?

  No Ja pán Starosta by som nerozmášlal ani sekundu …Je to jednoducho FAKT že ste rozdelili našu dedinu na : Slepých (jednoducho nevidia, nechcú vidiet alebo neboli dalej od dediny ) a na takých čo nechcú nechat dedinu pre vašich : dochodcov ( fakt nič v zlom ale dochodcovia už nech nerozhodujú o našej buducnosti ),pre vašu rodinu a kamarátov (tipujem 100 ludí cca ),Rómov (tipujem cca 2-300 ludí),pristahovalcov (ktorý na druhý den majú dovolené uplne všetko ,ved oni tu nikoho nepoznaju tak hned vedia koho treba kružkovat ) a nič v zlom ale fakt pre spodnú vrstvu dediny (alkoholici,nevedomý, do slova dementný ludia a to myslím teraz fakt ako diagnózu ),lebo žial ako pozorujem tak toto sú vaši voliči a takto vediete dedinu na DNO! Áno,tieto skupinky sa radujú,nikdy sa nemali lešie ved tancujú,chodia na výlety atd…
  Je pre Vás p Starosta doležité aby táto dedina mala úroven alebo Vám stačí ak budete do dochodku starosta a ostatné vás nezaujíma?! Lebo takto to vidím ja a určite nie som sám,a ešte raz musím napísat že nie som zaujatý s “ druhou stranou “ !

  V mene dediny a triezvych ludí Vás prosím,nájdite si robotu napr kde možete organizovat dni obce alebo otvorenia leta,lebo to Vám fakt ide o vela lepšie…!
  Ale čo to trepem,vy ste predsa vysoko vzdelaný človek tak si nájdete o vela lepšiu robotu kde budete mat klud,konečne sa možete venovat priatelke (parohy ste už nasadili až-až ! 😀 ) a držím palce aby po čase bola aj rodinka čo Vám určite zaberia vela času a nebudete musiet riešit kde majú zaparkovat koloteče na hodoch,tešili by ste sa že to niekto vyrieši za Vás ( jednoducho ste mali do teraz príliž vela volného času a tú energiu a čas ste dali do takých vecí,čo by starosta vobec nemal riešiť…

  Písala som zo srdca a prajem vám lepšiu kariéru ! 🙂

 6. Ty si mimo, tuto dedinu rozdelil na dva tábory pan poslanec E. SZ resp ľudia za ním, evzen je len bábka, za ním stojí jedna rodinka 😉

 7. Toto je fakt totalne trapne.ja len tolko,dedina je rozdelena na 2 casti.ti,ktori drzia starostovi a ti,ktori su za E.Sz.keby Vahovcania chceli za starostu E.Sz,tak by ho volilo dostatocne mnozstvo obyvatelou.ale chceli A.K.on nemoze zato ze sa stal starostom.a aj ja by som bola na nervy keby sa tahala takato vojna.nabuduce ked budu volby sa moze pan E.Sz uchadzat o post starostu.a ked ho ludia maju radi,tak ho zvolia.ale myslim si,se po tych svinstvach co sa narobilo ludia sa spravne rozhodnu koho zvolia

 8. Pane Bože,keby klamstvo kvitlo,to by sme mali dedinu ako botanickú záhradu.Tolko klamstva,čo tu píšete svet nevidel.Judr nestranný pozorovatel,na začiatku píšeš v mužskom rode,no na konci už v ženskom rode.A ty tu ideš písat o starostovi,o jeho živote a ty čo by si spravil na jeho mieste.To vás bolí najviac,že nie ste na jeho mieste!Banda jedna klamárska falošná.

 9. Treba zverejniť všetky nahrávky a všetky dokumenty o výsledku hospodárenia obce a tam to porovnať a nie hneď útočiť na starostu možno bol len teraz pod tlakom médií a médiá by mali chodiť aj na ďalšie zasadnutia kde sa rieši bežný chod dedinky potom sa uvidí neverím že len starosta má nahrávky a poslanci nie čo asi skrývajú hmm

 10. Vo Váhovciach sa riadi starosta dobre osvedčenej schémy, ktorú s úspechom používali už v starom Ríme: „chlieb a hry“ a tiež „rozdeluj a panuj“. Takáto nevraživosť ľudí ešte nikdy nebola. Naozaj je to tak, keď niekto s ním nesúhlasí, stáva sa skoro“ triednym nepriateľom“ že aj s celou rodinou. Ostatným stačí kolotoč a zábavky s občerstvením. A tie konšpiračné teórie, kto všetko za útokom na starostu stojí…
  No to nevymyslí ani CIA, KGB a MOSAD spolu.
  Smutné je, že dôsledky , ktoré prinášajú zlé medziľudské vzťahy, ponesie celá dedina a to dlho. Keď už stačí na nevraživosť len to, že človek patrí do jedného alebo druhého tábora… ako v stredoveku.

 11. Ľudia Vám už nepomôže nič len nezávislá kontrola alebo nové voľby a to myslím aj na starostu aj na poslancov lebo takto Spolupráca nebude a zničíte obec

 12. Ne hanbíte sa tam všetci už vám tam treba klepnúť po prstoch asi si robíte kopečkok a niektorí je väčší 😂

 13. Načo nové voľby? Stačí ak evzen zmizne z dediny a bude kľud! A R. J nech sa naučí zdravit ľudí a možno nabudúce bude mať aspoň 300 hlasov… Cirkus

 14. Netreba nové voľby ani na starostu ani na poslancov. To by boli ešte viac vyhrotené vzťahy v obci. Hĺbkový audit na činnosť obecného úradu je riešením.

 15. Vyzývame všetkých poslancov a starostu na zverejnenie nahrávok z predchádzajúcich zasadnutí máte na to právo a mala by to byť vaša povinnosť

 16. Dalsi otrasny clanok od otrasneho “novinara”. V Seredi uz tuto stranku ani nikto nesleduje, lebo kazdy vie, kto je Majko. Je to predajny pisatel, ktory napise vzdy to, co mu nadiktuje strana, ktora plati. A aj z tohoto clanku je jasne, ze kto platil a kto nie… Ako aj v mnohych inych pripadoch, ked sa snazili zviditelnit neuspesni kandidati na starostov a primatorov. Vzdy to bolo o tom istom, ze tito potrebovali uspokojit svoje ega a utocit na tych riadne zvolenych. Takze u Majka vsetko po starom, len tentokrat plati E.Sz. a jeho ludia.

 17. Anonym 8:05, takže už aj novinári sú na vine… Lebo Majko, lebo E.Sz, lebo J.R. lebo poslanci, lebo futbalisti, lebo nespokojní občania, lebo lebo. Asi dobre prihára, keď tak vehementne sa obhajuje starosta. napokon na videu sa ukáže jeho odbornosť a charakter. Ináč sa mi zdá, že stále píše na jeho obhajobu ten istý človek.

 18. Vážený, stále nie sú zodpovedané otázky, ako je možné, že na obyčajnom rodinnom dome štát vytvorí karanténu pozitívne testovaných osôb. Buď zlyhali orgány štátnej správy alebo okolo toho domu nie je všetko p kostolnom poriadku. A vie vôbec niekto, kde sú tie kamery umiestnené, z ktorých má byť zrejmé, že pred stredou rána, keď sa začalo stráženie, určite nikto neopustil objekt?

 19. Súhlasím, každý, kto vie berie nohy a uteká….podľa mňa je obec rozdelená na 4 časti a to…1.tí, ktorí sú so starostom (jeho blízka rodina, pseudo kamaráti, pre ktorých je vždy otvorený kultúrny dom na hore ruky!!! a aj sociálne prípady, pretože oni vždy dajú za pravdu….= rómska „menšina“, už je ich taaak veľa, že sa večer bojíme ísť pri sociálnych bytoch);2. nezvolený starosta – on sa snaží nájsť chybu, a nikto a nič nie je dôležité len chyba, ktorú spraví Adrian; 3.Evžen- plus maďarskí patrioti, čo je občas na smiech, ak vychádzam z toho, čo už bolo spomenuté, že vo Váhovciach je viac SLOVÁKOV, ako sa snažia hrať na city a rieši sa história….uvádzajú sa dátumy po maďarsky…..a potom 4. skupina obyvateľstva, ktorá to vzdala….ak nemusí, nerieši…
  Najjednoduchšie je ukazovať na zlyhania toho druhého a hľadať chyby….avšak všetci by sme mali začať od seba….a krôčik po krôčiku zachraňovať, žiť a nechať žiť

 20. Anonym 30. júla 2020, 8:05 – za 13 rokov som zvyknuty na rozne nazory – vdaka nim sa posuvame dalej.

  Moja tolerancia je mimoriadna a hranica akceptacie prispevkov je daleko za hranicou bezneho cloveka. Jednoznacne vsak odmietam to, co ste pre tu predviedli Vy.

  Nikoho z poslancov OZ ani starostu som este pred tromi dnami nepoznal. Nemusite suhlasit s napisanym textom, je mi dokonca jedno, ako vnimate SOL. Je mi uplne u prdele, kto bude vo Vahovciach starostom a kto poslancom. Za dolezite povazujem dodrziavanie zakonov v samosprave a aj pri vedeni rokovania OZ. Nielen vo Vahovciach.

  Pre mna za mna sa tam aj zozerte ludsky. Je to Vasa obec, Vy si platite ludi na urade a to nielen starostu, ale aj poslancov. Nie ste vynimkou a su na tom niektore obce aj horsie.

  Za obsah Vasho VEREJNE napisaneho prispevku na Vas podavam trestne oznamenie.

 21. Na úvod by som chcel podotknúť, že nepatrím do žiadneho táboru, som len občanom tejto dediny.
  Keď chodíte otvorenými očami , tak určite vidíte, že veľa vecí nefunguje a ktoré fungujú , by mohli fungovať aj lepšie. Chcelo by to veľa vecí od základu zmeniť . Keďže do „kuchyne“ nevidíme , tak ťažko sa dá posúdiť správnosť riedenia obce.
  Chcelo by to začať asi webom , keďže sa k občanovi nedostanú informácie o fungovaní obce, otváracích dobách, plánovaných udalostiach, o plánovaných investíciách … .
  Ďalej by sa mala zriadiť sekcia pre pripomienky občanov, kde by sa mohli občania opýtať , alebo napísať svoje pripomienky.

  Verím , že na základe tejto kauzy sa to zmení k lepšiemu.

 22. Presne tak nech sa naučia viacerí zdravit v dedine a usmievať sa na druhého človeka!! Lebo pred voľbami hráte divadlo len aby ste sa tam dostali!!! No a keď nastane situácia, že občania Vám nedali toľko hlasov, lebo tam nepatríte, tak čo sa stane?? Na druhý deň len kukate do blba a ani bú ani bé, HANBA!!!!!!!!! V takej malej dedine by sa ľudia mali držať spolu, a nie hrať cirkus humberto.

 23. Prosim vas a pozitivne potvrdeni v „ubytovni“ mqju preco vylozene smeti pred domom? Aby ich rozfukalo po celej dedine? Aby ich vzali obycajny smetiari a potom pochytali ostatne smetiaky? Nebolo v rozhlase povedane ze je na to zvlast firma? Kurva dokedy sa tu budete tvarit ze sa nic nedeje a pan starosta je poloboh???!!!

 24. Tak uz nabrali smetiary smeti do auta a pokracuju v zbierani pri dalsich domoch. Krasne je zabezpecena firma na odvoz nebezpecneho odpadu. Takto tu mame ochvilu stovky nakazenych v okrese.

 25. Obyvaťeľka mali ste tam isť a opýtať sa pánov policajtov kdo dal von smetiaky ,keď už tu tak mudrujete … môžte sa hambiť ,že nad takými vecami sa zastavíte zo všetkeho robíte paniku dosť nudný život môžete žit … pekný deň

 26. Ano zastavujem lebo mam kurva chorych ludi v rodine a nemam v plane ich pre jebnutost ostatnych ohrozit. Vazne sa hambim, ze kde byvam. A vlastne celkovo kolko obycajnych, jednoduchych a zdegenerovanych ludi sa tu nachadza!!

 27. Judr pani alebo pán rozhodnite sa Vy – tiež sa môžete hambit ,že tu píšete urážate dochodcov ,ktorý už niečo spravili pre obec možno do tej skupina patrý aj Vaša babka ,dedko alebo máte v rodine dochodcov … hamba Vám ,že si ich beriete na usta a ešte Vy idete písat na občanov obce ,že dementi,alkoholici ,spodna vrstva ale oni aspoň do nejakej vrstvy patria ale Vy s Vaším komentom do žiadneho a ešte si vypíšete že ste nestranný 🤣🤣🤣🤦‍♀️jasne a potom rozdáte rozum pánovi starostovi a osočujete ho ako čo má robiť … Hamba

 28. Vy myslite ,že len Vy máte v rodine chorého človeka tu každej rodine sa nájde chorý človek a nie jeden… áno presne aj Vy takisto patrite do tej skupiny čo ste napísali obyčajných ,jednoduchých ,zdegerevaných dúfám ,že ste sa pozreli do zrkadla keď ste to napísali … nič viac nevie len tu ponižovať občanov obce … hamba

 29. To že vám nezáleží na vašich chorých príbuzných mi je úplne ukradnute. Vy sa hambite za to vaše zahmletie mysle a za to aký ste slepý. Stojte pekne pri pánovi starostovi a tvárte sa, že je všetko v poriadku.

 30. Obyvatelka …Vy ma nepoznate ,že ja ako som na tom zdravotne ale Vám to na nos vešať nebudem alebo moji príbuzný … ja sa memám začo hambit… ale Vy áno ,že tu takto šíríte paniku … áno bolo by všetko v poriadku keby ,že sem nepíšete sprostosti o víruse čo ani neexistuje cely svet je poblaznený ale ešte nikoho sme nevideli alebo nepočuli kdo by to mal …len testuju ale ani nevedia ,že načo …aj jesenná chrípka bude covid 19 … a pri starostovi jasne ,že budem stáť prečo nie poznámho veľmi dobre a držím mu palce 👏

 31. Covix-19 ty sa uz uvedom co pises .. prevracias tu iba vety a myslienky .. Kde vidis urazanie dochodcov ? Oni urcite uz nieco spravili pre obec v minulosti a tym rozhodli o svojej buducnosti nikto to ani nespochybnuje … Ako isto vies doba sa vzdy meni a aj ludia sa menia .. Vzdy pribudaju novy ludia nove skusenosti, ambicie a nove ciele preto je urcite na mieste ak sa mladsi clovek snazi formovat svoju buducnost a zamierit ciel presne sposobom ako to niekedy prave robil aj ten dochodca … A prestan si sam klamat pretoze jednoducho dementi, alkoholici a vsetko okolo toho co pises teda spodna vrstva tu vzdy bola a aj bude .. Nieje urazanie nazvat ze takato vrstva existuje … Je vsak urcite lepsie sa cely zivot snazit do nej nepatrit pretoze minulost nas naucila ze to nikdy neviedlo k dobrej buducnosti

 32. Pán starosta, keď máte také vážne zdravotné problémy, keď žijete na tabletkách, nebolo by múdrejšie vzdať sa funkcie, kým je čas.,? Aj vy by ste sa zdravotne dali do poriadku, aj dedina si vydýchla s pod jarma vašej rodiny

 33. Anonym vidno ,že namáte úctu k ľudom a chcete sa spravať povišenecky… lutujem Vás ste bezcitný človek
  A prečítaje si vsetky komentare a tam to najdetešo čom Vy píšete len tu osočujete celú podla Vas spodnú vrstvu ,rómov ,dochodcov ,alkoholokov ,dementov atď v dedine je to dosť smutné ,že takto si rozdelujete ľudí , pre mňa je každý taký istý človek ako som ja nie len tu ale aj vo svete … áno dochodcovia spravili svoje v dedine a sme im vďačný aj budeme celý život a nech žijú aj 100 rokov …
  V tom mate pravdu ,že sa ľudia menia čím dalej im lepšie preskakuje ja len to vidím Bohužial a nevedia čo zo sebou každy chce byť Top ale to sa neide 🤣🤣🤣

 34. Anonym vidno ,že namáte úctu k ľudom a chcete sa spravať povišenecky… lutujem Vás ste bezcitný človek
  A prečítaje si vsetky komentare a tam to najdetešo čom Vy píšete len tu osočujete celú podla Vas spodnú vrstvu ,rómov ,dochodcov ,alkoholokov ,dementov atď v dedine je to dosť smutné ,že takto si rozdelujete ľudí , pre mňa je každý taký istý človek ako som ja nie len tu ale aj vo svete … áno dochodcovia spravili svoje v dedine a sme im vďačný aj budeme celý život a nech žijú aj 100 rokov …
  V tom mate pravdu ,že sa ľudia menia čím dalej im lepšie preskakuje ja len to vidím Bohužial a nevedia čo zo sebou každy chce byť Top ale to sa nedá 🤣🤣🤣 a chcel by som vidieť tú Váhovskú vyššiu vrstvu ako vyzerá 🤣🤣🤣 ked uz tú spodnú pozname kdo všetko tam patrí

 35. Covix-19 Vytrizvite, nemam absolutne ale absolutne ziadny problem s akymkolvek clovekom ?. Respektujem kazdeho jedneho cloveka pretoze kazdy si je tvorcom svojej buducnost sam a kazdy si moze vybrat smer. Mne vobec nevadi ziadny alkoholik, dement alebo vsetko z toho co pisete. Vadilo by mi vsak kebyze taky napr alkoholik alebo dement by mal diktovat smer v nejakej riadiacej funkcii kapisto ?..Vy sa tu vsak snazite interpretovat nieco bez toho aby ste pred tym trosku porozmyslali ako to naozaj je.

 36. Anonym jasné keby ,že Vam na nich záleží tak by ste o nich nepisali ani nerozpravali… ja viem velice dodre ,že čo tu pišem a aj rozmyslam ako to naozaj je … bohužiaĺ tu pár ľudí urobilo z dediny cirkus a je to dosť smutné … neni tu nikto nakazený len testy mali pozitivne a hneď panika celej dedine ,a všetkemu je na vine obecný úrad a starosta

 37. Covix-19 o tvojej inteligencii svedčí citujem:
  “ neni tu nikto nakazený len testy mali pozitívne“
  Ani sa nečudujem, že tak vehementne ochraňuješ starostu

 38. Stále v obecnom rozhlase neprečítali korešpondenciu vedenú obecným úradom a štátnymi inštitúciami ohľadne COVID-u , pritom to sľubovali starosta aj so zástupkyňou hneď po rokovaní OZ včera…

 39. Len za 24 hodín:
  – zákaz daný starostom vyhlásiť obecným rozhlasom konanie Dňa Rodiny na ihrisku v Sobotu
  -neinformovanie občanov obecným rozhlasom o korešpondencii, týkajúceho sa karantény
  – bežný odvoz smetí aj z rod. domu, kde je karanténa

 40. Anonym a sú nakazený ? Majú príznaky ? Nie tak o čom točíte … stretli ste sa už s takým človekom ,ktorý už prekonal covid 19 určite nie ….každý druhy keby ,že sa da otestovat tak je určite pozitivny nebudte naivný … počkajte do 15:00 určite to bude v rozhlase tak zvyknu hlasit
  A deň Rodiny alebo čo to ma byť asi preto lebo nema to nič spoločne z obecným úradom a možno ani nemaju nato povolenie potom by som sa nečudoval ,že to nevyhlasia
  – a smeti od domu odniesli smetiari a teraz čo robite zo vsetkeho cirkus ,prečo ste tam neišli a opytali by ste pána policajta kdo dal smetiak von atď . ,alebo dajte tan stan a sledujte čo sa tam deje a môžete davat informacie 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

 41. Covix-19
  -vidim ze mas vela casu a preto ti odpurucam si pekne pozriet toto videjko aby si konecne nabral nejake realne cisla ale aj vedomosti – https://www.mojevideo.sk/video/32af3/mame_sa_obavat_druhej_vlny_koronaviru.html
  V priemere cca z 5000 ludi testovanych v laborateriach SR a CZ bolo vzdy okolo 4-5% pozitivnych testov .. to teda znamena 40-50 ludí na 5000! … Teda ak si myslis ze kazdy 2hy v priemere by bol pozitivny tak si naozaj uplne mimo
  Dozvies sa aj to preco bol je niekde koronavirus bez priznakov a preco zas niekde naozaj umieraju ludia
  Naucis sa tiez rozdiel medzi karantenov a izolaciou

  -Co sa tyka dna rodiny tak ta musim zas poziadat aby si vytrezviel
  Co by si chcel aby ten den mal mat spolocny s obecnym uradom ? Jednoducho ak sa robi nejaka akcia tak poziadas obecny urad aby to vyhlasil nie ? Pytam sa ta preco by obecny urad nemal vyhlasovat akcie ktore sa uskutocnuju v obci pre obyvatelov ? Nikdy v minulosti obecny urad ani ziadny starosta s tymto nemal problem

  Ahaaaa ale tuto akciu neorganizuje pan starosta ze .. kapisto ?
  Vyhlasit sa moze iba to co organizuje on a nikto iny bodkaaa

  pritom krasny bohaty program nemyslis ?

  11:00 – futbalový turnaj prípravkárov
  13:00 – 13:30 – ukážka polície
  13:30 – 14:00 – sprievod amerických
  veteránnych áut
  14:00 – 14:30 – bubnová show Dávida
  Győriho
  14:30 – 14:45 – tanečná show
  15:00 – 17:00 – detská PENOVÁ DISCO
  PARTY s Minie a Elzou
  17:00 – prekvapenie z NEBA nad
  štadiónom Róberta Forróa

  Sprievodné akcie:

  – Minie víta deti
  – od rána 3 nafukovacie hrady pre deti
  – skákanie vo vreci, ťahanie lana,
  stolný tenis, florbal, loptové hry,
  hádzanie na basketbalový kôš
  „bláznivá 11-ka“
  – točená zmrzlina pre deti zadarmo
  – tradičné váhovské dobroty pre deti
  zadarmo
  – Pro Waga jurta – maľovanie na tvár +
  tvorivé dieľne
  – jednota dôchodcov – pečenie
  tradičných váhovských dobrôt a ich
  ochutnávka

  Spoločne pre lepšie Váhovce

 42. Covix 19: Vyjadruj sa prosím iba k veciam, ktorým rozumieš, aby si sa zbytočne nemusel hanbiť, ak náhodou niekto zistí, kto si 🙂

 43. Covix-19, vidím, že si veľmi inteligentná osoba a tomu rozumieš🤣😭, vyvetli mi čo to je nebyť nakazený len test mať pozitívny???Ja viem,čo to je ale ty určite nie!!!!Tak ty nemáš čo tu písať, kritizovať! Nestastný človek
  si, nič viac!

 44. Covix-19, – spojimi komentmi si dosiahol, že už teraz si „celebrita“ stránky Sereď online, …ha, ha … očakávame ťa na facebooku…

 45. Radšej keby p. Starosta s poslancami začali riešiť problémy v dedine. Dedina upadá, v podstate tu nič nie je ako na východe. Namiesto toho tu Adriánko vypisuje komentáre pod hoci akým menom plus pár jeho podporovateľov a samozrejme naopak. Hanba že sa situácia v obci rieši na seredonline. Pevne verím v nového starostu a to nemyslím evzena ani minuloročného kandidáta, lebo ak ostane Adrián starosta tak veci v dedine sa nepohnú a spory budú narastať.

 46. Skôr sa mi zdá, že tu niekto iný vypisuje pod rôznymi menami a stále píše v slove „starosta“ veľké začiatočné písmeno 😛

 47. 😂😂😂😂😂 normálne zašnem koľko nenavisti je v človeku … ja Vás ozaj ľutujem …. ja času mam dosť lebo si to môžem dovoliť … jasné že na obecnom robím kde inde … ja veľmi dobre viem čo to je covid19 a ja som veľmi šťastný človek mňa lutovať nemusite jefine ja Vas môžem ľutovať 🤔 😂😂😂veľa štastia na Vahovske dni

 48. Starosta to ti musel prísť na zastupiteľstvo urobiť poriadok Pán Majko?Ná ty sa nehanbíš?A pán Majko ale ste tam dal do laty starostovu rodinku!!!Sme sa smiali skorom ju roztrhlo keď musela utekať.Neprídete aj nabudúce pán Majko?????

 49. váhovčani 30. júla 2020, 19:09 – trosku sa mylite, na rokovanie OZ som neprisiel urobit poriadok a ani nebolo cielom „dat do laty“ sl. Kubicovu.

  Vedenim obce (predsedajucou) bol porusovany zakon a starosta bol zvyhodnovany pred ostatnymi obcanmi, na co nema pravo v momente, kedy sa sam a dobrovolne vycleni z rokovania ako starosta.

  Mam pocit, ze s takouto alternativou dokonca nepocita ani zakon – minimalne je to anomalia a nikdy som to nevidel.

  Ubezpecujem Vas, ze mi je vrcholne neprijemne, ked v zaujme dodrzania zakona na verejnom rokovani zasiahnem do jeho priebehu upozornenim na nezakonnost – to by mala kontrolorka obce, keby vsak bola pritomna.

  Netesi ma, ze takto napriamo boli odhalene zjavne snahy manipulovat zasadanie a zneuzivat nevedomost poslancov a obcanov.

  Toto by sa diat nemalo NIKDE a kompetentni by sa mali obcanom verejne ospravedlnit. Teda, ak im ide o zachovanie mena.

  Verim, ze toto tokovanie OZ bude ponaucenim nielen pre vedenie obce, ale aj samotnych poslancov a obcanov. Nie v mojom zaujme by totiz mal byt navrat prava a dovery do vedenia obce (starosta a poslanci) , ale v zaujme obcanov a obyvatelov obce.

 50. Ja nie som zaujatý voči nikomu. Všetci robíme chyby. Aj starosta obce. Podľa môjho názoru najväčšiu práve teraz, keď sa nepostavil na čelo zasadnutia. Zástupkyňa sa na veci pozerá priveľmi z právneho hľadiska a majiteľ nehnuteľnosti pritom len akosi zabudol preklasifikovať rodinný dom na ubytovňu, pritom je zrejmé, že budova ako ubytovňa funguje minimálne od roku 2017. Ako vraví pani zástupkyňa, z listu vlastníctva vyplýva, že je to rodinný dom. Jasné, aj ja mám na liste vlastníctva napísanú ornú pôdu, pričom v skutočnosti tam rastú stromy. Skutočnosť sa nie vždy zhoduje s realitou, ale všetko sa dá dohľadať. A je iné, ako vraví pani zástupkyňa ubytovať vo svojom zdedenom rodinnom dome nejakú rodinu, ale ak podpíšem nájomnú zmluvu s nejakou agentúrou a tá tam ubytuje zahraničných pracovníkov, to je už ako porovnávať jablká s hruškami. A pridám ďalšie porovnanie, Samozrejme, každému obyvateľovi obce sa môže stať, že ochorie a bude musieť byť aj s rodinou v karanténe, ale toto je zas len iný prípad. Totiž, tieto osoby sem boli dodané pozitívne testované, aj keď bezpríznakové a to rovno do centra obce. Veľmi rád by som spoznal osobu z Úradu verejného zdravotníctva, ktorá zmluvu s agentúrou podpisovala. O tú osobu by sa eventuálne mohli zaujímať aj OČTK pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa zákona č. 300/2005 z. z. §163, alebo §164.

 51. obyvateľ 30. júla 2020, 17:41
  Skúste v telefóne napísať p. Starosta resp dať bodku a medzeru a automaticky Vám napíše ďalšie slovo s veľkým písmenom. To bude ta finta 😉

 52. Občan a Vy skúste pri písaní viac využívať svoje vedomosti a nie autopilota, poprípade po sebe prečítať… Aj to je finta 😀

 53. Keďže viacerí sa domáhate videí zo zasadnutí OZ Váhovce, všímajte si kameru umiestnenú pri dverách za pani zástupkyňou starostu. Je to kamera obecného úradu a možno posledné 3-4 zasadnutia boli natočené. Kto máte záujem, kontaktujte pána starostu, prečo nie sú zverejnené a prečo ich nechce poskytnúť ani poslancom OZ na požiadanie

 54. Tak to je sila. Aby starosta obce takto arogantne dal najavo ze ma na háku obyvatelov a cele zastupitelstvo. Tak toto som este ani nepocul ze by sa niekde takto robilo zastupitelstvo. Tak bud si starosta a riadne si rob svoje povinnosti alebo padaj z uradu starostu a potom si sed na stolicke ako bezny obyvatel

 55. Szevasztok Parasztok látom nagy a pofatok .Ha ilyen nagy a pofatok akkor miért nem indultok polgármesternek és mind ahányan vagytok megmutathatnatok milyen nagy emberek is vagytok.De én azt hiszem csak egy kis gecik vagytok akik elbuknak a kommentek mögé.

 56. Môj postreh :
  Na zasadnutí boli dvaja vysoko vzdelaný ludia : starosta a jeho zástupkyna ( sestra ),ostatný maju maximálne maturitu…
  Ked si video pozriem ako uplny laik a nestranný,tak ma napadne iba jedno :
  starosta a jeho sestra sa môžu učiť od “ obyčajnych ludí” minimálne ich slovnú zásobu ( čo oni zdaleka nemaju a starosta si musi natáčat Evžena aby sa doma učil ešte viac ako na Kaskádoch ) a hlavne triezvy a sedliacky rozum čo oni nemaju ani náhodou …
  Bodka na I že si starosta sadne na “ obyčajnu “ stoličku a má v p…
  Váhovce, zobudte sa !!!
  Lutujem iba pána Santa Clausa ako tam trpí… je to dobry človek,ale bolo by na čase aby uznal aj on že ten jeho Adrian je fakt mimo… uznavam Vilibácsiho že má dobré srdce ale do zastupitelstva nepatrí… Rolika je tiež dobry chalan ale nemá šajnu o čom sa tam dospely rozpravaju,no dostane kofolku po zasadnuti v Bratislave tak je všetko ok …
  Je mi luto kde žijeme … Linda by mi teraz dala naštvaného smajlika keby sa dalo! 😀

 57. V dedine sa rozprávalo ako prebieha zasadnutie neverila som ísť som tam nechcela aby ma nezaradili do niektorej skupiny ale po tomto videu vyzývame starostu na zverejnenie ostatných záznamov Adrian môj hlas si stratil ty sa vôbec nevieš chovať hanbím sa že som ťa volila

 58. To že Adrian neovláda právo už vie každý 😂 no ale že ani Kačena nie to už je moc alebo ovláda len arogancia most híd pretrváva 🤔 P ani právnička teba musí upozorniť novinár čo môžeš a čo nie

 59. Páni šiesti poslanci,nepomohol vám ani ma7,ani vlastné noviny,ani šírenie klamstva po celom okolí.Teraz sa chytáte ďalšej slamky,našli ste si este jedného MajOMka,cez ktorého sa snažíte očiernit starostu,jeho sestru aj celú dedinu.Pod roznymi menami anonymne tu píšete svoje klamstvá.Aby ste nedopadli ako pán Matovič so svojou diplomovkou,titulom!Jaj,vy nemáte titul,zabudol som.Aj keby ste mali,vždy ostanete ,,LEN,,csúcsi csundi,alebo pletykás trafikos éva,alebo baka évusánok fia atď.Ste tá spodina,ktorej sa hovorí,že ked sa hovno dostane na lopatu,myslí si,že je torta.No mýliť sa je ludské,len si to treba vedieť priznať.Ale na takéto maličkosti vy nemáte.Na obranu potrebujete novinárov,markízu atď.Ste šumienky 🙂 A teraz všetci do útoku…..pome naňho všetci.Alebo viete čo,pošlite mi pesničku,viete,tú vašu SÜLLYEDÖ HAJO.

 60. Csárli,to malo pomoct vám slepym co viete len urážat..Ved toto musi vidiet uz hadam kazdy ze toto nieje normalne co stvara..Samozrejme okrem tych co im ozaj staci rocne jeden riedky guláš,a kolotoč..

 61. Čo riedky guláš a kolotoč,ale máme aj sissy,aj rh duo,aj vadkertiho.A vás vedia nasrat aj také maličkosti 🙂

 62. Pozrela som celé video. a teda moje pojmy z toho celého sú, že jedna strana sa všemožne snaží a hladá dôvod na konflikt čím očierniť druhú stranu. A tá druhá strana je už unavená z ich útokov a rezignuje…
  Ďalej … 8-mi čo tam akože od piatku bývali nemuseli byť pozitívne testovaný. tým pádom kludne si mohli ísť aj do supermarketu. Veď spomínali že aj predtým tam bývali cudzinci. od stredy priniesli 11 ludí co majú pozitívne testy na covid 19 a od stredy sa z toho domu nikto nepohol. Nechápem čo sa tam rieši. čisté kocúrkovo. jedna babka povedala druhej… Každý inteligentný človek chápe situáciu a tá pani čo viedla schodzu sa vyjadrila uplne presne a jasne k veci. aj obyčajný sedlák to musím chápať.

 63. Nestranný človek, vykrúcaš fakty, sám majiteľ nehnuteľnosti tvrdí, že pol roka tam nikto nebýval. Všetci čo tam bývajú, sú pozitívny.

 64. Nestranný človek 31. júla 2020, 14:05
  Pán Valek naozaj tvrdi ze objekt bol prazdny tristvrte roka
  Nechapem co tym chces naznacit ze by k 8 zdravym ludom priniesli 11 pozitivne testovanych a zamkli ich spolu ? Pretoze v stredu prislo 11 ale dokopy pozitivnych je tam 19 ludi … Tak potom ako sa tam dostali a kedy ked uz potom nikoho nepriviezli ?

  Nestranny clovek neviem vsak či si pozerala rovnake video … ked myslis ze je v poriadku to ze pan starosta pride ako obcan-starosta v jeho pracovny den, ked myslis ze je v poriadku ze zamerne sa vynecha diskusia s ludmi a akonahle ked zapocuje ze by mala byt diskusia tak sa vyberie ako ze na wc a v zapati uz aj vypina svoje kamery a este povie ze zavola policiu na obyvatelov aby vsetkych vyviedli von

  Tá pani čo viedla schodzu sa vyjadrovala zle pretoze vyzyvala poslancov ktori poziadali o rokovanie aby predlozili navrhy rieseni a to za obec. Toto vsak nie je ulohou poslancov, ale prave obecneho uradu a samotneho starostu obce predlozit navrhy rieseni. Poslanci zastupuju obcanov a o navrhoch ktore im predlozia maju len hlasovat či ich príjmu-neprijmu alebo riesenia zoberu na vedomie

 65. Riešte už ozajstné problémy ľudia halooo!!! To ze seredania predávajú vo veľkom drogy pri kostole to nevadí nikomu???

 66. Vážený pán Csárli, síce neviem či si slovo vážený záslúžite, ale ja neklesnem na takú úroveň na akej ste vy. Odpovedá Vám to “ hovno a spodina “ ako ste nazvali mňa a ostatných poslancov. Riešite tu, že nemáme diplomy, ale podotýkam, že p.p. Takáč D. je Ing. Na to, aby človek bol slušný a inteligentný ale diplom nepotrebuje. Neviem kto ste , i keď určite náznaky sa dajú vyčítať, že kto za tým stojí, ale aby človek az tak klesol, aby jednu ženu , volenú verejnú činitelku nazval hovnom a spodinou, tak to je podľa mňa morálny úpadok. Píšete v mužskom rode, tak ste asi chlap, neviem či mladý, či starý, ale aj vy máte mamu, manželku, priateľku alebo dcéru ,ani Vám by sa nepáčilo, keby ich tak nazvali. K tomu len toľko. Určite viete aj po maďarsky, lebo ste ma nazvali “pletykás trafikos Éva” Vôbec sa necítim, že som “pletykás”, ja si svojich zákazníkov obslúžim, aspoň tých, ktorí ostali a keď sa niekto niečo opýta, či už ako poslankyne alebo osoby, slušne odpoviem. Píšete, že nám nepomohli ani noviny, ktoré sme vydali, ale podľa Vás tie noviny boli vydané, aby nám pomohli? Tak ste na veľkom omyle. Bola to reakcia na noviny, ktoré vydal pán starosta za obecné peniaze a ktoré mali slúžiť na očiernenie nás poslancov. Bolo to o “ nás bez nás “. Tie noviny obsahovali veľa neprávd , ktoré sme sa snažili objasniť. Bola to naša povinnosť uviesť veci na správnu mieru, Bola by som veľmi rada, keby ste mi vysvetlili, že prečo som hovno a spodina? Počuli ste ma niekedy nadávať, klamať, osočovať , kričať na niekoho, alebo niekoho urážať ? Asi nie. Vy urážate nás , to si uvedomte, a za to, že sa skrývate za nejaké meno si myslíte, že môžete všetko ? Odhalte svoju identitu a môžme sa baviť o všetkom. Ja sa na schôdze pripravujem, čítam zákony, a to čo poviem je podložené na faktoch. Nikdy sa nedám zlákať na intrigy, klamstvá a podvody, celé moje poslanecké obdobie a to je už 14 rokov sa snažím byť nápomocná a rozhodovať čestne a spravodlivo tak, ako sme sľubovali pri nástupe do funkcie. Vám sa páči taký obraz verejného činiteľa, ktorý na svoje FB stránke zverejnil status po vydaní novín nás poslancov v znení. “ použitý toaletný papier má väčšiu hodnotu ako plagát šiestich” – to je podľa vás hodné z úst starostu obce, alebo vyhlásenie vo verejnom rozhlase, že kvôli šiestim poslancom sa dostalo zastupiteľstvo na úplne morálne dno? To je podľa vás inteligencia z úst starostu obce? K tomuto ma vy porovnávate? Som len obyčajný občan tejto obce, ale v živote by som si takéto niečo nedovolila povedať na adresu svojich kolegov. Tí ľudia, takisto ako ja boli zvolení vo voľbách . Ja si pevne stojím za svojimi zásadami, stojím za všetkými členmi zastupiteľstva, ale takto sa verejne urážať nedám. Píšete, že sme si objednali televízie, ale prečo ste vynechali RTV Krea ? Práve pre RTV Krea robil starosta rozhovor pred obecným úradom a zas nás len očierňoval , pritom sme sa snažili prejednať veci pre spokojnosť obyvateľov. Nie sú nám dodané materiály, aby sme vedeli ľudí upokojiť . Podľa pána starostu vyrábame kauzy, ktoré ani kauzami nie sú. Ak by boli včas informovaní obyvatelia, nemuselo to zájsť tak ďaleko. Je zarážajúce, že ešte aj pre tv nehovorí pravdu, sám sebe protirečí , presviedča zastupiteľstvo, tv a aj prítomných obyvateľov, že hneď prvý deň v stredu boli ľudia cez miestny rozhlas informovaní o všetkom a následne v štvrtok a piatok o nových informáciách. Nie je to pravda, vo štvrtok odznelo v poobedňajších hodinách, aby ľudia nešírilo paniku a dodržiavali hyg. nariadenia, a pritom panika začala vtedy, neboli informácie a nevedeli prečo sa nemá robiť panika. Následne az štvrtok na obed bolo vyhlásené v rozhlase, že aká je vlastne situácia v obci. Pani Erika Caková poskytla pre “ Sereď on line” všetky dokumenty, ktoré boli predložené na zastupiteľstve a medzi nimi aj záznam, ktorý sa vyhlasoval. Je tam čierne na bielom. Tu si treba priznať pravdu a nie útočiť na nás, že my si ju nevieme priznať. Nikdy som nikoho nebola urážať a vyhrážať sa ako som bola ja pourážaná od istej rodiny. Následné znehodnotenie fasády mojej podnik. činnosti neznámym páchateľom, udávania na rôznych inštitúciách atd……. Je tu plejáda veci, ktoré ohrozujú mňa a moju rodinu a ja som hovno a spodina ? Zamyslite sa predtým ako niečo napíšete, lebo nie ste potom o nič lepší ako tí, ktorí majú tieto veci na svedomí. Nikdy sa neznížim na takú úroveň, aby som niekoho udávala, vyhrázala sa niekomu ohrozovala život a niekoho verejne neprávom ohovárala. Vychovala som 2 dcéry, myslím, že dobre a majú aj tie diplomy, ktorými sa oháňate. Obidve sú vysokoškolsky vzdelané a vedia si ustáť svoje miesto. Tým, že ste urazili mňa, ste urazili aj moju rodinu a mojich blízkych.
  Prajem Vám napriek všetkému pekný zvyšok večera .

  Eva Kissová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Váhovce

 67. uff a tak dobre sa tu vo Vahovciach zilo,,,,
  teda pokym nezacali tieto zabomysie vojny.jednanie pana starostu sa mi ani trochu nepozdavalo.bol i nebol na schodzi.reagoval na co chcel,na co nie tomu sa smial az vysmieval.teraz uz viem preco.to tie tabletky co musi brat.nevolila som ani jedneho ani druheho.(p.Kubica,p.Szabo)
  len ked tak spatne rozmyslam na tym,ze 10ludi sa nevie dohodnut ako viest obec ako sa teda moze dohodnut ta kopa ludi v parlamente.to,ze tu napadate jeden druheho…hm preco ste neprisli na zasadnutie obecneho uradu?co sa trasiete?ved ked starosta taky waw!tak ho treba podporit,stale mu tlieskat pochlebovat…ked je ten pan Szabo taky fuj treba ho vypiskat oponovat mu.starosta sa ohana ako na neho p.Szabo utocil.nemyslim si to.normalnym kludnym hlasom sa ho pytal a starosta tam podskakoval jak certik z krabicky.pani_slecna Kubicova tam mlela stale svoje,ano precitala nam par zakonov,komunikaciu…len tak mimochodom naco tam bol p. Roland a p.Viliam???nic nepovedali,na nic nereagovali aj zaverecne hlasovanie o diskusii ich obtazovalo….
  a tak sa tu vo Vahovciach dobre zilo….

 68. Nestranný človek, keď tebe vedenie schôdze JUDr. Kubicovou sa zdalo byť na úrovni a v poriadku, tak ťa môžem len obdivovať, za tvoju nenarocnost. Iba na margo pre sl. Kubicovu,pani doktorka listy z obecného úradu neodchádzajú, ale sú zasielané. A nechcem pomenovať ďalšie nedostatky vašej komunikácie.

 69. Tým šiestim poslancom, ktorým ide o blaho dediny, dúfam že každý vie o koho sa jedná držím palce, dufam že sa pohli ľady a konečne pre Váhovce svitlo na lepšie časy. Už dosť bolo ničnerobenia, dosť bolo výhovoriek, prečo sa nedá nič robiť. 6 rokov je dostatočná doba na to aby sa niekto osvedčil. Žiaľ sa tak nestalo. Stať sa starostom vyžaduje obrovskú zodpovednosť profesionalitu a skúsenosť. Žiaľ, toto všetko pánovi starostovi chýba. Najviac sa však čudujem občanom ktorí ho volili. Nič o ňom nevedeli, alebo čím im tak mohol učarit ?

 70. Charlie, mám vysoko inteligentného psa menom Charlie. Po tvojom komentári rozmýšľam o jeho premenovaní. Nikto nechce nikoho očiernovat ale faktom je a zostáva, že starosta nie je schopný stať na čele dediny. Možno keď dospeje, ale na to si ešte musíme počkať. Trpezlivosť ruže prináša. Možno sa dočkáme aj my.

 71. Charlie, mal by si vedieť že inteligenti sa rodia, ostatní rastu ako huby po daždi, čo je tvoj prípad, ale neboj sa blbi ľudia sú tiež ľudia.

 72. Kedves Kropilak, én mondom neked,hogy itt indulhatna bárki polgármesteri posztért a Kubica Adrián anyi ajándékkal és annyi ígérettel halmozna el az idős asszonyokat, hogy így lekenyerezni az időseket nem volna gerince senkinek. Nagyon kérdéses, hogy tiszta úton is polgármester lett – e volna. Köztudat hogy befolyásolta az idős választókat. Mindenkinek nincs erre természete, hogy házról házra járjon, és fűt fát igerjen. És ahogy tudom közös megmérkőzes, a jelölt polgármesterek közt nem volt, mert a polgármester nem szerette volna hogy ez létre jöjjön. Nem tudom mitől tartot.

 73. Pani Kissova, stotožňujem sa vašim komentárom, čudujem sa len tomu, že po tých urážkach na vašu a aj na adresu ostatných piatich poslancov ste ešte nepodnikli kroky na vyšších kompetentných úradoch. Neviem si predstaviť spoluprácu s takým človekom, ktorý hodnotu človeka prirovnáva k toaletnemu papieru. To svedčí o jeho ľudskosti a inteligencii. Dúfam, že vyvodite nejaké dôsledky ohľadne jeho správania, alebo sa ho všetci bojíte pre jeho nevyspytateľnu povahu. Nezabúdajte, človek ktorý sa boji nežije. Strach ochromuje a zabíja človeka. Budem vám šiestim držať palce a prajem vám veľa odhodlania a trpezlivosti.

 74. Ak už je tento článok o informovanosti, p. Szabo sa na zasadnutí OZ vehementne dožadoval informácií o ohrození života a zdravia obyvateľov obce, pritom sám zabudol informovať, že v sobotu bude na obec v rámci osláv „dňa rodiny“ (v kalendári 15.5) nalietavať lietadlo v nebezpečne malých výškach. Dovolil by som si tvrdiť, že aj v tomto prípade boli ohrozené životy, zdravie a majetok obyvateľov. Minimálne nad zastavaným územím, by letová výška lietadla mala byť aspoň 300m, aj to pri plynulom prelete a nie akrobatických prvkoch, ktoré sú zakázané. Opravte ma, ak sa mýlim. Pilot by to určite vedieť mal, ale aj vodiči vedia aké pravidlá platia na cestných komunikáciach a taktiež ich porušujú.

 75. Milý Anonym. Asi si zabudol na nadpis článku. Je o komunikácii, tak si strhnite pásku z očí a Vy konkrétne nerozhodujete o tom, kto sem čo napíše.

 76. Ĺas Vagas: Asi sa budete čudovať, nikomu som nikdy nič nezávidel, ale rovnaký meter na každého. Som rád, že sa takáto akcia uskutočnila, stála kopu úsilia a voľného času, ale obyvateľom sa páčila. Len jednu výhradu som si dovolil poznamenať. V záujme bezpečnosti obyvateľstva, nie zo závisti. Demokracia totiž nie je len o právach, ale aj o povinnostiach, ktoré voči spoločnosti má každý z nás, vrátane organizátorov akcii. Nezabúdajme na to.

 77. Starosta je zdá sa dosť arogantný a zneužíva štátne symboly na propagáciu Maďarska v Slovenskej republike?!!!!! Maďarská štátna zastáva v zasadačke Obecného úradu v strede a najvyššie?? To čo má znamenať? Verím,že prokuratúra bude konať! Sme na Slovensku pán starosta!

 78. V ruke som držal včerajšie noviny Plus1deň a grcal som.Až po vygrcaní sa som zbadal ako veľmi dobre urobil pán Majko články o Váhovciach tunak v novinách.Vidím že on robil články pre nás občanov Váhoviec aby sme boli informavaný.Kto urobil pre nás ľudí viac ako Majko?Starosta zlyhal aj s úradom a iné noviny robia jedine senzáciu.Len tunak je kopa stanovísk úradov a naozajsné fakty.Ďakujem aj za rodinu

 79. Prečítajte si a tiež kontaktujte Dr. Sunny, ak potrebujete silné kúzlo lásky na vyriešenie vášho narušeného vzťahu.
  Keď som bola v šiestom mesiaci tehotenstva s druhým dieťaťom, rozviedla som sa s manželom. Od počatia nášho prvého dieťaťa sme sa neustále hádali a hádali, ona už od neho nemilovala žiadnu lásku ani dôveru, tak sa so mnou rozviedol. A všetky tie chvíle som skúšal všetky rôzne prostriedky, aby som ho dostal späť, vyskúšal som aj niekoľko rôznych magických kolies v krajine môjho bydliska, ale žiadne z nich mi Toma nedokázalo vrátiť. Bola to len doktorka Sunny, ktorá zaručila urgentné kúzlo 48 hodín a uistila ma, že môj manžel bude opäť so mnou. Píšem vám, aby som sa vám poďakoval a poďakoval za to, že dodržíte svoje sľuby a že ste využili svoju talentovanú a veľkú silu, aby ste ho priviedli späť domov. Bol som nadšený, keď som vedel, že sa špecializujete na spájanie milencov. Ďakujem vám, pane, že ste mi pomohli v najhorších časoch môjho života, že som bol taký veľký kúzelník mágie a že mi dal tú mágiu lásky, ktorá mi priniesla toľko radosti v mojom manželstve. Môj manžel je späť a ja sľubujem, že ma už nikdy neopustím. Ak pochybujete o jeho schopnostiach, verte mi. Mali by ste mať šancu. Oplatí sa to spôsobmi, ktoré ste si ani nevedeli predstaviť. Ak ste práve teraz silnejší a potrebujete silné a naliehavé kúzlo lásky, aby ste priviedli späť svoje láskavé kontaktovanie Dr. Sunny, práve teraz je jediná odpoveď na obnovenie vášho rozpadnutého vzťahu alebo manželstva. drsunnydsolution1@gmail.com alebo Whatsapp ho na +2348082943805. Ďakujem.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img