ISSN 1337-8481

nedeľa, 14. apríla, 2024

Slávnostné oceňovanie učiteľov v Seredi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mesto Sereď opäť ocenilo najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov. Slávnostné podujatie sa konalo na pôde Mestského úradu dňa 17. júna 2020.

Ocenení boli pedagógovia zo základných či stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Sereď, ktorí robia učiteľskému povolaniu najlepšie meno. Ocenení pedagógovia boli zaradení do viacerých kategórii: vynikajúci pedagóg I. stupňa a II. stupňa základnej školy, vynikajúci pedagóg strednej školy, vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivít a vynikajúci pedagóg navrhnutý žiakmi. Všetci svojím umom a úsilím prispievajú k rozvoju osobností žiakov v seredských školách, odovzdávajú im vedomosti a pripravujú na ďalší život. Pre kolegov sú inšpiráciou, pre žiakov a študentov osobnosťami. Slávnostného aktu oceňovania sa zúčastnili primátor mesta Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický, vedúca oddelenia ŠRKaŠ Silvia Kováčová ako aj riaditelia i zamestnanci jednotlivých škôl.

Ocenení boli nasledovní učitelia:

Vynikajúci pedagóg I. stupňa základnej školy

Mgr. Iveta Urbanová zo ZŠ Jana Amosa Komenského – žiakov inšpiruje, motivuje, usmerňuje, pomáha im. S veľkým pochopením sa venuje zdravotne znevýhodneným, individuálne začleneným deťom. Hravé a zábavné vyučovanie bohato dopĺňa primeraným využívaním informačno-komunikačných technológií a úspešne zavádza alternatívne a inovatívne metódy vyučovania. Vo vzdelávaní uplatňuje konštruktívny prístup, u prváčikov vyučuje hodiny matematiky prostredníctvom Hejného metódy. Žiaci pod jej vedením žnú úspechy v recitačných, umeleckých, vedomostných súťažiach. Organizuje tematické aktivity na podporu udržiavania slovenských regionálnych tradícií. Deti motivuje a vedie k estetickému i umeleckému cíteniu, nacvičuje kultúrne programy, ktorými obohacuje akcie v škole, v rámci mesta, ale i v DD a DSS v Seredi. Do akcií svojej triedy zapája nielen rodičov, ale i starých rodičov, organizuje tematické dni „Vyučovanie so starými rodičmi“, vťahuje ich do života a diania svojej triedy.

Mgr. Zdenka Pekaríková zo ZŠ Juraja Fándlyho – v uplynulom roku dosahovala vo výchovno-vzdelávacom procese a v pedagogickej činnosti vynikajúce výsledky. Žiakov zapájala do matematických, recitačných, výtvarných, športových a speváckych súťaží. V rámci projektu Škola podporujúca zdravie zodpovedá za oblasť Zdravej výživy, organizuje výstavy ovocia a zeleniny , besedy na tému Čo je zdravé a čo nie. Zapojila svoju triedu do aktivity „ Na bicykli do školy“. So svojimi žiakmi sa každoročne zapája do rôznych kultúrnych programov.

Vynikajúci pedagóg II. stupňa základnej školy

Mgr. Silvia Strigáčová zo Špeciálnej ZŠ – pracuje v školstve 18. rok, z toho v oblasti špeciálneho školstva pôsobí 14 rokov. Vedie predmetové komisie a spravuje oblasť spoločensko-vedných a esteticko-výchovných predmetov. Plní so žiakmi na II. stupni úlohy v oblasti dopravnej výchovy, zabezpečuje výchovné a kariérové poradenstvo nielen pre žiakov, ale aj pre ich zákonných zástupcov. Aktívne spolupracuje s partnerskými organizáciami na prospech našich žiakov v oblasti psychologickej a špeciálno-pedagogickej rediagnostiky, riešenia problémového správania žiakov, zanedbávania povinnej školskej dochádzky i v sociálnej oblasti. Spolu so žiakmi sa zápája do rôznych projektov a súťaží.

Mgr. Alena Krivošíková zo ZŠ Jana Amosa Komenského – pracuje ako učiteľka nižšieho stredného vzdelávania od roku 1985. Svoje schopnosti maximálne využíva pri pedagogickej činnosti, vo vyučovacom procese i mimo neho. Pracuje v škole už viac ako 15 rokov ako výchovný poradca. Žiakov usmerňuje a pomáha im s výberom stredných škôl, zapája sa s nimi do rôznych projektov v oblasti voľby povolania. Poskytuje žiakom cenné informácie, organizuje stretnutia s rodičmi i so zástupcami stredných škôl. Svedomito pristupuje k spracovaniu a poskytovaniu údajov do systémov súvisiacich s jej prácou. Počas celej svojej kariéry zastáva aj úlohu triednej učiteľky. V popoludňajších hodinách sa venuje talentovanej mládeži, ktorú pripravuje na vedomostné olympiády, kde dosahujú výborné výsledky v okresných, krajských aj celoslovenských kolách. Okrem bohatej činnosti v škole je dlhoročnou členkou poroty okresného kola geografickej olympiády.

Mgr. Katarína Pushenreiterová zo ZŠ Juraja Fándlyho – na škole pracuje od roku 2018, vyučuje biológiu, ekológiu a fyziku. Aj napriek tomu, že na škole pôsobí pomerne krátko, pokladáme jej prácu na škole za veľký prínos. V roku 2019 zapojila žiakov do veľkého množstva rôznorodých aktivít, napr. súťaž Zelený svet, v ktorej ňou pripravovaná žiačka obsadila 1. miesto na Slovensku. So žiakmi aktívne zapájala i do projektu Čerstvé hlavičky. V uplynulom roku pripravila pre žiakov, veľa podnetných exkurzií, besedy s odborníkmi. Venuje sa i záujmovej činnosti zameranej na varenie a pečenie z lokálnych surovín. Pripravovala so žiakmi rovesnícke vyučovanie pre mladších žiakov ale i divadelnú hru. Zaviedla na škole separovaný zber zubných kefiek a neustále sa snaží vštepovať žiakom ekologické cítenie. Je koordinátorkou programu Zelená škola a environmentálnej výchovy.

Vynikajúci pedagóg strednej školy

Mgr. Marianna Krčmáriková z Gymnázia Vojtech Mihálika – na škole pôsobí od roku 2002. Pripravuje žiakov na Olympiádu v nemeckom jazyku a podieľa sa na realizácii maturitných skúšok v pozícii predsedníčky predmetovej maturitnej komisie. Veľmi aktívne sa zúčastňuje na príprave kultúrnych programov našej školy. Pod jej vedením vystupovali žiaci na Župnej olympiáde v Trnave, zúčastnili sa súťaží Folklórna Sereď, či Slávik Slovenska a vystúpili s programom aj v rámci medzinárodnej projektovej spolupráce. Vyučujúca sa podieľala na príprave akadémie pri príležitosti významného výročia Ľ. Štúra. .

PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie – vo svojej dlhoročnej pedagogickej praxi tvorí a do vyučovacieho procesu uvádza inovatívne metódy tvorivého písania a zážitkového učenia. Venuje sa študentom, odhaľuje talent, rozvíja ich tvorivé schopnosti a podporuje kreativitu. Odmenou za obetavú prácu, neraz aj v osobnom voľnom čase, sú dosiahnuté úspechy žiakov v recitačných, literárnych súťažiach, či v súťažiach tvorivého písania. Je každoročnou úspešnou autorkou projektov spojených s kultúrou, umením a umeleckou tvorbou ako: Knižné hody či Živá reťaz – ľudia spojení knihami. Spolupracuje so Slovenskou nadáciou srdca a venuje sa tiež projektu „Výučba holokaustu na SŠ“. Šíri medzi študentmi myšlienky, prostredníctvom ktorých je možné predchádzať národnej, náboženskej a rasovej neznášanlivosti, predchádzať akémukoľvek násiliu a nenávisti.

Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivit

Mgr. Hajnalka Lanczová zo ZŠ Juraja Fándlyho – na škole začala pracovať ako vychovávateľka v roku 2008. V uplynulom roku viedla 8. oddelenie ŠKD a popri tom sa venovala aj práci sociálnej pedagogičky. Zorganizovala množstvo zaujímavých aktivít. Napr. interaktívne dielne s témou „Bezpečnostné návyky“, environmentálnu akciu „Myslím logicky, žijem ekologicky“, pri príležitosti Svetového dňa vody Ekohry alebo zrealizovala preventívny program – Zippyho kamaráti. Ako sociálna pedagogička pripravila množstvo besied – Stop násiliu a šikane, Počítač dobrý kamarát, zlý pán, Šikana a kyberšikana, Konflikt a ja. Spolupracuje s organizáciou EDUMA .

Eva Šmigrovská, DiS. zo ZUŠ Jána-Fishera Kvetoňa – je členkou predmetovej komisie výtvarného odboru na ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Venuje sa umeleckému rastu žiakov výtvarného odboru ZUŠ, pripravuje ich na rozličné prezentácie-výstavy výtvarných prác, akcie a projekty školy a mesta Sereď. Podieľa sa na tvorbe spoločných projektov ZUŠ, prezentovaných v Dome kultúry a to výtvarným spracovaním scény, originálnym zhotovením plagátov a pozvánok. Je autorkou grafických návrhov pozvánok Knižné hody v Seredi a Dotyky s umením-výstavy výtvarných prác žiakov a absolventov školy v mestskom múzeu v Seredi. So žiakmi svojej triedy sa úspešne zapojila do viacerých projektov.

Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju / Na návrh žiackych a študentských parlamentov

PaedDr. Jana Očenášová zo ZŠ Jana Amosa Komenského – návrh napísali deti v tomto znení: Pani učiteľka je milá a láskavá. Vie nám dobre vysvetliť učivo a pripraviť nás na písomky. Páčia sa nám s ňou hodiny TSV. Na pani učiteľke si ceníme, že nás naučila nevzdávať sa. Pani učiteľka nás často vie rozosmiať. Pani učiteľka nás naučila, prečo je dôležité byť dobrým kolektívom.

PaedDr. Jana Čelárová / ZŠ Jana Amosa Komenského – návrh napísali deti v tomto znení: S pani učiteľkou sú hodiny zábavné, často robíme praktické aktivity, ktoré vyplývajú zo života. Vie dobre vysvetliť učivo, pri jej spôsobe výkladu si toho veĺa zapamätáme. Casto pracujeme v skupinkách, čím nás učí spolupracovať. Keď chýbame a niečo nevieme, tak nemá problém nám učivo vysvetliť. Je milá, rozumie žiakom, myslí pozitívne. Keď nám vystane čas na hodinách, dokáže sa s nami porozprávať aj o bežných veciach a zabaviť sa.

Mgr. Juraj Hošták zo ZŠ Juraja Fándlyho – návrh napísali deti v tomto znení: Pri návrhoch na oceňovanie učiteľov nemôžeme zabudnúť ani na pána učiteľa Hoštáka. Ten je tiež vždy pozitívne naladený. Nikdy sme ho nevideli mračiť sa alebo rozčuľovať sa. Je trpezlivý, ochotný, či už vysvetliť učivo mladším alebo pomôcť starším. Je taký dobrosrdečný, že máme pocit, že sa nikdy nedokáže nahnevať. Dokonca nám nedáva ani poznámky! Učí už veľa rokov, no stále máme všetci pocit, že mladým rozumie. Je empatický, snaží sa porozumieť tomu, ako sa cítime. Na ocenenie učiteľov sme si ho vybrali, pretože si myslíme, že by mohol byť vzorom pre ostatných učiteľov.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img