ISSN 1337-8481

piatok, 14. júna, 2024

Vyjadrenie  skupiny poslancov na klamstvá a demagógiu primátora Tomčányiho.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img
Osem poslancov MsZ poslalo primátorovi Ing Tomčányimu svoje stanovisko k aktuálnym problémom, ktoré boli prerokovávané ma mestskom zastupiteľstve. Primátor si nedal námahu, aby listom odpovedal poslancom ale svoju odpoveď zverejnil v Sereďských novinkách.  Po zverejnení jeho odpovede sa poslanci rozhodli zareagovať a zaslali mu svoje stanovisko na jeho klamstvá a demagogické vyjadrenia. Stanovisko si môžete prečítať nižšie
Pavol Kurbel
– – –
Súbor s reakciou poslancov na primátorovu demagógiu odovzdaný v podateľni MsÚ:  Reakcia pre SOL
– – –

Vážený pán primátor mesta Sereď, Martin Tomčányi.

Dovolíme si touto cestou reagovať na polopravdy a Vaše demagogické tvrdenia, ktoré publikujete na stránke Seredských noviniek. My, podľa Vás zrejme podpriemerní ľudia, ktorí nepochopili, resp. nerozlíšili, čo je podstatné, čo je druhoradé, čo je riskantné, zlé až zákerné, Vám pripomíname náš sľub poslanca, ktorý platí aj v čase pandémie, a teda hájime záujmy mesta a chránime majetok mesta Sereď. Ak dodržiavanie zákonov, transparentnosti, objektívnosti a dohľad nad majetkom mesta nazývate zlým a zákerným, je to len Váš pohľad.

Ak napriek tomu, že sme boli prítomní na rokovaní MsZ sme si opakovane vypočuli záznam tak, ako ste to odporučili. Odporúčame ho vypočuť aj Vám a zistíte, že opäť klamete, resp. Vašimi slovami povedané, nepresne sa vyjadrujete. „Pán prednosta keby si to zhrnul a potom už dávame hlasovať…“ a pán prednosta až následne pri zhrnutí mimo iného povedal: „keď on skončí skorej, vráti nám to za 1€. …Môžete sa opýtať na finančnú situáciu. Som tu zavolal aj pána žiadateľa…“ Po ukončení zhrnutia pána prednostu ste uviedli: „Dámy a páni, uzatváram diskusiu“ Pavol Kurbel chcel reagovať a Vy ako predsedajúci ste mu to nedovolili. Kedy mali teda poslanci priestor pýtať sa na to, čo im nebolo jasné, keď ste autoritatívne ukončili diskusiu?

Čo má spoločné podpis poslanca na konci zápisnice z verejnej obchodnej súťaže, kde sa mimochodom podpisovali a vždy podpisujú všetci prítomní členovia komisie s tým, ako kto hlasoval a koho považoval za víťaza obchodnej verejnej súťaže? Je snáď bežnou praxou, že sa zúčastnení členovia podpisujú pri zasadnutí komisií aj napriek tomu, že nie vždy súhlasia a hlasujú v súlade so záverom komisie.

Pán primátor, nie na to sa zverejňujú materiály na rokovanie MsZ v dvojtýždňovom predstihu, aby mali poslanci MsZ dostatočný časový priestor na naštudovanie a oboznámenie sa s nimi? V materiáloch na rokovanie MsZ k schváleniu pôžičky MsBP nebolo uvedené nič o tom, komu pôžička pôjde, či nemá táto spoločnosť záväzky voči mestu. Materiál bol pripravený laxne a poslancom bola zatajená skutočnosť o dlhoch na nájomnom. Na otázku, prečo ste zatajili poslancom tento fakt, ste do dnešného dňa neodpovedali.

Vo svojom vyjadrení spomínate nejednotný výklad nájomnej zmluvy. Tvrdenie, že právny zástupca nájomcu sa vyjadril, že nájom sa má platiť za užívania schopnú budovu je prinajmenšom úsmevné. Nehovoriac o argumente, že plánovali začať platiť nájomné až po dokončení výstavby je nezmysel! Nie my, poslanci MsZ, sme zmluvu koncipovali.

Spomínate, že je pandémia, že je tu vírus a riešite iné veci. My sme poslancami MsZ v Seredi či je tu vírus, či nie. Zložili sme poslanecký sľub a budeme ho plniť aj v čase vírusu. Ale prejdime k meritu veci. Ak je tomu tak, ako uvádza právny zástupca spoločnosti a nájom sa mal platiť až v čase, keď bude budova užívania schopná, prečo potom táto spoločnosť uhradila už tri splátky a požadovala zníženie splátok do dokončenia budovy? Prečo s týmto argumentom neprišla spoločnosť pred rokom, keď ste ju vyzvali, aby si uhradila dlžoby, alebo pred uhradením prvého nájomného? Vaše odpovede sú účelové a majú demagogický charakter. Účelom je v očiach občana nás, poslancov, ktorí máme záujem pracovať v zmysle poslaneckého sľubu, očierniť.

Pán primátor, pýtať nájom 20 000 € počas výstavby považujete za nekorektné? Je to otázka férovosti, pre nás poslancov čestnosti, to je totiž správny výraz v našom rodnom jazyku, slušnosti, charakteru a dobrých mravov? Vážený pán primátor! Týmto Vašim vyjadrením negujete všetko to, čo ste dňa 26.09.2017 potvrdili svojim podpisom na nájomnej zmluve s menovanou spoločnosťou. Tu nejde o žiadnu slušnosť či férovosť. Tu ide o obchodný vzťah na základe Vami podpísanej zmluvy, ktorá je stále platná a z ktorej je jednoznačne jasné, že nájomné má nájomca platiť vždy do 10. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roku. V zmluve nie je ani zmienka o podmienke platenia nájmu po dokončení stavby. Ak je teda platenie nájmu pre Vás otázkou slušnosti, charakteru, férovosti a dobrých mravov, prečo ste teda konateľa spoločnosti vyzývali na uhradenie nájomného? Prečo ste poslaneckému zboru nepredložili, ale ste zatajili, požiadavku konateľa spoločnosti o zníženie nájmu? Kde bola férovosť, slušnosť, charakter a dobrý mrav, keď ste zatajili podstatnú skutočnosť o dlhoch a obhajovali ste na rokovaní MsZ pôžičku pre spoločnosť, ktorá dlhovala mestu niekoľko desiatok tisíc eur?

Bez  dôsledného poznania  situácie je  nerozumné  robiť  predčasné   závery  a unáhlené rozhodnutia.“ Toto sú Vaše slová! My sme poznali situáciu? Nemali sme informácie, ktorými ste Vy disponovali a ktoré boli podstatné pre rozhodnutie poslancov. Úmyselne ste nám ich zatajili!

V záverečnej časti svojho vyjadrenia, ktorým sa snažíte navodiť dojem obete, pre čitateľa citlivo posudzujete túto situáciu z pohľadu vírusu a dobrých vzťahov, nie však obchodných, podľa ktorých bola táto zmluva Vami osobne podpísaná a riešite dôsledky pre mesto, ak by ste zmluvu vypovedali. Vážený pán primátor, strašíte chátraním budovy, súdnym sporom a sumou 850 000€, ktoré by nájomca žiadal a ktoré preinvestoval do budovy. Pripomíname Vám článok VI konkrétne bod 8 zmluvy, ktorú ste vlastnoručne podpísali! „ Nájomca sa zaväzuje pri skončení nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, z dôvodov na strane nájomcu, technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané na náklady nájomcu, odpisované nájomcom, previesť do vlastníctva prenajímateľa, za sumu 1,00 €.“

Mesto by podľa Vás muselo vložiť ďalšie finančné prostriedky, muselo by získať odborný personál a prevádzkovať domov sociálnych služieb. Robíte strašiaka pre mesto z vecí, ktoré by bez problému zvládla zabezpečiť súkromná spoločnosť a mesto nie?

V závere ešte na margo zmluvy dodáme. Ak je zle koncipovaná, ak má nejednotný výklad, ak je kontroverzná, ak by jej vypovedanie, vyplývajúce z neplatenia nájmu nájomcu, bolo pre mesto nevýhodné, prečo ste takúto zmluvu podpísali? Ste štatutárom mesta Sereď s platom presahujúcim 4600€ a vy podpisujete takéto zmluvy a ich nedodržiavanie obhajujete dobrými mravmi, férovosťou či slušnosťou? A toho, kto na toto upozorní si dovolíte nazývať podpriemerným, zlým a zákerným?

Podľa pôvodnej zmluvy o nájme technologických zariadení (prenájom tepelného hospodárstva mestského bytového podniku v meste Sereď) so spoločnosťou V.I. Trade, voľné finančné prostriedky z nájomného, teda tie, ktoré sme požičali spoločnosti LRL Profitech, mali byť investované do rozvoja tepelného hospodárstva a tento majetok mal byť prenajatý spoločnosti V.I. Trade. Nevedno prečo, možno z dôvodu dobrých mravov, férovosti, slušnosti a charakteru, ako to nazývate, sa do článku I. bodu dva zmluvy o pôžičke dostalo, že spoločnosť LRL Profitech má v predmete podnikania výrobu a rozvod tepla, čo nekorešponduje s výpisom z OR a menovaná spoločnosť takýto predmet podnikania nemá! Aj toto je jedno z ďalších „nepresných vyjadrení“ ako ste nazvali Vaše klamstvo o obchodnej verejnej súťaži ?

Na záver si dovolíme zhrnúť vaše zavádzajúce tvrdenia:

1, Prečo pán primátor zvádzate obyvateľov mesta tým, že podpis o účasti na zasadnutí komisie k verejnej obchodnej súťaži sa rovná súhlasu so stanoviskom komisie?

2, Prečo pán primátor klamete, že sa poslanci mohli pýtať na rokovaní MsZ žiadateľa o pôžičku na to, čo im nebolo jasné, keď ešte pred tým, ako sa dozvedeli, že tam sedí a on je žiadateľom, ste ukončili diskusiu a dali ste hlasovať o pôžičke?

3, Prečo ste pán primátor úmyselne zatajili podstatné skutočnosti v predkladaných materiáloch na rokovaní zastupiteľstva? Prečo ste poslancom ani počas rokovania mestského zastupiteľstva nepovedali pravdu o dlhoch spoločnosti, ktorej pôžička smerovala?

4, Pán primátor, prečo zavádzate, že zmluva nejednoznačne pojednáva o platení nájmu, keď táto skutočnosť je v zmluve jasne vymedzená?

5, Ako je možné pán primátor, že podpisujete zmluvy, ktoré majú nejednotný výklad alebo sú zle koncipované?

6, Prečo ste poslaneckému zboru nepredložili, ale ste zatajili, požiadavku konateľa spoločnosti o zníženie nájmu?

7, Pán primátor, prečo strašíte obyvateľov mesta súdnym sporom či chátraním budovy?

8, Prečo sa v zmluve o pôžičke objavilo ďalšie klamstvo o tom, že spoločnosť LRL Profitech má v predmete podnikania výrobu a rozvod tepla?

9, A na záver pán primátor, kde bola Vaša čestnosť, slušnosť, charakter a dobrý mrav, ktorým sa oháňate, keď ste vyzývali dlžníka na uhradenie nájmu? Vtedy ste nezdieľali názor právneho zástupcu spoločnosti ako teraz? Kde boli tieto Vaše vlastnosti vtedy, keď ste dôležité informácie, ktoré ovplyvnili rozhodovanie poslancov, úmyselne zamlčali?

Pán primátor, nielen Vy, ale každý, aj my poslanci, „žijeme v časoch veľmi vážnych problémov v súvislosti s pandémiou“. Zažívame to každý deň vo svojich rodinách i na pracoviskách. To nás však neospravedlňuje a neoslobodzuje od zodpovednosti hájiť záujmy občanov a chrániť majetok mesta.

poslanci MsZ v Seredi

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. Dámy a páni, dnešné celé zastupitelstvo bude pravdepodobne nelegálne! Vylucena verejnost ale stream nikde! No pekne ste sa vyfarbili.

  2. A kedy to zverejnili? ked uz 50 minut islo zastupitelstvo. A na akom profile? Na novom. To je fakt taky problem si to PRED zastupitelstvom pustit, skontrolovat ci to maju na stranke? Nie oni hodinu rokuju potajomky.

  3. Pre Tibi: nikdy. Pani zlatovláska si ešte teraz umýva zbytky za ušami čo sa jej tam zašprajcovali ako sa tam tlačila. Snáď si nemyslíš, že jej podobní, budú rebelovať.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img