ISSN 1337-8481

utorok, 25. júna, 2024

Zverejnenie stanoviska na reakciu primátora mesta Sereď k výzve poslancov o vetovanie uznesenia, ktorá vyšla v printovej verzii posledných SN

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Michal Hanus | Stanovisko podpísalo 8 poslancov a dnes bolo elektronicky zaslané primátorovi mesta Sereď a následne bude podpísané doručené na podateľňu MsÚ:

Vážený pán primátor Ing. Martin Tomčányi.

My, poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi (ďalej len MsZ), sme Vám dňa 18.02.2020 a 19.02.2020 zaslali výzvu na vetovanie uznesenia schváleného MsZ zo dňa 13. 02. 2020 v znení: „ Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13. 02. 2020 prerokovalo a 

 1. a) berie na vedomie informáciu o voľných finančných prostriedkoch spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol.
 2. b) schvaľuje poskytnutie pôžičky vo výške 90.000€ na dobu 1 rok s úrokom 2,5% p.a. v súlade s § 13 ods. 2, písmeno j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď.“

Odpoveď na našu výzvu prišla až v článku zverejnenom v tlačenej forme Seredských noviniek, kde ste mimo iného uviedli, že výzvu ste zobrali na vedomie a uznesenie ste podpísali.  Na základe Vami uvedených skutočností v predmetnom článku, Vám zasielame stanovisko poslancov MsZ, ktorí sa pod výzvu podpísali.                

V úvode, vážený pán primátor, mimo iného uvádzate, citujeme: „Vyhlásili sme novú – 2.OVS v roku 2016, keď komisia neprijala ponuku jediného záujemcu.“ Vážený pán primátor. Toto Vaše tvrdenie je klamstvo! Na základe uznesenia 213/2016 zo dňa 08.12.2016 mesto Sereď vyhlásilo v poradí už druhú obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS) na nájom nehnuteľného majetku mesta – objektu bývalej základnej školy na Garbiarskej ulici. Dňa 19.04.2017 zasadala komisia, ktorá posudzovala náležitosti uchádzačov, ktorí sa prihlásili do OVS. Záujemca nebol jeden, ale boli dvaja. Spoločnosť LRL PROFITECH s.r.o. a spoločnosť Green Construct s.r.o., ktorá splnila všetky podmienky OVS. Komisia nevybrala ani jedného z týchto uchádzačov. Preto uznesením MsZ v Seredi 117/2017 mesto Sereď opäť vyhlásilo, v poradí už tretiu, obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta – objektu bývalej základnej školy na Garbiarskej ulici, do ktorej sa prihlásil už len jediný uchádzač, a to spoločnosť LRL PROFITECH s.r.o.

Píšte o benefitoch pre mesto Sereď a jeho obyvateľov. 1 miesto, slovom jedno, v domove dôchodcov, za benefit pre obyvateľov mesta Sereď nepovažujeme . Druhým má byť odpredaj budovy spoločnosťou LRL PROFITECH s.r.o. mestu Sereď za jedno euro, po uplynutí doby nájmu 50 rokov. Tešíme sa z toho a veríme, že osobne pôjdete skontrolovať stav budovy, v akom nám ho bude spoločnosť LRL PROFITECH s.r.o. predávať.  My zrejme nebudem mať príležitosť.  

Odpoveď na otázku, čo by sa dialo po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou LRL PROFTECH s.r.o. má byť uvedená v zmluve s touto spoločnosťou o nájme budovy na Ul. Garbiarskej. Ak bolo možné voľné finančné prostriedky z nájmu od Energetiky Sereď  opätovne požičať Energetike Sereď, ako aj spoločnosti LRL PROFITECH, tieto by bolo možné investovať do dokončenia prác a mesto by vlastnilo a prevádzkovalo túto nehnuteľnosť. Vážený pán primátor, otázka neznie, aké následky by to malo pre mesto, otázka znie, aké následky by to malo pre konkrétnych ľudí.

V závere vážený pán primátor konštatujeme, že ste nám zatajili podstatné skutočnosti, ktoré mali vplyv na rozhodovanie MsZ, úmyselne ste nám neuviedli, že spoločnosť LRL PROFITECH má dlh na nájomnom za dva roky viac ako 40.000eur, zatajili ste nám, že už pri prvej splátke v roku 2018 spoločnosť meškala pol roka, zatajili ste nám skutočnosť, že spoločnosť LRL PROFITECH žiadala o zníženie nájmu, zatajili ste nám skutočnosť, že ste niekoľkokrát v priebehu rokov 2019 a 2020 vyzývali konateľa spoločnosti LRL PROFITECH, aby uhradil svoj dlh, zatajili ste nám skutočnosť, že je tu viac ako rok dôvod na vypovedanie zmluvy! Ospravedlňujete to prospechom pre mesto Sereď a jeho obyvateľov! Takéto konanie je v rozpore prinajmenšom s dobrými mravmi a vzniká tu priestor na pochybnosti, či k takémuto konaniu z Vašej strany, a teda zatajeniu podstatných skutočností pred poslancami, prišlo len v tomto prípade. My, poslanci MsZ, ako aj Vy, vážený pán primátor, by sme mali ísť príkladom minimálne obyvateľom mesta Sereď. Akékoľvek kontroverzné konanie, akým je aj zatajovanie dôležitých skutočností pred poslancami MsZ pri ich rozhodovaní s nakladaním s majetkom mesta, nemožno ospravedlniť tým, že je to v prospech mesta či obyvateľov mesta Sereď. 

Vážení obyvatelia mesta Sereď. Nepovažujete konanie primátora a iných, v tejto veci zainteresovaných zamestnancov mesta za konanie, ktoré vykazuje znaky protekcionizmu, neštandardného konania, alebo možno aj znaky korupčného správania?   

poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi:

Ing. Ondrej Kurbel v.r., Pavol Kurbel v.r., Dušan Irsák v.r., JUDr. Michal Irsák v.r., Mgr. Pavlína Karmažínová v.r., Ing. Mária Fačkovcová v.r., Mgr. Tomáš Karmažín v.r.,  PhDr. Michal Hanus v.r.

Príloha: stanovisko-1

– – –

Reakcia primátora Tomčányiho v pôvodnom znení:

„Spoločnosť LRL Profitech  s.r.o bola vybraná ako víťaz obchodnej verejnej súťaže (OVS) na prenájom budovy a areálu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici. Ako jediný záujemca.

Už dlho roky boli s týmto areálom bývalej ZŠ problémy. Sídlil tam Mamaklub, predajňa nábytku a podobne. Budova si vyžadovala nutnú investíciu, ako aj viachodinové využívanie – začali sa nám usádzať „nespratní obyvatelia“.  Bola k dispozícií na prenájom aj predaj. Záujem prejavila  Trnavská arcidiecéza na prevádzkovanie s pastoračného centra, cirkevnej školy aj so škôlkou. Neskôr od zámeru upustila.  Naša predstava o prenájme bola  – symbolické 1 euro za rok .Cez spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o. do podnájmu tam malo prevádzku sklenárstvo, Trnavská arcidiecézna charita a združenie Storm. Neraz sme riešili problémy s klientelou nájomníkov od sťažovateľov bývajúcich v priľahlých bytových jednotkách. V roku 2014 sme vypísali 1.OVS na využitie priestorov areálu. Spomedzi 3 záujemcov komisia vybrala možnosť prestavby areálu na zimný štadión. Víťaz OVS sa o to neúspešne pokúšal asi 2 roky. Vyhlásili sme novú – 2.OVS v roku 2016, keď komisia neprijala ponuku jediného záujemcu. Prišla na rad tretia OVS – v roku 2017. Opäť ten istý záujemca, ktorý ponúkol výstavbu 27 nájomných bytov, domov dôchodcov s 30 lôžkami a malými prevádzkami (miestnosti na cvičenie, bufet a iné). Všetko potrebné veci pre mesto Sereď – no najmä nájom na 50 rokov. Po skolaudovaní budovy budú areál na Garbiarskej ulici využívať stovky obyvateľov, čo prines život do tohto areálu a neumožní sa tak zdržiavať sa tam viac asociálom. Cena nájmu je 20.000 € ročne + možné inflačné. Nájomca má 3 roky od prevzatia stavby na vyhotovenie projektovej dokumentácie a zhotovenie diela až do užívania. Samozrejme aj jeho prevádzkovanie. K tomu ako ďalší benefit pre mesto poskytne 1 miesto v domove dôchodcov. Po uplynutí doby nájmu 50 rokov nám nájomca celý objekt so všetkými úpravami predá za 1€.

A teraz priamo k odpovediam.
Nájomné bolo zaplatené v týchto dátumoch, kde je vidieť aj omeškanie nájomného, resp, aký bol stav nedoplatku na nájomnom k 13.02.2020:
• 1. za rok 2018 – 20.000 dňa 07.08.2018
• 2. za rok 2019 – 20.000 dňa 19.02.2020
• 3. za rok 2020 – 20.000 dňa 20.02.2020
• 4. doplatok inflačný za roky 2019 a 2020 vo výške 1.553,50 – neuhradený

Áno vyzval som nájomcu na uhradenie nájomného počas roku 2019 ako aj v roku 2020.

Pred podpisom zmluvy o pôžičke od MsBP vo výške 90.000 € konateľ MsBP Tibor Krajčovič dohodol podmienky s konateľom LRL Profitech. Poskytne mu zatiaľ len 75.000 € so zabezpečením už prestavanej investície vo výške 150.000 € a zmenkou spoločnosti vo výške 75.000 podporenou ďalším ručením vo výške 75.000 € osobným majetkom konateľa LRL Profitech. Zároveň LRL Profitech ihneď uhradí 20.000 € mestu Sereď za rok 2019 a do konca februára 2020 20.000 € za rok 2020. Po uhradení inflácie nájomného v marci 2020 a viditeľnom pokračovaní v investícii – MsBP požičia zvyšných 15.000 €.
Dlžoba mestu Sereď je uhradená. Investícia nájomcu naďalej pokračuje. Potrebujeme ju dokončiť z horeuvedených dôvodov.

Teraz sa pre zmenu pýtam ja Vás a prosím Vás o odpoveď  
1. Čo by nasledovalo po vypovedaní zmluvy o nájme?
2. Ako by  to prospelo občanom mesta?
3. Kedy by budova bola dokončená ? (Ako dlho sme tu mali nedokončenú budovu Sokolovňe , G- pavilónu…)
4. Myslel  niekto aj na to aj to, aké by to malo následky pre mesto?
5. Ukážte mi tu prosím jeden krok, ktorý nebol urobený v prospech mesta Sereď a jeho obyvateľov

Beriem na vedomie Vašu výzvu. Svoje právo som nevyužil a uznesenie som podpísal.“ 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Tomčányi zbal si svoje veci a vypadni, kým máš ešte čas odísť s akou takou cťou. Už asi nie je ďaleko doba, keď si ťa odvedú. To bude hanby.

 2. mi arogantného Fica,aj ten si myslí,že sa mu nemôže nič stať. Trapný a tie odmeny čo majú, hrozné. Všetko sa kuje na ich plavbách luxusnou loďou,že ich hanba nefackuje.

 3. Primátor napísal: Po skolaudovaní budovy budú areál na Garbiarskej ulici využívať stovky obyvateľov,… a teraz otázka: Budú to obyvatelia Serede alebo cezpolný? a parkovať budú kde? Pri MsÚ? už teraz je problém, lebo jediné voľné miesta po pracovnej dobe sú vyznačené X, ktoré majitelia nechávajú pre svoje druhé, tretie autá aby ich mali kde zaparkovať keď prídu neskôr.

 4. Pre Bezzaujatosti: o čom píšeš? Požičiavať mestské peniaze je v pohode? A niekomu, kto mestu dlhuje? A zatajiť to pri hlasovaní poslancom? Ty si určite nezaujatý. 👍 Niečo ty trčí spoza uší.

 5. Myslím, že aj Robo už zistil, že 30 miest na domov sociálnych služieb je až príliš málo, aby to bolo rentabilné. Keďže do toho nalial už dosť prachov, musí rozmýšľať, ako z toho von. Buď zmeniť zmluvu o nájme a zmeniť účel, alebo sa vzdať budovy, vrátiť ju mestu a nejako sa s mestom dohodnúť, aby vrátilo preinvestované peniaze. Otázne je, koľko to SKUTOČNE bolo. No a nakoniec to dá mesto niekomu dokončiť. Komu, je otázne. Niekto, kto má skúsenosti s prerábkou budov .

 6. Každý kto sa v oblasti starostlivosti o seniorov pohybuje tak vie, že prevádzkovať to s 30 timi ľudmi je každomesačne vyrobená strata v rozsahu minimálne 20 000 eur l

 7. Pre pre obyvateľ. Ako z toho vyklučkovať? To sa našim cestovateľom musí parit z kečky. Treba sa ísť niekam spoločne potápať a ísť ju schladiť. Hodia to na rebelujúcich poslancov? No každopádne bude úsmevné to sledovať. 50 rokov doplácať na DSS sa mu asi nebude chcieť. 😁 Ako to zachrániť? Úsmevné bude aj sledovať, s akou sumou, koľko do toho už údajne vrazil, vyrukuje nájomca, ak by sa toho chcel zbaviť. Celé to bude ešte pekné divadielko, ala bruško.

 8. pre 30 ľudí ? tento biznis plán sa volá „od začiatku do straty“.
  Veď len na tých 30 ľudí bude treba minimálne 10 ks personálu – pokiaľ si teda riaditeľ/ka sám/a nebude chcieť robiť aj sanitu, pečovanie, upratovanie a údržbu interiéru a nemalého exteriéru, prípadne raňajkového kuchára (ak by strava aj bola zabezpečovaná externe).
  PS: tí od Váhu Vám môžu prenajať za (Sereďskynemalý) poplatok kone a kozy, aby aspoň trávnik bol „posekaný“ lepšie ako väčšina tých mestských, kde sa deti a psy každoročne strácajú v meter vysokej burine 😉

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img