ISSN 1337-8481

pondelok, 27. mája, 2024

Stručne Vám predstavujeme devätnásť mestských poslancov a ich odpovede na štyri rovnaké otázky, ktoré sme im položili

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mestskí poslanci v Seredi vo štvrtok 24. novembra zložili sľub a ujali sa tak svojej poslaneckej funkcie. Mesto bude zastupovať 19 poslancov, z toho 13 mužov a 6 žien. V nasledujúcich riadkoch Vám poslancov stručne predstavíme a uverejňujeme ich odpovede na štyri rovnaké otázky, ktoré sme im položili.

(Jednotlivé kontakty na mestské zastupiteľstvo budú zverejnené na webovej stránke mesta v sekcii kontakty MsZ. )

 

Poslanci za volebný obvod č. 1

 

Martina Hilkovičová, Ing., hlavná inšpektorka bankového dohľadu, nezávislá kandidátka. počet hlasov vo voľbách 733

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
V prvom rade chcem poďakovať za prejavenú dôveru. Nový zbor bol zvolený demokratickým spôsobom a sformovaný očakávaním občanov. Väčšina nového zloženia sú noví poslanci. Z predchádzajúceho zloženia zostali piati skúsení poslanci. Všetci sme pri voľbách predstupovali pred voličov s víziami a plánmi. Teraz budeme spoločne v danom zložení zastupovať občanov a vzájomnou spoluprácou musíme dosiahnuť to, aby sa očakávania občanov napĺňali.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Zastupiteľstvo je zvolávané v priemere šesť, sedemkrát za rok. Program zasadnutí pozostáva z 15 až 20 bodov, počas ktorých prebieha spolu približne 50 až 60 hlasovaní o rôznorodých témach. Všetky sú náročné na naštudovanie a na porozumenie problému, tak aby mohol zvolený zástupca zodpovedne rozhodnúť v mnohokrát zložitých témach. V tejto súvislosti pokladám za prínos poslanecký návrh Ondreja Kurbela na úpravu rokovacieho poriadku o predĺžení doby predkladania materiálov zo 7 na 14 dní pred rokovaním. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. Poslanci získali viac času na oboznámenie sa materiálmi, na prípadné konzultácie s občanmi a odborníkmi v jednotlivých odboroch. Chápem to ako systémovú zmenu, ktorá priniesla možnosť kvalitnejšieho rozhodovania. A ak sa niečo chápe ako neúspech, tak to opäť súvisí s tým, aké množstvo času bolo určené na zvažovanie všetkých pre a proti, aké boli možnosti konzultovať s odborníkmi. Účinná komunikácia a dostatok údajov je základom kvalitného rozhodovania, bez vplyvu emócii či rýchlych úsudkov.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Potrebu zlepšenia vo viacerých oblastiach vnímajú všetci z nás. Oblasť, ktorej treba venovať viac pozornosti sú úprava verejného priestoru, kde obyvatelia trávia svoj voľný čas. Na to je naviazané zakomponovávanie zelene pri rekonštrukciách verejných priestorov. Kľúčové je tiež implementovať rôzne riešenia na odľahčenie dopravy v meste formou funkčnej mestskej dopravy, budovaním cyklotrás, ale napríklad aj využitím sociálneho taxíka. S dopravou súvisí regulácia parkovania. Dôležité je vykonať pasportizáciu parkovacích miest a podľa získaných výsledkov vytvoriť funkčný model. Ústrednejšou témou by sa mala stať podpora kultúry. Podporovaný kreatívny priemysel, umenie a realizácia kultúrno-spoločenských podujatí dokážu vytvárať hodnoty, zamestnávať ľudí a prinášať impulzy k ďalšiemu rozvoju mesta.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Rozpočet mesta predstavuje komplexný materiál, ktorý pozostáva z rozvrhnutia krytia výdavkov mesta z príjmov, ktoré získava hlavne z podielových daní. Prioritne musia byť zabezpečené bežné výdavky mesta. Zákonné povinnosti mesta a aj prenesené kompetencie od štátu musia byť vykonávané bez ohľadu na aktuálny vývoj cien. Ekonomická situácia tak predurčuje orientovať sa na menšie a finančne nenáročné zásahy vo verejnom priestore. Vo výdavkových položkách energií je situácia závislá od regulačných opatrení štátu. Experti komunikujú rôzne úsporné opatrenia, ktorými je možné ušetriť energie. Krátkodobé sú znižovanie teploty vykurovania v spoločných a chodbových priestoroch, či vypínanie nepotrebných elektrospotrebičov. Medzi dlhodobé riešenia patrí zatepľovanie a regulovanie tepelnej sústavy. Mesto tieto opatrenia začalo realizovať už v prechádzajúcich rokoch. Pokračovať v tomto trende zavádzania šetriacich opatrení považujem za správne.

Ján Jankulár, Mgr., riaditeľ centra pre deti a rodiny, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 723

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Poslanecký zbor prešiel výraznou obmenou. Nachádza sa v ňom veľa schopných ľudí, ktorí sú uznávaní vo svojich odboroch a som presvedčený, že budú výrazným prínosom pre mesto. Za dôležité považujem, aby sme vzájomne spolupracovali a posunuli mesto spoločne vpred.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
K tejto otázke sa nemôžem plnohodnotne vyjadriť, nakoľko som nebol súčasťou predchádzajúceho zastupiteľstva. Za pozitívne vnímam, že mesto sa nachádza v dobrej finančnej kondícii, čo nám pomôže prekonať nadchádzajúce náročné časy. Výrazný podiel na tom má aj bývalé zastupiteľstvo, ktoré dodržiavalo rozpočtovú disciplínu a neuchýlilo sa k neodborným zásahom do rozpočtu mesta. Zároveň sa podarilo zrealizovať viacero projektov ako park na Dionýza Štúra, atletická dráha na ZŠ Juraja Fándlyho, rekonštrukcia tržnice a jej okolia, rekonštrukcia chodníkov na Cukrovarskej ul. a mnohé iné. Na tieto úspešné projekty je potrebné nadviazať a pokračovať v rozvoji mesta.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Tých priorít, ktoré sa budem snažiť najbližšie 4 roky presadiť je samozrejme viac. Vyplývajú z môjho predvolebného programu. Spomenul by som predovšetkým parkovaciu politiku, cyklochodníky v centre mesta, rekonštrukcia vnútroblokov sídlisk, rekonštrukcia futbalového štadióna, rekonštrukcia Domu kultúry alebo Kina Nova, príprava mesta na klimatické zmeny, znižovanie energetickej náročnosti budov, vybudovanie nových športovísk a detských ihrísk, opatrenia na podporu seniorov a ďalšie.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
V prvom rade je potrebné urobiť opatrenia na zníženie spotreby energií. Niektoré prinesú efekt okamžite, iné sa vrátia za dlhšie časové obdobie. K nim patrí výmena svietidiel za LED, časovače na osvetlenie, vyregulovanie vykurovacích sústav, tepelné čerpadlá a v neposlednom rade zateplenie budov a výmena okien. Dôležité je taktiež využívanie fotovoltaiky. Každá jedna z týchto investícií je návratná a preto by mali mať prioritu.

Ľubomír Švorc, prof., Ing., DrSc., vysokoškolský profesor, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 718

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Beriem ho ako výsledok komunálnych volieb a v plnej miere ho rešpektujem. Občania nášho mesta si vybrali svojich zástupcov do mestského zastupiteľstva, mňa mrzí pomerne nízka účasť vo voľbách. Na prácu poslanca sa veľmi teším a uvedomujem si zodpovednosť a záväzok, ktoré mi Seredčania odovzdali v podobe naozaj vysokého počtu hlasov. Rovnako tak sa teším na spoluprácu s ostatnými zvolenými poslancami v zastupiteľstve. Na úrovni vysokého školstva pôsobím ako profesor a vedec aj v rôznych spolkoch a inštitúciách, napr. ako člen akademického senátu fakulty, člen národných a medzinárodných chemických spoločností, redakčných rád a organizátor a vedecký tajomník konferencií. Verím, že ako novozvolený poslanec v mestskom zastupiteľstve, aj svojím vzdelaním, doterajšou prácou a skúsenosťami, prispejem k rozvoju nášho mesta a k vytvoreniu ešte príjemnejšieho prostredia pre život v ňom.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Počas uplynulých štyroch rokov sa na úrovni mesta spravilo naozaj dosť. Nedá mi hneď ako prvé nespomenúť revitalizáciu parku na ulici Dionýza Štúra, po ktorej sa pohybujem veľmi často, keďže kúsok odtiaľ bývam. Ako človek, ktorý má blízko k školstvu a športu, sa teším aj novej atletickej dráhe na ZŠ Juraja Fándlyho. Za úspech považujem aj ďalšie aktivity ako napr. rekonštrukciu mestskej tržnice na Mlynárskej ulici, či niektorých mestských chodníkov a ciest. Rezervy vidím v aktuálnom stave Domu kultúry, ktorý by mohol byť časom rekonštruovaný, nakoľko je to jedna z hlavných vizitiek nášho mesta pri kultúrno-spoločenských podujatiach. Achillovou pätou ostáva toľko spomínaná obnova futbalového štadióna a problematika cyklotrasy.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
O jednotlivých prioritách mesta sa počas kampane rozprávalo pomerne často. Každý kandidát, či už na primátora alebo poslanca, mal svoj rebríček priorít pre naše mesto a predstavu o ich uskutočnení. Nie je jednoduché pomenovať tri najväčšie priority, lebo je ich naozaj dosť. Môj osobný názor je, že jednou z hlavných priorít by malo byť ukončenie „neverending story“ v prípade obnovy futbalového štadióna. V oblasti kultúry je to vyššie spomínaná rekonštrukcia nášho kultúrneho stánku – Domu kultúry. Je taktiež nevyhnutné pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov v našom meste. V prípade školstva chcem v najvyššej možnej miere podporovať materské, základné a stredné školy v Seredi pri ich rozvoji, aby deti a neskôr študenti mali dostatočný priestor, primerané podmienky a dôstojné prostredie na efektívne rozvíjanie svojich vedomostí a zručností.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Čelíme v súčasnosti energetickej kríze, s ktorou je veľmi náročné bojovať, či už na úrovni štátu alebo globálnej. Možnosti sú však široké, od jednoduchých úkonov každého jednotlivca, ktoré je možné realizovať zadarmo, až po zložitejšie a nákladnejšie zásahy. Medzi tie jednoduchšie patrí napr. zníženie teploty v byte alebo dome (o 1 °C je to úspora 6% energie) cez vypínanie kúrenia v nevyužívaných miestnostiach až po výmenu tesnenia. Na komunálnej úrovni sú to nákladnejšie zásahy, napr. zateplením ďalších budov, čím sa znižuje ich energetická náročnosť. Vstupná investícia mesta do modernizácie vykurovania využitím solárnej a fotovoltaickej techniky by bola návratná, nakoľko tieto systémy sú vysoko účinné. To výrazne zníži spotrebu a tým aj náklady na vykurovanie, čo významne odľahčí rozpočet domácnosti. Vďaka nízkym emisiám bude mať zároveň pozitívny vplyv aj na životné prostredie. Tento koncept je aj v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou pre mesto Sereď. Ako človek s technickým vzdelaním, ktorý rieši problematiku kvality životného prostredia a jej udržateľnosti z pohľadu chémie a technológie, som veľmi rád, že téma fotovoltaiky a jej využití v našom meste bola predmetom predvolebných diskusií.

Marek Tóth, JUDr., PhDr., LL.M., právnik, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 638

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Veľkú časť poslaneckého zboru tvoria noví poslanci, tak predpokladám, že bude chvíľu trvať kým sa zabehnú. Ale to je prirodzené a ako ostatní poslanci, tak aj pracovníci MsÚ im budú iste nápomocní. Profesne a tiež názorovo je zloženie MsZ pestré. Podstatné je, aby jednotliví poslanci neboli príliš tvrdohlaví, ale konsenzom s ostatnými prispeli k ďalšiemu rozvoju mesta Sereď. Obyvateľov mesta zaujíma stav a rozvoj mesta a nie prípadné škriepky poslancov.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Práca MsZ v uplynulom období bola relatívne kontinuálna, bez významných narušení. I keď si myslím, že sa dalo dosiahnuť viac. Pozitívne hodnotím finančnú kondíciu mesta a zvládnutie pandémie Covid. Neúspechy by som nevyzdvihoval, keďže nejde ani tak o neúspech, ale niekedy o nevyužitú príležitosť. Veď nakoniec samotní obyvatelia mesta najlepšie zhodnotili prácu MsZ vo voľbách. Teraz ostáva na aktuálnych poslancoch, aby svojou prácou potvrdili, že ich voliči urobili správne, že im dali svoj hlas.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Mesto Sereď má pred sebou hneď niekoľko výziev, ktorým musí čeliť alebo ich riešiť. Či už je to energetická kríza s dopadom na rozpočet mesta; rekonštrukcia železničného mosta, ktorá skomplikuje dopravu v meste; rekonštrukcia futbalového štadiónu, ktorá stále nie je doriešená; problematika statickej dopravy v meste; ale aj investičné akcie či rekonštrukcie s cieľom lepšej občianskej vybavenosti. Ťažko hľadať či vypichnúť nejakú prioritu. Zanedbať nemôžeme žiadnu zo spomenutých a na to práve bude potrebný konsenzus poslancov a vedenia mesta, aby ťahali za jeden povraz.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Šetrenie vo všeobecnosti je nepopulárnym opatrením. Buď sa niekde utiahnu opasky a teda obmedzia sa výdavky, alebo je potrebné zvýšiť príjem. Obmedziť výdavky nie je vždy a všade možné. Ťažko si to predstaviť v školstve, či zdravotníctve. Zásadne zvýšiť príjem je možné asi jedine markantným zvýšením miestnych daní či poplatkov. Bude potrebné hľadať riešenie niekde uprostred. Zvýšeniu miestnych daní a poplatkov sa asi nevyhneme, musí to byť však v únosnej miere. Zároveň je nevyhnutné preveriť a analyzovať procesy a výdavky mesta, a nastaviť ich tak, aby boli čo najefektívnejšie a teda lacnejšie. MsZ nečaká ľahké obdobie, ale musí pracovať tak, aby dopady šetrenia na obyvateľov mesta boli čo najmenšie.

Michal Irsák, JUDr., advokát, nezávislý kandidát.počet hlasov vo voľbách 597

1. Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Nekomentujem! Čas a konanie poslancov ukáže!

2. Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Nekomentujem! Bol som súčasťou tohto mestského zastupiteľstva, voľby a čas ukázali aj hodnotenie tohto predošlého poslaneckého zboru.

3. Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Nenazval by som túto otázku ako priority, ale ako vážne úlohy do budúcna. Ide mi napríklad o poriadok, čistotu a nový vzhľad mesta, opravu chodníkov a miestnych komunikácii, nielen v strede mesta, ale aj rekonštrukciu, obnovu kultúrneho domu a mestského štadióna. V informovanosti obyvateľov napr. o zmenu charakteru Seredských noviniek, tak aby prinášali obyvateľom mesta iba skutočné, zrozumiteľné a objektívne informácie, neboli zneužívané na propagandu a prinášali aj kritické názory na činnosť orgánov mesta.

4. Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Ťažká otázka! V tejto veci predpokladám, že nový primátor mesta, po zhodnotení zadá vypracovať „Plán úspor energií“, ktoré predloží novému mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie.

Ján Himpán, Ing.,vedúci oddelenia ( v čase pred konaním volieb), nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 525.

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Nerád by som sa dopredu vyjadroval k novému zloženiu poslaneckého zboru. Čas ukáže, či vopred deklarované sľuby nájdu svoje miesto aj v reálnom živote. Osobne však verím, že každý zvolený poslanec je osobne motivovaný pracovať na tom, aby jeho návrhy posunuli naše mesto vpred. Som pripravený podporiť každý takýto návrh, ktorý prispeje k rozvoju mesta a naopak na základe svojich doterajších pracovných skúseností som pripravený pripomienkovať návrhy, ktoré nebudem pokladať za tak prospešné.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Toto je veľmi náročná otázka vzhľadom na to, že predchádzajúci poslanecký zbor pracoval aj v špecifickom pandemickom období a čelil iným výzvam, ako tie, ktoré čakajú na nás aj v podobe inflácie, energetickej krízy atď. Dá sa povedať, že nás čaká ťažké obdobie, kedy problémy na národnej úrovni ovplyvní aj naše samosprávy. Čo sa mi však v minulom volebnom období rozhodne nepáčilo boli osobné konflikty, ktoré sa prenášali na zastupiteľstvá. Na toto ľudia nie sú naozaj zvedaví a nezvolili si nás preto, aby sme prenášali konflikty na poslaneckú úroveň. Spoločnosť je momentálne už aj tak dosť polarizovaná. Budem veľmi rád, ak v tomto funkčnom období prispejeme k navýšeniu politickej kultúry aspoň na lokálnej úrovni a preukážeme záujem o kompromisné riešenie aj napriek tomu, že budeme mať rozdielne pohľady na riešenie konkrétnej situácie. Ale veď práve konštruktívna diskusia posúva vpred.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Vzhľadom na to, že som roky pracoval pre mesto, presne viem, ktoré priority vnímam v oblasti technického zabezpečenia mesta. Potrebujeme doplniť techniku, ľudí na zabezpečenie úloh súvisiacich s letnou a zimnou údržbou, Avšak, momentálne budeme potrebovať schváliť rozpočet v takej miere, aby základné priority mesta boli zabezpečené. Rovnako bude dôležité myslieť na školstvo a na navýšenie finančných prostriedkov pre mesto aj napríklad prostredníctvom eurofondov.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Tak ako v rozpočte základnej bunky spoločnosti – rodiny – je potrebné v čase krízy zabezpečiť v prvom rade jej základné potreby, rovnako to bude aj v prípade mesta. Je potrebné zabezpečiť jeho základný chod – napríklad ak si vezmeme blížiace sa zimné obdobie, aby občania v čase zimy neboli ohrození poľadovicou, snehom, deti mohli chodiť do školy a mali odhrnuté chodníky, aby mesto dokázalo zabezpečiť chod základných inštitúcií, potom sa môžeme pozrieť na ďalšie aktivity napríklad podporu športu, kultúry atď.

Erik Štefanek, podnikateľ, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 524

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Novozvolený poslanecký zbor tvorí viacero nových tvárí, ktoré nahradili doterajších poslancov a poslankyne. Prichádza teda po dlhšej dobe k väčšej zmene. Každý z novozvolených poslancov a poslankýň prináša svoje návrhy a riešenia, ako posunúť naše mesto vpred. Verím, že vzájomným porozumením a dobrou spoluprácou sa nám to spoločne podarí.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Prácu MsZ za uplynulé štyri roky som aktívne sledoval a snažil som sa zo svojej pozície aktívneho občana presadzovať a komunikovať viacero tém, ktorým sa venujem. Celkovo prácu MsZ preto nehodnotím zle, ale vidím viacero nedostatkov, ktoré môže vyriešiť práve uskutočnená obmena poslaneckého zboru. Za najväčší úspech považujem zvýšenú mieru realizovaných projektov z externých zdrojov. Čo sa týka neúspechov, tak ich hlavnou príčinou podľa môjho názoru bola slabá alebo úplne absentujúca komunikácia, či už s poslancami, komisiami, zamestnancami mesta alebo aj všeobecne s verejnosťou.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Je viacero oblastí fungovania mesta a každá si vyžaduje, aby sa na jej zlepšovaní začalo intenzívne pracovať čo najskôr. Za dôležité považujem určite zlepšenie mechanizmu pri realizácii opráv a rekonštrukcií chodníkov ako aj kvalitnejšie a prepracovanejšie rekonštrukcie verejných priestorov a samotných ulíc. Prioritou by mali byť aj riešenia v oblasti dopravy, parkovania a v neposlednom rade zlepšenie už spomínanej komunikácie mesta s jeho obyvateľmi.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Náročné obdobie, ktoré naše mesto s veľkou pravdepodobnosťou čaká, bude potrebné zvládnuť už viackrát avizovanou kontrolou výdavkov mesta a to najmä šetrením v oblasti energetiky, ale aj viacerými menšími opatreniami. Je potrebné nájsť rozumnú rovnováhu v rozpočte mesta, aby sa zabezpečilo jeho plnohodnotné fungovanie, priebežný rozvoj a zároveň aby to čo najmenej ovplyvnilo obyvateľov mesta.

Edita Červeňová, JUDr., právnička, Slovenský PATRIOT, počet hlasov vo voľbách 523

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Každý, kto chcel byť v poslaneckom zbore určite tam išiel s tým, že chce zmenu a že chce pracovať pre občanov mesta. Verím, že sa tam dostali ľudia, ktorí naďalej chcú plniť svoje sľuby v prospech občanov. Je mi jedno, kto za koho tam je, pokiaľ budú občania a právo na prvom mieste.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Práca MsZ počas uplynulých 4 rokov bola ovplyvnená Covidom, bola to priorita, ale napriek tomu MsZ pracovalo naplno. Nemám pocit, že by zastupiteľstvo niečo zanedbalo. V meste všetko fungovalo. Prácu hodnotím pozitívne.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Končí zmluva s Poliklinikou a je potrebné sa na novú veľmi dobre pripraviť, dopredu zhrnúť priority, ktoré chceme pre našich občanov a nájsť spoločne riešenia. Urobiť audit všetkých pozemkov, na území mesta, ktoré sú pod správou SPF a začať rokovať so SPF, ako aj s občanmi, na ktorých pozemkoch sú stavby pod správou mesta. V spolupráci s MsP a PZ zistiť, kde je potrebná inštalácia kamier a zvýšiť ich počet v meste aj na okrajových častiach mesta.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Naďalej odborne zaobchádzať s verejnými financiami, vypísať projekty, ktorých by sa aktívne zapojila mládež a občania mesta a takto v spolupráci s nimi ich uskutočniť v rámci dobrovoľných akcií, čím sa ušetria financie za faktúry pre externých dodávateľov. Znížiť rýchlosť v meste a ponechať zákaz prejazdu kamiónov a nákladných áut, čím si uchránime ničenie mestskej komunikácie a ich následnú opravu. Apelovať na občanov, aby si v rámci spolupráce s mestom snažili upravovať svoje okolie tak, aby mesto vykonávalo čo najmenej úprav a opráv. Využívať a reagovať na všetky výzvy a granty, z ktorých sa môže mesto rozvíjať. Separovať odpad už doma, znížime tým poplatky a možné pokuty za netriedený a znečistený odpad, ktorý bude ukladaný na skládku.

 

Poslanci za volebný obvod č. 2

Matej Godáň, podnikateľ, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 379

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Myslím, že môže byť, no čas ukáže.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Pracovalo sa – to bez debaty , no myslím dalo sa urobiť viac. Dobrých vecí sa tu určite spravilo viacero ,no nemyslím si nič, čo by som mohol označiť za „veľkú vec“. Neviem či je to najväčší neúspech alebo ako to presne nazvať ale rekonštrukcia futbalového štadióna a všetky veci okolo /komunikácia resp. katastrofálny stav s ktorým sa viac menej nič nespravilo.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Preverenie stavu fungovania mestského úradu, zlepšenie komunikácie mesta , transparentnosť.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Mesto je momentálne v dobrej finančnej kondícii. Skôr ako na šetrenie by som sa zameral na získanie externých zdrojov financií – dotácií, grantov atď.

Miroslava Sabová Dudášová, Bc., pracovníčka v oblasti mládeže a kultúry, nezávislá kandidátka, počet hlasov vo voľbách 520

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Teší ma, že ľudia si zvolili zmenu, väčšina novozvolených poslancov a poslankýň budú novými tvárami v zastupiteľstve. Zároveň si ľudia prekrúžkovali do zastupiteľstva všetkých členov z tímu Ondreja Kurbela, s ktorými sme spoločne tvorili Víziu pre Sereď. Názor na nový poslanecký zbor si nedovolím tvoriť vopred, ale až na základe našej spolupráce, kedy sa prejavia prieniky našich vízií a plánov pre mesto.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Pozitívne vnímam energeticky efektívne zelené opatrenia, ako pri budove mestského úradu, tak aj pri iných budovách organizácií, ktoré zriaďuje mesto. Keď sa však pozrieme na rozpadnutý kaštieľ, futbalový štadión či bioplynku, vždy sa dostaneme k nepoznaniu problému do hĺbky, zvolenie si bezpečnejšej cesty bez výsledku pre mesto a netransparentné konanie.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Komunikácia smerom k verejnosti, ktorá by bola atraktívnejšia, efektívnejšia a transparentnejšia. Vzhľadom na finančne aj psychicky náročné obdobie vnímam potrebu podpory sociálnych služieb pre obyvateľov mesta a v neposlednom rade revitalizáciu verejného priestoru, v ktorom nájdu Seredčania a Seredčanky svoje obľúbené miesta a do ktorých radi zavolajú svojich priateľov aj z iných miest a obcí.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Odborníci sa zhodujú práve na zelených riešeniach, na ktoré mesto už postupne začalo prechádzať. Zároveň vidím cestu vo vyššej transparentnosti a v súťažiach s viacerými zapojenými firmami, ktoré môžu priniesť nielen kvalitnejšiu realizáciu projektov, ale aj zníženie cien. Takisto vnímam potrebu získavania externých zdrojov, ktoré môžu priniesť veľa muziky za relatívne nízke spolufinancovanie z mestskej kasy. Uvidíme však v priebehu budúcich rokov, ako sa budú vyvíjať ceny energií aj inflácia.

Slávka Kramárová, PaedDr., riaditeľka škola, Slovenská národná strana, počet hlasov vo voľbách 501

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Zo „ starých“ poslancov sa dostalo do MsZ iba päť, čo ma trochu prekvapilo. Pretože za štyri roky pôsobenia bola väčšina poslancov prínosom, hlavne po odbornej stránke. Verím, že aj spolu s novými poslancami, z ktorých veľa poznám osobne, dokážeme spolupracovať a vystupovať slušne ako jeden tím.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Rozhodnutiami poslancov MsZ a usilovnou prácou zamestnancov mestského úradu sa uskutočnilo veľa projektov, rekonštrukcií a opráv mestského majetku. Snažili sme sa riešiť veci od akútneho po menej závažné. Úspechom je, že napriek Covidu a celkovej nepriaznivej finančnej situácii sa mestu podarilo zabezpečiť financie na chod škôl a školských zariadení, ako aj iných organizácií zriadených mestom, ďalej zrealizovať projekty, ako športový areál na ZŠ J. Fándlyho, socha Legionára, opraviť, resp. rekonštruovať cesty, detské ihriská, podporiť športové a mládežnícke kluby v ich činnosti a iné. Najmä z dôvodu nedostatku financií sa nám nepodarilo získať financie na rekonštrukciu kaštieľa ( čo je dlhodobá záležitosť) a futbalový štadión.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Na prvé miesto kladiem spokojnosť občanov, ale ako sa hovorí tisíc ľudí tisíc chutí, všetkým nevyhoviete. Verím, že my poslanci sa spolu vynasnažíme riešiť veci podľa naliehavosti. Keďže som pedagóg – manažér, medzi moje priority patrí školstvo, blízky je mi šport a kultúra. Chcem prispieť aj riešeniu sociálnej a zdravotnej oblasti a obnove majetku mesta.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Obávam sa, že v dnešnej dobe veľa toho neušetríme. Skôr budeme siahať na rezervy. Musíme zabezpečiť chod priorít- škôl a školských a iných zariadení mesta, údržbu, resp. havárie mestského majetku, odpady a iné priority. Mestská pokladnica nie je „ meštek potras sa“. Ak z rozpočtu mesta niekde pridáme financie, inde ich musíme zobrať. To je ako v domácnosti. Druhou alternatívou (nepopulárnou) je zvyšovanie daní.

Martin Takáč, JUDr., advokát, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 497

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Zmena je život!

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Myslím, že občania v ostatných komunálnych voľbách pomerne jednoznačne „zhodnotili“ nielen MsZ za uplynulé štyri roky.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
1. Poriadok a čistota v meste. 2. Personálne posilniť projektový manažment, aby sa mesto mohlo uchádzať o ešte viac finančných prostriedkov z Plánu obnovy alebo iných európskych fondov a vo zvýšenej miere čerpať tieto dostupné zdroje na obnovu a rozvoj mesta. 3. Konečne významne pohnúť s rekonštrukciou futbalového štadióna, ktorý je hanbou mesta.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Šetriť musíme všetci a tam kde je to možné by malo aj mesto. Predpokladám, že významná časť nákladov smeruje do spotreby plynu a el. energie.  Je preto potrebné urobiť nenáročný audit/report ročnej spotreby elektrickej energie a plynu všetkých odberných miest /cca 50 – 60/ za uplynulé 2-3 roky kde je odberateľom mesto Sereď resp. jeho organizácie a následne pri energeticky najnáročnejších odberných miestach znamenajúcich 80% celkovej ročnej spotreby preskúmať možnosti na zníženie spotreby a navrhnúť konkrétne opatrenia zamerané na zníženie energetickej náročnosti /s využitím prvých skúseností a reportov porovnania spotreby novo vybudovaných fotovoltaických elektrární na budove mestského úradu a mestskej polície/. A súčasne pozerať viac dopredu, hľadať moderné a efektívne smart riešenia a pilotne otestovať dostupné smart riešenia napr: od spoločnosti SEAK z Prešova, ktorá riadi verejné osvetlenie alebo interiérové osvetlenie na Slovensku aj v zahraničí /https://index.sme.sk/c/22985004/udrzatelnost-seak-smart-city-technologie.html/ alebo smart city mapy, ktoré okrem iného zlepšujú výber daní a optimalizujú zber odpadu /https://index.sme.sk/c/22990686/felix-smart-mapy-dubnica-nad-vahom-data.html/.

Anton Dúbravec, Bc.,rádiologický technik, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 455

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Došlo k výraznému omladeniu poslaneckého zboru, čomu celkom fandím. Tým však nechcem nijako znevažovať prácu nás starších poslancov, ba práve naopak, myslím, že sme odviedli kus dobrej prace aj keď nie všetko sa nám podarilo. Tým som vlastne prešiel k druhej otázke.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Úspechom môžem nazvať podporu základných a aj materských škôl (atletické dráhy, rozšírenie kapacity), postupnú rekonštrukciu ciest a chodníkov. Určite nemôžeme zabudnúť nato, že sme správu mesta odovzdali vo veľmi dobrej finančnej kondícii. A neúspech? Jednoznačne štadión.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Ťažko je mi niečo vybrať. Za tie roky čo pôsobím ako poslanec, som sa naučil, že pre občana je prioritou to čo sa týka priamo jeho, preto je ťažko vyhovieť všetkým. Je toho dosť čo ešte treba urobiť a pritom brať do úvahy aj finančné možnosti mesta aj s ohľadom na súčasnú situáciu.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Nemyslím si, žeby sme doteraz nejako plytvali, práve naopak, na niektoré mestské budovy bola nainštalovaná fotovoltaika. Myslím, že aj keď je to nepopulárne, ale určite sa nevyhneme zvyšovaniu daní. V Seredi sa už roky nemenili dane a sú jedny z najnižších z okolitých miest.

Miloš Klenovič, JUDr., právnik, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 380

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Svoj názor si budem môcť vytvoriť po tom, ako sa zoznámim so všetkými novozvolenými poslancami. Zatiaľ však pozitívne hodnotím fakt, že z nášho volebného tímu bolo do mestského zastupiteľstva zvolených 8 kandidátov na poslancov a že nové mestské zastupiteľstvo bude pozostávať prevažne z nezávislých poslancov, čo podľa môjho názoru dáva dobrý predpoklad na vzájomnú spoluprácu a tiež k tomu, že poslanci budú rozhodovať podľa svojho svedomia a presvedčenia, bez angažovanosti, či vplyvu politických strán alebo určitých záujmových skupín. Zároveň je však nutné vziať do úvahy aj skutočnosť, že väčšinu z novozvolených poslancov tvoria poslanci, ktorí nemajú skúsenosti z pôsobenia v mestskom zastupiteľstve a bude potrebné, ako sa vraví „sa do toho dostať“, t.j. čo najskôr sa oboznámiť s príslušnou legislatívou upravujúcou kompetencie orgánov mesta, nakladanie s majetkom mesta, rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva, ale i ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť územnej samosprávy. Verím, že to zvládneme a rokovania mestského zastupiteľstva budú vecné, efektívne a rozhodnutia zákonné a v prospech mesta a jeho obyvateľov.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Z môjho pohľadu hodnotím predchádzajúce mestské zastupiteľstvo ako celok pozitívne. Mestské zastupiteľstvo bolo po celé volebné obdobie funkčné a nie je mi známe žiadne rozhodnutie mestského zastupiteľstva, resp. prijaté uznesenie, ktoré by som mohol označiť ako najviac úspešné alebo najviac neúspešné a rovnako nemám vedomosť ani o tom, že by uznesenia mestského zastupiteľstva boli prijaté v rozpore s platnou legislatívou, prípadne napadnuté protestom prokurátora, ako nezákonné. Naviac si myslím, že mieru úspechu, či neúspechu mestského zastupiteľstva ako rozhodovacieho orgánu mesta nie je možné hodnotiť samostatne, bez účasti výkonného orgánu mesta, ktorým je primátor. A o úspechu zastupiteľov mesta možno hovoriť vtedy, ak ich činnosť za takú považujú obyvatelia mesta, ktorí im svoje hodnotenie vystavia vždy v deň konania volieb.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
V tomto štádiu považujem za prioritu kreovanie komisií mestského zastupiteľstva, schválenie zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb založených mestom a schválenie rozpočtu tak, aby mohlo byť zabezpečené plnenie základných úloh mesta. Čo sa týka ďalších priorít alebo úloh, ktoré by mali byť v meste realizované v najbližšom období, tie by mali podľa môjho názoru vzísť zo vzájomného konsenzu mestského zastupiteľstva a primátora mesta a vychádzať z reálnych možností daných rozpočtom mesta.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Aj keď podľa mne dostupných informácií sa mesto Sereď v súčasnosti nachádza v dobrej finančnej kondícii, považujem za potrebné sa najskôr s celkovou situáciou oboznámiť, vyhodnotiť ju a následne, ak to bude potrebné, hľadať spoločne s ostatnými poslancami, primátorom mesta a jeho administratívou, riešenia na čo najlepšiu sanáciu vzniknutého stavu. Zároveň si však dovolím vyjadriť presvedčenie, že novozvolený primátor mesta, aj vzhľadom na jeho prezentáciu počas volebnej kampane, disponuje vhodnými návrhmi, ktoré predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a že spoločne nájdeme také riešenie, ktoré bude pre mesto Sereď za daného stavu najprijateľnejšie.

 

Poslanci za volebný obvod č. 3

Oľga Buchová, zdravotná pracovníčka, nezávislá kandidátka, počet hlasov vo voľbách 602

1. Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Nakoľko som novým členom v poslaneckom zbore tak neviem zhodnotiť prácu predošlých poslancov, ale verím že nové zloženie bude prínosom pre mesto Sereď ako aj jeho obyvateľov.

2. Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Taktiež ako som spomínala pri prvej otázke ťažko sa mi hodnotí praca MsZ, za najväčší úspech považujem revitalizáciu parku na ul. D. Štúra a úpravu chodníkov a ich okolia na Cukrovarskej ul., za najväčší neúspech považujem aktuálny stav futbalového štadiónu.

3. Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
priorita č.1 – zrekonštruovanie železničného mostu + vybudovanie samostatného chodníka pre peších na cintorín, priorota č.2 – zrekonštruovanie futbalového štadiónu, priorota č.3 – dokončiť realizáciu optickej siete v nepokrytých častiach mesta

4. Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Z môjho pohľadu by sa dalo ušetriť na mestskom osvetlení, stačilo by nastavenie podľa zimného a letného času.

Mária Fačkovcová, Ing., manažérka ( v čase pred konaním volieb ), nezávislá kandidátka, počet hlasov vo voľbách 580

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
V prvom rade chcem poďakovať všetkým svojím voličom za prejavenú dôveru mne i celému #teamOndro. Zastupiteľstvo pre toto nové volebné obdobie bude tvoriť aj 13 nových poslancov, čo je určite veľká zmena. S väčšinou z nich sa osobne poznám. Všetkých nás spája vôľa a ochota pomôcť nášmu mestu, máme veľa prienikových oblastí zo svojich volebných programov, dúfam, že spoločnou spoluprácou všetci napomôžeme k ich naplneniu.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Bolo to ťažké a výnimočné obdobie, aké tu doteraz nebolo. Takmer dva roky sme sa na seba pozerali cez respirátory a rúška, takmer polovica obdobia bola poznačená covid-pandémiou, potom vojnou u našich susedov. Všetko bolo sťažené, ale pracovali sme. Preto vďaka za spoločnú prácu všetkých kolegov-poslancov i členov v komisiách, vďaka za každú odsúhlasenú a vykonanú investíciu i službu v meste.
Čo ma najviac mrzí je, že sa väčšina poslancov zastupiteľstva nedokázala postaviť proti nezákonnému zbaveniu poslaneckého mandátu jedného nášho kolegu a že poslanci stratili kontrolu nad rekonštrukciou futbalového štadiónu tým, že jeho realizáciu má na starosti mestom zriadená spoločnosť SMS s.r.o.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Najdôležitejšie pre nás poslancov bude schváliť rozpočet na rok 2023 – najdôležitejší finančný dokument. Čaká nás to už na prvom riadnom zastupiteľstve . A to tak, aby sme aj v tejto nejasnej a ťažkej situácii dokázali finančne zabezpečiť chod mesta, všetky služby obyvateľom, ale aj stanovené ciele a úlohy.
Za veľmi dôležitú považujem aj spoluprácu všetkých poslancov a ich podporu pri presadzovaní zmien v našom meste počas celého volebného obdobia.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Verím, že v spolupráci i s odborníkmi môže byť vypracovaný nejaký program zohľadňujúci toto šetrenie – na energiách určite zahrňujúci budovanie fotovoltaických elektrární na mestských budovách, tepelné vyregulovanie zateplených mestských budov(aby nedochádzalo k zbytočnému prekurovaniu budov), smart systémy verejného osvetlenia, využitie geotermálneho vrtu pri vykurovaní a i…..V krajnom prípade aj krátenie dotácií občianskym združeniam a športovým klubom- verím , že až k takýmto krokom nebudeme musieť pristúpiť.

Jozef Sečen, Ing., živnostník, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 572.

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Nové zloženie poslaneckého zboru vyšlo z hlasovania občanov tohto mesta a preto ho treba akceptovať. Verím že všetci zvolení poslanci kandidovali s presvedčením pomôcť mestu a občanom. Podstatné je aby rozhodnutia MZ bolo akceptovateľné pre väčšinu občanov mesta, lebo 100% spokojnosť s uzneseniami MZ nikdy nebude.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Zhodnotenie činnosti predchádzajúceho MsZ je na odchádzajúcich, či novozvolených poslancoch. Oni sami vedia nakoľko naplnili svoje predstavy s ktorými vstupovali do verejnej funkcie. Z môjho pohľadu sa spravilo pomerne dosť práce ohľadom opráv mestských komunikácií, školských a predškolských zariadení. Napriek tomu treba ešte veľa investícií do budovania detských ihrísk, opráv ciest, chodníkov a niektorých budov, ako je napríklad starý kultúrny dom.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Tých priorít by bolo asi viac, ale určite treba riešiť čo najskoršiu opravu a prerábku mosta cez železnicu tak, aby bol bezpečný aj pre chodcov eventuálne cyklistov. Riešenie statickej dopravy (parkovanie) v meste a opravy ciest a chodníkov aj mimo centra mesta. Napokon aj budovanie detských ihrísk tiež v okrajových obytných zónach.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Čo sa týka riešenia energetickej krízy a potreby šetrenia, je treba povedať že toto nie je jav krátkodobý, ale trvalý. Energie zlacnovať nebudú a stropovanie cien je dlhodobo neudržateľné. Preto treba hľadať do budúcnosti riešenia ktoré povedú k využívaniu obnoviteľných zdrojov ako sú termálne vrty, fotovoltaika, tepelné čerpadlá a solárne panely na ohrev vody. Samozrejme že to bude vyžadovať značné investície, ktoré bude treba získavať aj z mimorozpočtových zdrojov mesta.

Tomáš Karmažín, Mgr., obchodný manažér, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení; STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, počet hlasov vo voľbách 565

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Po niekoľkých rokoch dochádza k obmene poslaneckého zboru. Verím že každý z novozvolených poslancov prinesie do mestského zastupiteľstva nové návrhy, ktoré pomôžu k rozvoju nášho mesta.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Za najväčší úspech celého tímu mestského zastupiteľstva považujem realizovať veľké projekty, ako park na D. Štúra, nové trhovisko, bežecká dráha na ZŠ Fándlyho a ZŠ Komenského, vybudovanie materskej školy na D. Štúra tak že je energeticky sebestačná. Zateplenie nájomných bytov na Čepenskej ulici. Je to ho veľmi veľa čo sa podarilo zrealizovať za čo patrí celému vedeniu mesta Sereď poďakovanie. Za najväčší neúspech tohto volebného obdobia je nedotiahnutá rekonštrukcia futbalového štadióna. Verím, že sa na konci nadchádzajúceho volebného obdobia budeme môcť tešiť z krásneho futbalového areálu, ktorý bude slúžiť všetkým občanom tohto mesta.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Musíme pracovať na navýšení počtu kapacít škôlok. Rozšíriť kapacity Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov v Seredi a s farským úradom spolupracovať na výstavbe nového pastoračného centra. Budovy kina Nova, Domu kultúry si zaslúžia nový šat a rovnako aj niektoré obchody v rukách súkromníkov by mohli prejsť obnovou, aby architektonicky zapadli do okolitého priestoru. Prinavrátiť do mesta cestovný ruch, k tomu by mohlo dopomôcť obnovenie seredského campingu. Za pomoci mesta by malo prísť k rozšíreniu radov lekárov a ku skvalitneniu zdravotníckych služieb na poliklinike.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Mesto už nainštalovalo prvé vlastné fotovoltaické zdroje energie a v tomto trende treba pokračovať. Ďalej, prejsť na tepelné čerpadlá ako alternatívne zdroje kúrenia, na ktoré štát poskytuje aj dotácie. Zakontrahovať plyn viacročnou viazanosťou. Prilákať viac firiem do logistického parku. Komunikovať s ďalšími samosprávami a ZMOSom o tom, ako spoločne prekonať ťažké obdobie. Sledovať všetky výzvy na dotácie a zapájať sa do nich. A tlačiť samozrejme na štát, aby niektoré rozhodnutia nemali finančné dopady na samosprávy.

Rastislav Jurina, Ing., PhD., technik, nezávislý kandidát, počet hlasov vo voľbách 481

1., Aký je Váš názor na nové zloženie poslaneckého zboru?
Poslanci mesta sú odborníci vo svojej profesnej činnosti a teraz to musíme ukázať v poslaneckom zbore v prospech mesta Sereď. Svojimi skúsenosťami a znalosťami určite môžeme mestu len pomôcť. Seredčania si do mestského zastupiteľstva zvoli veľa nových poslancov. Verím, že nesklameme dôveru nielen našich voličov, ale všetkých občanov mesta.

2., Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za uplynulé štyri roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?
Hodnotiť prácu kohokoľvek je možné na základe jeho vytýčených cieľov a ich splnenia, resp. za okolností, ktoré mali na to vplyv. Aké ciele si dalo predošlé zastupiteľstvo neviem. V každom prípade sa za uplynulé obdobie opravilo veľmi veľa cestných povrchov, chodníkov, investovalo sa do škôl, škôlok, detských a športových ihrísk, rekonštrukcie tepelného hospodárstva a dalo by sa vymenovať toho viac. Pri všetkých obnovách sa však trochu pozabudlo na Dom kultúry, ktorý by si po rokoch zaslúžil rekonštrukciu.

3., Čo by podľa Vás mali byť tri najväčšie priority, ktoré by mali byť v meste Sereď v prvom rade vykonané alebo uskutočnené?
Najprv musíme zabezpečiť podmienky pre činnosť mesta a školských zariadení, aby sme prešli vzniknutou energetickou situáciou. Potom to budú investičné projekty podľa aktuálnych výziev. Ja osobne by som ešte uvítal v Strednom a Hornom Čepeni vybudovať detské a športové ihriská. Vyriešiť statickú dopravu v meste a to nielen na sídliskách a v centre mesta, ale uvažovať aj s možnosťou záchytného parkoviska. Čaká nás obdobie, kedy bude v rekonštrukcii železničný most. Jeho opravu nerealizuje mesto, avšak bude potrebné, pri posudzovaní jeho rekonštrukcie zo strany mesta, dbať na zvýšenú bezpečnosť chodcov a cyklistov.

4., Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?
Vedenie mesta spolu s poslancami sa pustilo do šetrenia energií v čase keď nás energetická kríza vôbec netlačila. Preto bude dôležité pokračovať vo využívaní lokálnych fotovoltaických zdrojov a dobudovaní tepelného hospodárstva. Tieto investície budú mať dopad nielen na zníženia environmentálneho zaťaženia, ale na cene za teplo ich pocítia obyvatelia mesta aj v peňaženkách. Sú to veľké investície, ktoré mesto nedokáže realizovať len z vlastných zdrojov a preto bude potrebné sledovať výzvy a využiť všetky dostupné finančné možnosti ponúkané z projektov EU. Toto je asi v tejto dobe najväčšia priorita a patrila do bodu 3.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img