ISSN 1337-8481

pondelok, 15. júla, 2024

Februárové rokovanie MsZ v Seredi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /18 FEB 2022/

Rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor na štvrtok 17. 2. 2022 so začiatkom o 8.00 hod.

Rokovanie bolo otvorené za prítomnosti 16 z 19-tich poslancov. Ospravedlnený bol Ing. O. Kurbel a Mgr. Kráľovič, neskôr prišiel MUDr. M. Bucha.

Návrhová komisia pracovala v zložení JUDr. E. Červeňová, PaedDr. S. Kramárová, Ing. arch. R. Kráľ, Mandátová v zložení P. Kurbel, D. Irsák, JUDr. M. Irsák, za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. P. Karmažínová a R. Stareček.

Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:

– Návrh D. Irsáka zaradiť do plánu hl. kontrolórky na rok 2022 kontrolu postupu Mesta Sereď pri odovzdaní a prevzatí majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o. Zákonné a zmluvné povinnosti, správnosť protokolu a dôvody vzniku opravného protokolu.

– Návrh  Ing.  arch. R. Kráľa doplniť program rokovania o žiadosť občanov. Občania požiadali o zrušenie uznesenia č. 288/2021. Po prerokovaní, zrušenie uznesenia nebolo schválené.

– Informatívnu správu o činnosti MsÚ a mesta Sereď a Správu o kontrole plnenia  uznesení.

– Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2021.

– Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní  sťažností a petícii fyzických osôb a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2021.

– Správu o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hl. kontrolórky mesta vyplývajúcich zo zákona.

– V nadväznosti na legislatívne zmeny školských zákonov sa MsZ uznieslo na VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených v meste Sereď. Nariadením boli schválené výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Sereď na žiaka na rok 2022. Poslanci odsúhlasili príspevok na deti s trvalým pobytom v Seredi navštevujúce centrá voľného času v iných mestách vo výške 108 €. Z podielových daní mesto v tomto roku prispeje na činnosť ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda finančnými prostriedkami vo výške 55 074,60 €. Zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického centra Maják poskytne na činnosť 222 864,60 €. Schválením VZN č. 2/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom boli upravené podmienky znižovania, zvyšovania a odpustenia poplatkov zákonných zástupcov za MŠ, ZUŠ, školský klub detí, CVČ a nákladov za stravovanie v školskej jedálni. Tieto poplatky budú odpustené na základe žiadosti všetkým rodičom, ktorí žijú v domácnosti, ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi.

– Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN mesta Sereď, Zmeny a doplnky v rozsahu Zmena funkčného a priestorového využívania na ploche SBO-01 skládka biologického odpadu v lokalite „Malý háj“ (pozemok vo vlastníctve mesta Sereď) na plochu výroby a skladov s prípustnou funkciou skladovanie a spracovanie odpadu – kategórie ostatný, iná výroba a sklady sú neprípustné. Zámerom mesta je získať do tejto lokality nového dodávateľa služby na spracovanie BRO a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len „BRKO“).

– Zmenu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena 05/2022 kvôli návrhu novej koncepcie pre hromadné bývanie a bývanie v rodinných domoch v centrálnej časti obytnej zóny a opravy a úpravy regulatívov.

– Podanie žiadosti o finančný príspevok na zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova športového areálu pri ZŠ  J. A. Komenského v Seredi“. Spolufinancovanie je vo výške 55 871,69 eur. Projekt je zameraný na obnovu existujúceho bežeckého oválu, obnovu atletických športovísk pre vrh guľou a skoku do diaľky.

– Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

– Dotácie mesta na rozvoj kultúry, telovýchovy a športu, podporu aktivít pre mládež, oblasť charity, sociálnej pomoci, zdravotníctva, zdravotne postihnutých a na rozvoj mesta a životného prostredia poskytne vo výške 343 000 €. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dotácie pre právnické osoby, ktorým príslušné komisie navrhli čiastky presiahli sumu 10 000 €. Zároveň schválili kapitálovú dotáciu vo výške 500 000 € pre SMS, s.r.o. na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna a dotáciu vo výške 164 000 € na zabezpečenie prevádzky, údržby a chodu DK, Kina Nova a vydávanie Seredských noviniek. Kompletné sumy poskytnutých dotácií budú čoskoro zverejnené na webovom sídle mesta v sekcii Služby – Ekonomika.

– Prvú zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2022, ktorej predmetom je napríklad prehodnotenie a aktualizácia daňových príjmov mesta, aktualizácia rozpočtu bežných transferov, presun kapitálových transferov, aktualizácia vlastných príjmov rozpočtových organizácií, zvýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení, zapracovanie do rozpočtu finančných prostriedkov na rekonštrukciu bytu na Nám. Slobody.

– Zámer mesta zrekonštruovať aj zvyšné neprenajaté časti kaštieľa formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku mesta. Zastupiteľstvo zároveň zriadilo komisiu na výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy v zložení predseda: JUDr. M.  Irsák; členovia: Ing. M. Hilkovičová, Mgr.  arch. R. Petrovič, Ing. arch. R. Kráľ, JUDr. PhDr. M. Tóth. K tomuto bodu bol schválený aj procedurálny návrh Ing. M. Fačkovcovej: zmeniť začiatok doby nájmu z 1. 7. 2022  na 2. 5. 2022 a dátum  na  predkladanie  súťažných   návrhov a dátum otvárania  obálok  a vyhodnotenia  návrhu z 1. 6. 2022 na 20. 4. 2022.

– Nájom nehnuteľného majetku vo výmere 5,12 m2 za cenu 20,00 €/rok, na dobu  neurčitú,  pre spoločnosť Franco Real Estates, s.r.o, ČR. Na pozemku je vybudovaný bezbariérový vstup do budovy.

– Prevod nehnuteľného majetku mesta, ostatná plocha vo výmere 1937 m2 z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je využívaný na výkon rybárskeho práva v pridelenom rybárskom revíri a je pre mesto nevyužiteľný, za cenu 1,00 €/m2 pre Slovenský rybársky zväz, MO Sereď.

– Zriadenie vecného bremena v súvislosti s napojením existujúcich objektov spoločnosti Strojservis SK spol. s. r.o. na inžinierske siete (vybudovania novej trafostanice, káblovej prípojky VN a rozvodov NN) k nehnuteľnosti na parcele č. 597/101 – ostatná plocha na náklady žiadateľa. Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú v prospech správcu inžinierskych sietí.

– Umiestnenie stavebných objektov pre potreby budovania štadióna na Športovej ulici pre žiadateľa Správa majetku Sereď, s.r.o.

– Zriadenie vecného bremena na Čepeňskej ul. v súvislosti s preložkou existujúceho NN vzdušného vedenia do pozemkov mesta z dôvodu realizácie stavby -„Prestavba a nadstavba objektu pekárne na objekt rodinného domu – dvojdomu“ pre žiadateľov R. Tomíka a Ľ. Hambálka.

– Nadobudnutie vlastníctva cestnej komunikácie, chodníka a spevnených plôch, pozemkov pod nimi, priľahlých pozemkov, kanalizácie a vodovodného potrubia do vlastníctva mesta Sereď v celkovej hodnote 221 917,78 € s DPH do vlastníctva mesta formou kúpnej zmluvy za symbolickú kúpnu cenu jedno euro od spoločnosti R a L invest s.r.o., Severná 3583/31, Sereď s podmienkou, že do kúpnej zmluvy budú zapracované povinnosti predávajúceho. Žiadateľ zároveň splnil všetky podmienky ustanovené v Pravidlách na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď.

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. nie, Bucha prisiel asi 50 minut po zacati (aby mal ucast), chvilku si posedel, klasika, ani si len bundu nedal dole a po 45 minutach zdrhol, a uz sa nevratil. Ale nechal si tam notebook, aby to vyzeralo, ze si iba odskocil 🙂 presne tak ako na predposlednom zasadnuti.

  2. Prečo by to nerobil, keď so Starečkom sa nabalia a úspešne sa im to rok čo rok darí. Asi ani primátor, ani poslanci nevedia, koľko už im štedro nadelili a ešte majú málo. Kam sa podeli tie obrovské sumy. Dostali na anglický trávnik, osvetlenie, na sedenie… Čo tie peniaze pes zožral? Alebo zakotvili niekde, kde nemali? Ale ľudia si to dobre pamätajú. Nie sú hlúpi, za akých ich majú. Sú to ich peniaze. A konečne prečo tam p. Buchu trpia? Ako sa zbaviť nepohodlných to vedia, tam si dôvody nájdu. Ale p. Buch je všetkými masťami mazaný, tak vie ako na to, aby nikto nemohol povedať, že tam nebol. Zadarmo on nič robiť nebude. Tak asi má dôvody aby tam zotrval.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img