ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

Vyberáme z činnosti mestskej polície za rok 2021

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Na prvé zasadnutie mestského zastupiteľstvo konaného 17.februára pripravil náčelník Mestskej polície v Seredi Ladislav Fabo informatívnu správu o činnosti mestského poriadkového útvaru za uplynulý rok 2021. Ide o 19 stranové podrobne vypracované hlásenie, z ktorého vyberáme najdôležitejšie informácie.

Počet zamestnancov

Výkon služby zabezpečuje na MsP v Seredi 18 príslušníkov (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), z toho:

hliadková služba – 12 príslušníkov MsP,
operačná služba – 4 príslušníci MsP,
oddelenie prevencie – 1 zamestnankyňa,
administratívny referát – 1 zamestnankyňa,
chránená dielňa – 8 pracovníkov ZŤP

Odpracovaný nadčas

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 2692 hod. práce nadčas, čo predstavuje v priemere 12,5 hod. na jedného príslušníka MsP za mesiac.

Vozidlá a odjazdené km

Koncom roka mala MsP 3 vozidlá (2 x Škoda Karoq, Škoda Yeti – 10 ročné). Vozidlo Dácia Duster bolo v roku 2021 odpredané na základe znaleckého posudku a vyradené z evidencie MsP, z dôvodu značného opotrebenia a neefektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na opravu vozidla.
V súvislosti s výkonom služby hliadky MsP za rok 2021 najazdili na troch služobných vozidlách celkom 52 356 km, čo v priemere na 12 hodinovú službu vychádza 71,72 km.

Kamerový systém

V súčasnosti je v kamerovom systéme pripojených 129 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá, parkoviská, športoviská, verejné budovy, školské objekty a ich priestranstvá. Počas roka bolo do kamerového systému pripojili celkovo 29 kamier. Rozsiahly článok o kamerovom systéme v Seredi sme uverejnili pred časom tu: link

Činnosť počas roka a vybrané prípady

Prioritou v činnosti MsP Sereď v roku 2021 zostával zvýšený dohľad na úseku verejného poriadku. Hliadky MsP sa snažili kontrolovať a zároveň upozorňovať ľudí na dodržiavanie prijatých opatrení a v prípade zistenia ich nedodržiavania boli tieto osoby vyzývané na ich dodržiavanie. Všetky upozornenia kontrolujúce osoby zobrali na vedomie, preto hliadky nemuseli pristupovať k finančným sankciám.

V mesiaci august bol zadržaný páchateľ obzvlásť závažného zločinu znásilnenia, ktorého sa dopustil cudzí štátny príslušník. K tomuto prípadu je nutné uviesť, že po získaní pravdepodobného popisu páchateľa od štátnej polície sme sa prípadu intenzívne venovali a po príkladnom prístupe zástupcu náčelníka Mgr. Petra Sokola, ktorý osobu “ vytrasoval” na základe analýzy z výstupov z priľahlých kamier blízko miesta činu sa podarilo zistiť detailnejší popis osoby páchateľa. Páchateľ bol do 27 hodín zadržaný na železničnom nadjazde, kde bol spozorovaný operátormi kamerového systému. Bol obmedzený na osobnej slobode v zmysle trestného poriadku a neodkladne bol odovzdaný štátnej polícii v zmysle vecnej príslušnosti k ďalšiemu trestnému konaniu. O prípade sme informovali tu: link

V mesiaci september bol zadržaný hliadkou MsP ďalší páchateľ obzvlášť závažného trestného činu znásilnenia v štádiu pokusu v súbehu s porušovaním domovej slobody. Páchateľ na ul. Š. Mojzesa vykopol na dome dvere, vnikol dnu a pokúsil sa znásilniť tam schovávajúcu sa ženu, ktorú bránila dcéra páchateľa, ktorú taktiež fyzicky napadol. Privolaná hliadka páchateľovi zábranila v dokonaní skutku a v jeho ďalšom protiprávnom konaní. Páchateľ z Veľkého Krtíša bol zadržaný a predvedený na štátnu políciu.

V mesiaci október bola poškodenou p. Zuzanou H. zo Serede nahlásená krádež jej horského bicykla, ktorý si riadne uzamkla v priestore železničnej stanice Sereď. Po prezretí kamerových záznam z priestorov stanice sme stotožnili osoby páchateľov, osoby vypátrali a predviedli na útvar mestskej polície. Pri výsluchu sa páchatelia Iveta K. zo Šale a Michal B. z Paty ku krádeži priznali, odcudzený bicykel odovzdali a príslušník bicykel neodkladne odovzdal poškodenej. Prípad bol kvalifikovaný ako priestupok proti majetku a doriešený na mestskej polícii. Článok sme uverejnili tu: link

V mesiaci október bol prijatý oznam na MsP, že muž Martin K. zo Serede má sebevražedné sklony, mal na ulici pred reštauráciou Perlovka hovoriť , že sa ide do starej budovy Niklovky zabiť. Hliadka MsP v s účinnosti s hliadkou štátnej polície rozbehla pátranie po osobe. Hliadke MsP sa osobu podarilo v priestoroch “niklovky” nájsť a odovzdať hliadke štátnej polície. Treba dodať, že menovaný mal v ruksaku spísanú poslednú vôľu. Taktiež uviedol, že si chcel ublížiť, ale nestihol. Prípad skončil šťastne. Článok sme uverejnili tu:link

V mesiaci december bol hliadkou MsP zadržaný vodič z Hrnčiaroviec nad Parnou, ktorý viedol osobné motorové vozidlo zn. Fiat Punto. Uvedené vozidlo bolo zastavené, nakoľko vodič spáchal dopravný priestupok, pri ktorom hliadke mimo iného uviedol, že má zadržaný vodičský preukaz. Na miesto bola privolaná hliadka štátnej polície, ktorá zistila že hore uvedený vodič sa dopustil trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia v zmysle platných zákonných ustanovení. Článok sme uverejnili tu: link

Oslavy výročia založenia mestskej polície

V septembri 1991 po prvýkrát vyšli príslušníci MsP do ulíc mesta a začali plniť svoje úlohy v zmysle platného Všeobecno-záväzného nariadenia v oblasti verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku. Pri tejto príležitosti sme v septembri na pôde mestského úradu zorganizovali slávnostné podujatie, ktorého sa zúčastnili súčasní zamestnanci MsP, predstavitelia mesta, bývalí náčelníci MsP a bývalý primátor mesta p.Beno, ktorý bol pri zriadení MsP. Na podujatí boli 8 príslušníkom odovzdané plakety za dlhoročnú prácu pri rozvoji MsP s finančnou odmenou. Ostatným príslušníkom MsP a prítomným zúčastneným boli odovzdané pamätné plakety. Článok sme uverejnili tu:link

Prehľad zistených a riešených priestupkov

Príslušníci MsP Sereď v tomto období zaevidovali 2140 priestupkov a v blokovom konaní uložili 1774 pokút v celkovej výške 48.595,- €. Z uvedeného počtu boli v 25 prípadoch uložené pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 880,- €. Patrili sem napríklad: vzbudenie verejného pohoršenia, znečistenie verejného priestranstva, rušenie nočného kľudu, neoprávnená obchodná činnosť, zákazy vjazdu či státia, bránenie vo výjazde a pod.

Spôsob zistenia priestupkov v roku 2021

Príslušníci MsP zaevidovali a riešili celkom 2140 priestupkov, z ktorých 221 (10%) priestupkov zistili na základe oznamov od občanov, 1195 (56%) priestupkov bolo zistených vlastnou činnosťou a kamerovým systémom bolo zdokumentovaných celkom 724 (34%) priestupkov. Za uvedené priestupky príslušníci uložili blokové pokuty v celkovej výške 48.595,- €.

Prípady, ktoré nespadali do kompetencie mestskej polície (dopravné nehody, poškodenia vozidiel v súvislosti s cestnou premávkou a pod.) boli oznamované na Okresný dopravný inšpektorát.

Od príslušných zložiek štátnej polície (OOPZ, ORPZ, NAKA, ODI, OKP) MsP obdržala 52 žiadostí o záznam z kamerového systému, ktoré im boli vydané k ďalším konaniam.

Verejný poriadok

V hodnotenom období bolo na úseku verejného poriadku zaevidovaných celkom 195 priestupkov. Na úseku verejného poriadku bolo zaznamenaných 35 prípadov pri kontrole zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky chovu psov, kde príslušníci riešili prípady, ako: neodstránenie exkrementu od psa -6x; voľný pohyb psa bez dozoru – 10x; nepreukázanie sa známkou – 22x; útok psa – 2x; zákaz vstupu so psom -1x. Zistenie a zdokumentovanie priestupku neodstránenie exkrementu od psa je z veľkej časti možné iba kamerovým systémom. Taktiež boli zaznamenané aj 2 prípady útoku psa na človeka alebo psa.

Ďalších 22 priestupkov súviselo s nakladaním s komunálnym a veľkoobjemným odpadom, kde občania odkladali odpad na miesta, ktoré nie sú na to určené. V 43 prípadoch sa podarilo okamžite cez kamerový systém spozorovať pôvodcu odpadu a hliadka zabezpečila jeho odstránenie pôvodcom, čo sme neriešili ako priestupok.

V roku 2021 sme na MsP evidovali celkovo 29 vozidiel, ktoré z vyššie uvedených dôvodov zaberali verejný priestor. Majitelia 7 vozidiel nereagovali na výzvu, a preto boli vozidlá odstránené zazmluvnenou firmou. Majiteľom 4 vozidiel zatiaľ plynie lehota na odstránenie vozidiel. V 18 prípadoch hliadky MsP osobne vyzvali majiteľov vozidiel na odstránenie, ktorí výzve vyhoveli a nepojazdné vozidlá odstránili.

Počas roka prichádzali do platnosti rôzne opatrenia určené na kontrolovanie, pričom najväčšia činnosť hliadok bola zameraná na dodržiavanie nosenia rúšok na verejnosti, zákazu vychádzania, zhromažďovanie sa ľudí pred prevádzkami a pod.. Pri tejto povinnosti hliadky počas obchôdzok zistili 44 priestupkov. Upozornili 112 ľudí na povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Nakoľko sa jednalo o okamžité uposlúchnutie pokynu príslušníka MsP, vždy sa policajti snažili dotyčnú osobu iba zmierlivo upozorniť.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Na úseku porušenia dopravných predpisov zaznamenala a zaevidovala MsP celkom 1945 prípadov. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 1774 priestupkov a uložené blokové pokuty vo výške 47.445,-€. Zo zistených priestupkov bol 18 priestupcom vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej výške 680,-€

Rok 2021 bol v rámci dopravy opäť ako prechádzajúci rok 2020 v znamení situácie ohľadne uzatvoreného železničného nadjazdu, kde od 25.2.2019 došlo k výluke nákladnej dopravy. Práve tento nadjazd tvoril 53,5 % zistených priestupkov, čo predstavuje 1040 priestupkov. Oproti roku 2020 je to však už o 20% menej zistených priestupkov.

Napriek výraznému počtu zistených priestupkov na železničnom nadjazde by sa mohlo zdať, že hliadky sú sústavne odstavené iba pred a za mostom, ale musíme uviesť, že samotný výkon hliadky MsP na tomto úseku spočíval v maximálnom rozsahu 2 až 3 hodiny počas 24 hod. služby. Zvyšná časť kontroly prejazdov bola zabezpečovaná monitorovaním kamerou.

V roku 2021 sme zaznamenali opäť zvýšený počet oznamov od občanov na prejazdy nákladných vozidiel na Trnavskej a Poľnej ulici, kde si vodiči skracovali prejazdy do priemyselného parku cez Nový Majer. Na danom mieste je umiestnená dopravná značka zakazujúca prejazd nákladných vozidiel s dĺžkou nad 20m. V tomto úseku sme zistili 240 priestupkov, čo oproti roku 2020 je 100% nárast.

Ďalšou skupinou dopravných priestupkov, ktorých sa vodiči dopustili tvorili vyhradené parkoviská, kde vodiči parkovali na vyhradených parkoviskách pre iné vozidlá. Za rok bolo zistených iba 66 priestupkov, kde vodiči odparkovali svoje vozidlo na trávu a 31 prípadov, keď parkovali na chodníkoch. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili príslušníci MsP v 101 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuču)

Oznámenia

V hodnotenom období stála služba MsP prijala celkom 3 388 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 2 979 oznamov od občanov, 64 oznamov od primátora, náčelníka MsP a zástupcu náčelníka a 345 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.

Nálezy

Mestská polícia Sereď eviduje v 110 prípadoch nález rôznych vecí a zvierat. Napr. 21 psíkov, 41 kľúčov, 10 peňaženiek, 12 mobilov, 3 kabelky či 2 bicykle.

Kontroly vykonávané MsP

V priebehu hodnoteného obdobia bolo hliadkami MsP vykonaných 12 309 kontrol objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.) a iných verejných priestranstiev zamerané na ochranu verejného zdravia a pandemických opatrení, verejného poriadku, čistoty životného prostredia, občianskeho spolunažívania a majetku.

Počas sledovaného obdobia (s výnimkou pandemických opatrení, prázdnin, sviatkov a víkendov) vykonávali dohľad na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP Sereď. Celkovo hliadky MsP Sereď vykonali dohľad 48 x.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 392 prípadoch a to s mestským úradom, HaZZ, okresným súdom, exekútorským úradom, policajným zborom a RZP.

Zabezpečovanie činnosti PCOO

Na PCOO má mestská polícia v Seredi pripojených 42 objektov. V tejto súvislosti vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 232 výjazdov. Narušenie objektu nebolo v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané. V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení fakturovaných celkom 18 810,-€.

Činnosť oddelenia prevencie

Prevenciu počas roka vykonával jeden zamestnanec. Miestom boli najmä školské zariadenia. Prevencia sa týkala napr. bezpečnosti cestnej premávky, prevencii závislosti, šikanovania atď.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img