ISSN 1337-8481

sobota, 13. júla, 2024

Váženie komunálneho odpadu je na prvý pohľad výborná myšlienka a zdanlivo jednoduchá záležitosť, hovorí Ľubomír Veselický

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 7 APR 2021 /

Bc. Ľubomír Veselický,  poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná

Štvrté volebné obdobie: 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 – 2018, 2018 – súčasnosť

 

Viceprimátor mesta: 2010 – 2014, 2014 – 2018, 2018 – súčasnosť

 

Témy: kultúra, rozvoj mesta, história

 

ROZHOVOR

Má podľa Vás význam separovať odpady?  

Separovať odpady by sme určite mali, lebo separovanie nám šetrí náklady na zvoz a uloženie komunálneho odpadu.  Prínos separovania je ale médiami i oficiálnou propagandou cielene nadhodnocovaný a na ochrane životného prostredia rozhodujúci podiel nemá. Uvediem príklad. Misky na prepravu jedál sú z penového polystyrénu. Donáška jedál je už asi rok  veľmi frekventovaná. Polystyrénové misky by mali končiť ako plast na zbernom dvore. Pre znečistenie zostatkami  potravín ale nie je recyklovateľný a končí v komunálnom odpade. Našťastie nie je biologicky závadný. Výsledkom jeho používania je, že končí v komunálnom odpade. Túto koncovku niekto alebo zámerne prehliadol, alebo považoval za bezvýznamnú. Východiskom by bola výroba týchto nádob z PLA – polylaktidov alebo škrobu – polyhydroxyalkanoátov. Preto tvrdím, že rozhodnutia vedúce k snahe o zamedzenie znečisťovania životného prostredia musia byť prijímané pri plánovaní výroby obalov a nielen prenášané na  konečného spotrebiteľa výzvami  na separovanie. Samostatnou kapitolou priameho ohrozenia života je zhoršujúci sa stav ovzdušia v dôsledku masívneho výrubu lesov na celej planéte vrátane Slovenska. Výrub  dažďových pralesov ich plochu 18 750 000 km2 od roku 1950  zmenšil na 7 500 000 km. Nie sme výnimkou. Všetky naše vlády za ostatných 30 rokov umožnili neregulovaný výrub slovenských lesov, aký od revolúcie 1989 nemá obdoby. Stručne povedané. Masívnou výrobou rôzneho spotrebného tovaru si na jednej strane život uľahčujeme a súčasne aj likvidujeme.

Ako sa Vaša domácnosť zapája do separovania?

Pri tejto otázke som sa musel pousmiať. Dávate ich poslancom. Nepochybujem o pravdivosti ich odpovedí, no hlúpy by bol každý, kto by sa priznal, že odpad neseparuje. Ale aby som odpovedal na Vašu otázku. Naša domácnosť sa do separovania zapája tak ako mnohé iné. Priestorové podmienky v rodinných domoch separovanie odpadu umožňujú. Zbierame sklo, tetrapaky, kelímky, PET fľaše, obaly z čistiacich prostriedkov, destilovanej vody, hliníkové plechovky z nápojov, železný odpad a bioodpad zo záhrady. Ak máme veľa konárov zo stromov, staré šatstvo, elektroniku alebo polystyrén, odvážame ich na zberný dvor.

 

Finančne Vás separovanie obmedzuje?

Nie.

 

Obmedzuje Vás to iným spôsobom?   

Do úvahy by mohol prísť iba čas, ktorý je potrebný na manipuláciu s umiestňovaním separovaných odpadov do samostatných nádob, krabíc alebo vriec.

 

Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?

Okrem hnedej nádoby na odpad zo záhrady a čiernej na komunálny odpad špeciálne nádoby na odpad v domácnosti nemáme. Separáty vkladáme do vriec.

 

Máte doma možnosť kompostovať?

Možnosť máme, ale nekompostujeme. Lebo kompostovanie nie je iba nahádzanie trávy, konárikov, poškodeného ovocia, zeleniny alebo iných rastlinných časti na hromadu a potom tak ako to na kope zotlie, či skôr zhnije, zakopeme pri rýľovaní do pôdy.  Kompost vyžaduje pravidelnú kontrolu vlhkosti, úpravu burín pred vložením do kompostéra  (inak si ich vysejeme spolu s kompostom), kontrolu vyváženosti kompostovaného materiálu, drvenie hrubších častí ako aj pravidelné prekopávanie a prevzdušňovanie. Pripomeniem  iba  niekoľko  zásad kompostovania, ktoré som našiel na Internete.

Kompostovanie je aeróbny proces – za prístupu kyslíka. Preto sa musíme v maximálnej miere zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu. Základným predpokladom pre dobrý rozklad je vyvážené miešanie materiálov. Do kompostéra by sme ich nemali dávať len tak bezhlavo. Každý druh má totiž iné vlastnosti. Dôležitý je hlavne pomer uhlíka a dusíka (C:N). Platí, že dusíkaté materiály (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský biologický odpad, pozberové zvyšky zo záhrady…), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené; musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama, papier…), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché. Ich objemový pomer by sa mal čo najviac približovať k 1:1. Prekopávkou okrem prevzdušnenia zabezpečíme aj dôkladné premiešanie všetkých kompostovaných materiálov, čím sa zabezpečí rovnomernejší rozklad. Každé prekopanie urýchľuje rozklad. Malo by sa prekopávať minimálne 1-2x počas doby rozkladu. Ideálne je sledovať, čo sa deje v komposte a prekopávať vždy, keď začne kompostovaný materiál zapáchať, keď po počiatočnom vzostupe teplota kompostovaného materiálu výrazne klesne (platí to mimo zimného obdobia), keď vystúpi teplota nad 70 °C (na meranie nám stačí teplomer na zaváranie). Nesmieme zabudnúť, že do uzavretého kompostéra sa bez našej pomoci voda nedostane. Preto správnu vlhkosť musíme kontrolovať a v prípade potreby ju doplniť (poliatím alebo vlhkým materiálom) alebo znížiť pridaním suchých a savých materiálov. Na záver iba môj názor.  Nepredpokladám, že takto kompostujú všetci, ktorí sa ku kompostovaniu prihlásili. Kompost kupujem od profesionálnych výrobcov.

 

Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte?

Neplytváme. Kto vyhadzuje jedlo, ten si ho nezaslúži. Výnimkou je iba použitý  jedlý olej,      ktorý  tiež zbierame a odovzdávame. Ak aj náhodou kôrka chleba ostane, susedove sliepky sa jej rovnako ako škrupinám od vajec potešia. Kto plytvá elektrinou, vodou či plynom, ten si to zaplatí. Či si ale niekto vôbec uvedomuje, že aj zbytočne spotrebovaná elektrina, voda  alebo plyn znamenajú rýchlejšie znehodnocovanie životného prostredia, je už iná vec. Ohňostroje po celej planéte sú najlepším príkladom plytvania zdrojmi, alebo natvrdo povedané sprostosti ľudstva, bez ktorého by sme sa pokojne obišli.

 

Kto je ťahúňom “ekológie” vo Vašej domácnosti?

Jednoznačne manželka.

 

Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste vo všeobecnosti? 

Na likvidáciu odpadov by sme sa mali všetci  pozerať komplexne.

V meste sme pre separovanie  urobili veľa krokov a prax nám priebežne ukazuje, kde a čo  je ešte potrebné zlepšiť. Naše životné prostredie je však stále viac a viac trvalo zaťažované neseparovaným odpadom. V súvislosti s nápadom váženia nádob s komunálnym odpadom  mám tiež  dôvod na úsmev. Ak niektorý poslanec tvrdí, že navrhoval váženie komunálneho odpadu, aby občan platil za každý kilogram neseparovaného odpadu, je to na prvý pohľad výborná myšlienka a zdanlivo jednoduchá záležitosť. Prvou podmienkou naplnenia tohto zámeru ale je, že tieto vozidlá musí mať zberová spoločnosť. Len samotné vážiace zariadenie montované na zberové vozidlá stojí podľa Enviroporltálu 20 tis. €. V histórii mojej pôsobnosti ako poslanca si ale nepamätám, že by niektorý poslanec procedurálne navrhol uzatvorenie zmluvy iba so zberovou spoločnosťou, ktorá takéto vozidlá má. Tu ale nepôjde iba o náklady  zberovej spoločnosti. Na konferencii Odpadové hospodárstvo 2020  odznelo toto: “Pre starostu je to pekné riešenie. Keď príde niekto a toto mu ponúka, vyzerá to naozaj pekne. Dôležité je však povedať aj cenu, ktorú zaplatí.” R. Malček (majiteľ spoločnosti Redox ) upozornil, že na zakúpenie vážiacich systémov neexistujú žiadne dotačné programy a samosprávy to musia priamo zaplatiť. (Ide o váhy na zberných dvoroch.)

Pripravovaná novela zákona o odpadoch zatiaľ predpokladá povinnosť váženia zozbieraného odpadu. Citujem z portálu www.odpady-portál.sk: Ministerstvo životného prostredia ako predkladateľ návrhu zákona si uvedomuje, že zberovým firmám sa zvýšia náklady vyplývajúce z tejto povinnosti. Avšak nevie tieto náklady vyčísliť, pretože “nedisponuje údajmi o cenách vážiacich systémov a nedokáže ani kvantifikovať počet dotknutých subjektov”. Tu je potrebné dodať, že režijné náklady (vstupné investície na montáž vážiaceho zariadenia) si zberová spoločnosť premietne do ceny svojich služieb a tú zaplatí  obec, čiže občan. Hovoríme o ceste, na ktorej budeme šetriť, nech to stojí, čo to stojí. Ak ale po nej nepôjdeme, prídeme skôr, či neskôr  o kvalitnú  vodu a vzduch. Máme na výber?

A teraz by som ešte rád počul radu, ako zabezpečiť váženie každej 110 litrovej čiernej nádoby pred rodinným domom bez zvýšenia poplatku za zber, odvoz a likvidáciu. 

To ešte ale stále nemáme vyriešené váženie komunálneho odpadu pri bytových domoch. Počet obyvateľov v nich bývajúcich je väčší ako tých, čo bývajú v domoch rodinných. Tam ako rozlíšime, ktorá rodina koľko kilogramov dala do spoločného kontajnera? A teda otázka na záver. Aká by bola efektivita váženia komunálneho odpadu iba  z rodinných domov a jeho finančný dopad na náklady mesta pri jeho zvoze, likvidácii a uložení? Problémom stále  je, že do procesu váženia komunálneho odpadu vstupujú aj podmienky, ktoré  samospráva nemôže ovplyvniť.

Pre ochranu intravilánu i okolia mesta má veľký význam náš zberný dvor.  Možnosť vyviezť stavebnú suť, nábytok, konáre zo stromov, sklo, elektroniku. To sú veľmi ústretové kroky k tomu, aby  čierne skládky nevznikali.  Lenže oni vznikajú. Jednu z ciest znižovania tvorby divokých skládok vidím v dôslednom a tvrdom  sankcionovaní tých, ktorí ich zakladajú. Výšku pokút  určuje zákon. Podľa môjho názoru nie dosť  vysoké, aby hlupákov od zakladania čiernych skládok odrádzali.

 

No a na záver paradox. Na konci týchto rozhovorov píšete: „Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.“ 

 

Súhlasím. Pýtam sa ale, ako mám odpad netvoriť, keď mlieko môžem kúpiť iba v tetrapakovom balení alebo v plastovej fľaške? Je potom cestou mlieko nekupovať!

 

Na margo obalov  mlieka. Sklo, do ktorého bolo mlieko bolo desiatky rokov balené,  je použiteľné aj po rozbití opäť na výrobu fľaše. Svoju štruktúru nemení, neznehodnocuje spodné vody ani ovzdušie. No dnešní  výrobcovia mlieka  ho ako obal nepoužívajú.  Preto budem stále tvrdiť, že separovaním odpadov neodstraňujeme príčiny iba následky a výrobou obalov  z nebezpečných látok si doslova vyrábame problémy, a tie riešime prijímaním opatrení, ktoré vyvolávajú nové problémy.

***

 

Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.

Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž.

 

Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Lubos, vidis, ze vies, ked chces. Suhlasim – „Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.“

 2. Je to každého osobná vec koľko nakupuje. Ale keď vidím, že koľko ľudia nakupujú pred sviatkami, hoci je zatvorené 1 – 2 dni, ako by mala vypuknúť vojna. To v žiadnom prípade nemôžu skonzumovať. Po sviatkoch kde sa to ocitne? Samozrejme v kontajneroch. Preto si myslím, že by bolo na čase sa zamyslieť pri nákupoch, či skutočne toho toľko potrebujeme? Je to záťaž na prírodu, ale aj na peňaženku. To sa týka aj oblečenia. Musíme sa prispôsobovať módnym návrhárom, ktorí diktujú aká farba v tom, alebo onom bude nosiť.? Za jeden rok sa to vyhadzuje. Naša planéta je jedno smetisko.

 3. odpad 7. apríla 2021, 22:24 – NIKDY som sa neprisposoboval ziadnej modnej vlne. Asi 200 potlacenych triciek z ciest po celom svete lezi v sakloch v pivnici a ak si situacia priamo nevyzaduje oblek, uz roky pouzivam zpravidla cierne rifle cierne tricko alebo koselu a dva druhy ciernych mikyn s vysivkami reporter24 a naEXpediciu. Z kaudej mam po 12 ks a samotna vysivka bola 4 X taka draha, ako mikyna. Mam 30 rovnakych ciernych kosiel s vysitymi menovanymi logami. A dve bez nich – k saku. 😉 Tricka uz len s vysitymi logami.

  Za poslednych aspon 10 rokov nemam ani jednu bundu bez vysiteho loga a ruksak ci fotobrasnu rovnako.

  Nemam problem s tym, ze nenosim adidas ci inu znacku – necitim potrebu platit firme za to, ze jej budem robit reklamu.

  Skutocne sa ludia prilis podriaduju reklamam a az prilis chcu vyzerat na inych ludi, akymi skutocne su.

  Je to len o osobnom nastaveni si priorit a prisposobeni sa potrebam k nim smerujucim.

 4. Lubos, co sa tyka problematickeho vazenia komunalneho odpadu, v tom to vidim inak, ako Ty.

  Rodinne domy by boli vyriesene nepochybne k spokojnosti obyvatelov a ludia by platili skutocne to, co realne nevyseparuju. Rodinne domy maju dost nevyhod oproti cinziakom, preto toto (nenazval by som to vyhodou) by malo byt zo strany mesta samozrejmostou.

  Pisal som o probleme inak uz pred dvomi rokmi – clanky su tu:

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/problem-s-legalnou-likvidaciou-odpadu-podla-objemu-obcanmi-stale-trva-hovorca-veselicky-nedviha-telefon-co-robi-primator-tomcanyi/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/vedenie-mesta-hovori-o-obavach-z-mnozstva-odpadu-tvoreneho-zamestnancami-z-tretich-krajin-legalnu-likvidaciu-ale-prakticky-neumoznuje/index.html

  Jednoznacne mnozstevny zber odpadu sposobi MENEJ ODPADU a tym teda SETRENIE financii pre obcanov.
  Akekolvek obhajovanie pausalnych platieb povazujem za nahananie zisku firmam zaoberajucim sa jeho skladkovanim a DEMOTIVACIU SEPAROVAT !!

 5. Aby sa dal odvážiť odpad za každú rodinu, to by museli byť už kontajnery uzamknuté, ktoré by sa otvárali nejakou kartou s čipom, a vo vnútri bola váha, ktorá by zaevidovala kód z karty, ktorá bola jednotlivým rodinám pridelená. Ale už by nemohli niektorí nosiť tam z rodinných domov. Ale je to hlúposť, čo je tu napísané.

 6. Prosim vas netrepte hluposti. Vazenie by prinieslo obrovske realizacne a prevadzkove naklady na takyto system ktore by samozrejme zaplatili obyvatelia. Takze v konecnom dosledku by obyvatelia mali nie len dalsiu kontrolu zivota ale este aj zvysenie ceny za odpad. Uz prestante bluznit.

 7. Su na vyber dve moznosti, ist nastupenym trendom co bude znamenat, ze odpadu bude pribudat a budeme vsetci v jednom vreci. Takze za odpad budeme rok co rok platit viac, mozeme sa pripravit na naklady radovo v stovkach eur za rodinu, lebo take budu realne naklady skladkovania mnozstva komunalu.
  Alebo sa tym zacneme seriozne zaoberat, zacneme vyuzivat moderne technologie a ano bude nas to zo zaciatku stat vela penazi (ale na to sa budu dat ziskat externe zdroje) ale budu odpady spoplatnene spravodlivo, teda nebude poctivy, separujuci, resp. odpad netvoriaci obcan doplacat na hulvata ignoranta ktory tvori kopu odpadu a neseparuje ho.

 8. Toto je len reklama na predaj systemu evidencie nic viac. Ziadna vaha na nadobu. Zistite si cenu za takyto evidenčný system. Vsetko si to tak ci tak zaplatia obyvatelia.

 9. Váha na auto stojí 20-tisic. Systém zo všetkým nech 30. Teda na 3-4 auta, aj s nálepkami na koše, celé 200k.

  Štadión bude stáť 3 až 5 miliónov.
  Tržnica (ak sa prestresi) 750 tisíc.
  Mestský rozpočet je +-15 miliónov.

  Ale jasné, nedá sa…

 10. Nie tam sa odvazia kontajnery za cely barak a cena sa bude rozratavat na cely „vchod“ tak ako to uz teraz funguje pri rozpocitavani tepla napriklad. Netreba hladat sposoby ako to nejde ale ako to ide. Mimochodom existuje europska krajina ktora to uz od roku 2017 prevadzkuje plosne, a da sa to, neuveritelne vsak?

 11. Aha takze na cinziakoch sa kontrolovat a vazit budu len cele kontajnery a jednotlivci mozu produkovat odpadu kolko chcu lebo bude vaha len na kontajner. 😂 Aky ma toto zmysel okrem zaplatenia celeho divadla?

 12. Aha cize to, ze teraz patime vsetci dokopy 16-tisic ludi je lepsie ako ked bude platit spolu max. 72 bytov? Nie je lepsie ked si obyvatelia medzi sebou budu kontrolovat vyhadzovanie smeti? Urcite lepsie ako teraz ked to netrapi nikoho. Ale opat hladas ako sa to neda, skusenosti z X krajin dokazuju, ze si to ludia v barakoch vedia manazovat ked ide o ich prachy a to je cely princip mnozstevneho zberu.

 13. Novela o povinnom vazeni v prvom citani nepresla. Takze sa asi vazit nebude ani od 23. roku. Smet. spolocnosti nesuhlasia s navysovanim nakladov na vybavenie zvozovych aut vahami a citackami. Tieto vstupne naklady by vraj mohli navysit poplatky pre jednu domacnost az o 70€/rok.

 14. No a uz je to tu. Zvysenie az o 70€/rocne nie jednorazovo 😂
  Cela tato odpadova lobby a politika je ucelova a zla. Lebo pazrave a nenazrane hoveda chcu donutit obyvatelstvo aby jednak vela platili a este im aj zadarmo do papule triedili a odovzdavali uz vytriedene druhotne suroviny ktore si potom budu spenazovat. Toto je cele zle. Ono este aj ti komunisti mali podstatne viac rozumu ako tato banda. Ludia by urcite poctivejsie separovali a triedili keby vedeli ze vytriedene suroviny maju urcitu financnu hodnotu ktoru by dostali za to v zbernych surovinach. Za peniaze by este aj vonku plasty zbierali lebo by vedeli ze to ma v zbernych surovinach kto odkupit. Peniaze su pre obyvatelstvo motivacia ale triedit zadarmo ci dokonca este viac platit popri tom tak to chore a demotivacne

 15. Najdolezitejsie je teraz presvedcit nas, co odpad tvorime, aby sme dokladnejsie separovali. Cim viac vyseparujeme tym mensi poplatok za skladkovanie komunalneho odpadu. Pri 60% vyseparovaneho to je uz len asi 11€/ tona. Nejake vazenie- evidencia je dolezite pre spravcu- mesto, aby nas smetiari neoondievali na vahe. Takze nedat sa osierat a kontrolovat.

 16. Váženie produkovaného kom. odpadu je najspravodlivejší systém, kde tí čo separujú nedoplácajú na tých ostatných čo na to kašlú. Je len úsmevné ako sa tomu bránia okrem iných aj liberálni politici SAS. A cesta realizácie váženia cez EÚ fondy je tá správna ako na to aby to neplatili ľudia. Kde sa chce tam sa to dá….

 17. Keď v Chorvátsku začali vykupovať prázdne plastové fľaše, sme oči očili ako nás na ulici sociálne slabší sledovali, či už dopijeme z plastovej fľaše a už aj ju brali. A zázrak. Nikde žiadny plastový odpad z fliaš. Nie ako tu keď idete a po okolí všade plastové fľaše. Tam je pes zakopaný. Ľudia budú za motivačné peniaze a s radosťou vracať separovateľné odpady môže sa spracovávať, recyklovať odušu.

 18. Presne tak ako som uz pisal. Uspesna, lacna, ekonomicka a ekologicka cesta pre obyvatelstvo je osveta a vykup od obyvatelstva vyseparovane suroviny. Budaj a poslanci nech upravia legislativu pre obyvatelstvo a nie pre zmrdov co na tom bohatnu

 19. hajzli skurvený špinavý čo natahujete ludí a idete prehánať človeka musíte už raz pochopiť jednu vec že vás tu nikto nemusí a vy ste ten nechcený odpad čo tu spiní extremne skorumpovaný odpad a tu nalepku nezmažete celý život vy ste na to hrdý pán žumpojeb aj s celými vášim kunšaftom
  a ešte k tým vaším testom strčte si ich už do prdele tak že vám výdu cez tý vaše sprosté chrapunske papule taký človek čo zneužíva covid v prospech a profit tu nemá čo hladat

 20. Keď to zoberieme 16000ob 1 domácnosť 4 os to je 4000 jed b x70e to je280000e za1rok naklady auto zamestnanci 1000e. mes3ks 1rok 36000 +auto 20 000e náklad uskladnenie dajme tomu 20000e toje náklady 80 000e ostalo vo vzduch 200 000e keď som sa mýlil alebo niečo zlé pre počítal sori tak načo platiť za smeti viac Tak za1 rok zaplatíme toľko ako za3 roky odvoz smeti,,,,,, úvaha,,,,

 21. Niektorym ludom uz zacina statocne jebat a nastupuje u nich domahania sa vlastnej sebadestrukcie. Pocase sa to zhorsi a budu sa domahat váženia vlastnych vykalov a platenia nie len zato ale este aj za kyslik ktorý dychaju.

 22. Ešte mám jeden dotaz Učíte nás triediť odpad OK pomôžme tej prírode ôk Robíte osvetu okolo toho Skúste vyst do ulic a naučiť tu osvetu na Cukrovarskej Trnavskej kde dávate kontajner zadara Myslíte že sme horší ako ľudia s týchto ulíc keď neviete aj nám dat odvoz smeti za darmo Véd to je diskriminácia k nám občanom Na jednej strane sa to dá a u nás bielich nie iba nás viete skesovať

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img