ISSN 1337-8481

utorok, 25. júna, 2024

Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 25.6.2020

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

25. júna 2020 o 8,00 hod. 

do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/

A.     Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.     Správy z vykonaných kontrol

C.     Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

 1. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2019         /konateľ spoločnosti/
 2. Projekty mesta

A.     Dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov na Cukrovarskej ul.                                                                                                                            /prednosta úradu/

B.     Rekonštrukcia suterénu ZO SZZP v Seredi na Novomestskej ul.                         /prednosta úradu/

C.     Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                     /projektový manažér/

 1. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď                                                                                                                                                            /vedúca Odd. ÚP a SP/
 2. Návrh VZN mesta Sereď o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď                    /prednosta úradu/
 3. Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o.                                            /riaditeľka polikliniky/
 4. IV. zmena rozpočtu na rok 2020                                                                                  /prednosta úradu/
 5. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023                                                   /prednosta úradu/
 6. Schválenie podmienok verejného obstarávania mesta Sereď na tovary a služby na roky 2021 – 2024

A.     VO na správu cintorína                                                                                          /prednosta úradu/

B.     VO na servis a údržbu Informačného systému samosprávy mesta Sereď                   /referent VO/

 1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca Právneho a majetkového referátu/

A.     Nájom majetku mesta

1. Budova s pozemkom na Krásnej ul.

2. Skončenie zmluvy o nájme

3. Dodatok k zmluve o nájmu – budova na Garbiarskej ul.

B.     Zámer nájmu majetku mesta

pozemok na ul. 8. mája

C.     Zámer prevodu a nájmu majetku mesta

pozemok na Školskej ul. a Mlynárskej ul.

D.     Prevod majetku mesta

1.   pozemok na Trnavskej ul.

2.   splátky kúpnej ceny

E.      Zriadenie vecného bremena

pozemok na Čepeňskej ul. – uloženie inžinierskych sietí

F.      Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – Dodatok č. 4

G.     Nakladanie s pohľadávkami – pohľadávka za opatrovateľskú službu

/vedúca Org. odd./

 1. Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi

/predseda komisie a vedúca Právneho a majetkového referátu/

 1. Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných,  v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku a správy mesta Sereď                                                                                                                                     /prednosta úradu/
 2. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď             /vedúca Odd. ÚP a SP/
 3. Informácie o rokovaniach a krokoch mesta v súvislosti so skládkou luženca               /primátor mesta/
 4. Záver

 

 

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

 

MATERIÁLY

 

zdroj: sered.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Dúfajme, že poslanci si stupia do svedomia a neodsúhlasia bod A3-dodatok k zmluve o nájmu-budova na Garbiarskej ulici a nenechajú nás okrádať. P.nájomník s tým počíta, že dostane budovu grátis. To by sme chceli asi všetci dostávať takéto darčeky.

 2. čo máte stále proti JUDr Irsákovi? Radšej sa starajte o to aby ste dodržal čo ste sľúbil. Budúci týždeň je 25teho

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img