ISSN 1337-8481

pondelok, 24. júna, 2024

Kauza Garbiarska pokračuje

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Dňa 25.6.2020 sa bude konať riadne zasadnutie MZ v Seredi. Jedným z bodov rokovania MZ je  „Dodatok k zmluve o nájme – LRL PROFITECH – budova na Garbiarskej ul.“

Neuveriteľné, čo všetko sa v danom dodatku rieši !

Pred tým, ako mesto a spoločnosť LRL Profitech dospelo k dohode o dodatku k zmluve, predchádzali stretnutia a vzájomné rokovania. Z dôvodovej správy z predložených materiálov je zrejmé, že na poslednom rokovaní, právny zástupca nájomcu navrhol 3 spôsoby riešenia vzniknutej situácie :

1 Upraviť zmluvu o nájme dodatkom

2 Odkúpiť predmet nájmu nájomcom

3 Odstúpiť od Zmluvy o nájme zo strany nájomcu

Kto Vám dal právo pán primátor rozhodnúť o najvhodnejšom riešení pre mesto ?

Sporné uznesenie o schválení  „Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.04.2013“  bolo zrušené protestom prokurátora, rozhodovacie právo má stále iba MZ !

Len tak mimochodom, ktoré z troch navrhnutých riešení je výhodné pre mesto? Všetky 3 navrhnuté riešenia sú jednoznačne výhodné, nie však pre mesto.

Z dôvodovej správy je ďalej zrejmé, že: Zástupcovia zmluvných strán sa vzájomne dohodli, že pre obidve zmluvné strany je najvhodnejšie riešenie uvedené v bode 1. Preto sa dohodli, že do 30.5.2020 pripraví prenajímateľ návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme, ktorý bude následne predložený na rokovanie MsZ v júni 2020 na schválenie“.

A teraz podľa p. primátora k tomu najvhodnejšiemu riešeniu – úprava zmluvy dodatkom.

 

  Prvý rozpor : Zníženie nájomného spätne

Pôvodná zmluva o nájme

Nový dodatok k nájomnej zmluve

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa odseku 1 písm. a) je určené v nasledovnej výške:
 2. 5 183,- € za rok 2018,
 3. 5 313,- €/za rok 2019,
 4. 5 456,- € / za rok 2020,

spolu nájomné uvedené v písm. a) až c) je vo výške 15 952,- €, slovom pätnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur.

6 Prenajímateľ potvrdzuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy Nájomca uhradil Prenajímateľovi nájomné  v celkovej výške  61 554,- €, slovom šesťdesiatjedentisícpäťstopäťdesiatštyri eur.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel v úhrade nájomného určeného podľa odseku 5 a odseku 1 písm. a) tohto článku budú považovať za platbu nájomného uhradeného vopred a ktoré bude započítané na budúce nájomné. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nemá nárok na úrok plynúci z uloženia platby nájomného uhradeného vopred na účte Prenajímateľa.

Mesto podľa pôvodnej zmluvy malo mať z prenájmu za tri roky príjem približne 60 tis. EUR, podľa nového dodatku mestu stačí 16 tis EUR ??? To je v prospech mesta? Aký dôvod mal spracovateľ dodatku zapracovať doň niečo tak nevýhodné pre mesto?

Druhý rozpor . Predĺženie doby ukončenia projektu 

Pôvodná zmluva o nájme

Nový dodatok k nájomnej zmluve

Nájomca je povinný záväzok podľa čl. II ods. 2  tejto Zmluvy zrealizovať a splniť (mysliac tým dosiahnutie stavu Predmetu nájmu, aby bol Predmet nájmu spôsobilý na užívanie  na účel  dohodnutý touto Zmluvou) najneskôr do 36 (slovom tridsaťšesť ) mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebných povolení (právoplatné stavebné povolenie je z januára 2020) na zmenu stavby budovy súpisné číslo 3964 a realizáciu stavby parkoviska na pozemku podľa čl. I. ods. 1 písm. c ) tejto Zmluvy.

Teda stavba má byť spôsobilá nie do septembra 2020, ako to bolo v pôvodnej zmluve, ale podľa dodatku, do januára 2023. Takže o zmluvnej pokute 5000 €, ak to nestihne do septembra 2020, nemôže byť ani  reči.

Prečo chce mesto meniť termín ukončenia stavebných prác, aby bol predmet nájmu spôsobilý na užívanie? Čo to prinesie mestu?

Vážený pán primátor, nájomca očividne staval bez stavebného povolenia. Udelili ste stavebníkovi pokutu ? Riešili ste nepovolené stavebné práce na mestskom majetku ? 

Tretí rozpor.

Pôvodná zmluva o nájme

Nový dodatok k nájomnej zmluve

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je vo vzťahu k realizácii zmeny stavby budovy súpisné číslo 3964 a realizácie stavby parkoviska podľa odseku 3, zároveň stavebníkom a ako stavebník za tým účelom zabezpečí vyhotovenie príslušnej projektovej dokumentácie, túto predloží v stavebnom konaní o vydanie stavebných povolení k stavbám príslušnému stavebnému úradu, zrealizuje stavby a po ich zrealizovaní požiada príslušný stavebný úrad o ich kolaudáciu kolaudačným rozhodnutím, ktorým sa dosiahne zmena účelu užívania stavby budovy a povolenie užívania stavby parkoviska vybudovaného stavebníkom.

Pán primátor ako je možné, že nájomca nemal doteraz súhlas mesta na vykonanie  stavebných úprav ? Dokonca  na tak vysokú hodnotu stavebných úprav nemal byť súhlas MZ ?

Nájomca bol vybratý ako víťaz VOS a veľmi dobre vedel čomu sa podpisom danej zmluvy zaväzuje. Argument, že  nemôže predmet nájmu užívať, a teda nemôže platiť nájomné, je jasné porušenie zmluvy a podmienok, ktoré on sám vo VOS navrhol !!!

Vážení páni poslanci a panie poslankyne,

Budete mať čisté svedomie zahlasovať za podpísanie tak nevýhodného Dodatku k nájomnej zmluve ? Nebolo už tých prešľapov pri hlasovaní z vašej strany dosť ? Kedy sa postavíte arogancii moci ?

Ako obyvateľ mesta apelujem na Vás a žiadam Vás o správne rozhodnutie.

 

Prílohy:

20200625_14A3_Nájomná zmluva zo dňa 26.9.2017

20200625_14A3_Príloha_NÁVRH_Dodatok najomnej zmluvy

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

– – –

Pre objektivitu prinesených informácií sme oslovili  zástupcu  spoločnosti LRL Profitech  s.r.o., ktorý po oboznámení sa s materiálom  poskytol nasledovné vyjadrenie:

S niektorými tvrdeniami v článku nesúhlasím a nezakladajú sa na overených skutočnostiach. V súčasnej dobe sa k veci nebudem podrobnejšie vyjadrovať, no médiu v najbližšej dobe  poskytnem rozhovor spolu s písomným vyjadrením našej spoločnosti

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Priatelia,doporučujem prečítať celý dodatok k Zmluve,pretože nič s toho čo tu je napísané sa nezhoduje zo zverejneným článkom.Prepáčte,nikde som sa nedočítala o odkúpení ako tu píšete..našla som len v „Dodatku“ v článku VI. ods.15 niečo o predkupnom práve v prípade,že sa to mesto rozhodne chcieť predať.To isté je aj odstúpenie od zmluvy a to som len laik -právnik. Inak nestačím sa čudovať,že v tomto meste sa niekto rozhodne niečo spraviť na vlastné náklady a prečo mu to uľahčiť a pomôcť mu..poďme mu to znepríjemniť,veď čo iné by chcel od nás „priateľov“.Tešila som sa,že na tú schátralú budovu už nebudem musieť pozerať z balkóna. A myslím,že aj kaštieľ dopadne tak isto..pretože závisť je strašná vlastnosť..a keď nemôžem mať já tak prečo niekto iný… Doporučujem firme aby sa na základe týchto zverejnených informácií,/podotýkam,že zavádzajúcich/ právne bránila voči pisateľovi,pretože tam vidím úmysel.Ď

 2. Ruženka, Ruženka vy ste naozaj len laik právnik a aj to asi iba tretinový keď tu splietate tieto sprostosti. Pisateľ článku má jednoznačne pravdu. Ruženka nie ste náhodou z Tomčányiho partie alebo zo YŠipkovej partie?

 3. Pre Ružena – pani Ružena aj vám začali praskat steny keď sem na túto stavbu začali chodiť nákladné autá 🚛? Lebo nám už áno. Mal by som dať firme zaplatiť škodu na mojom majetku zapríčinenú ich výkonom stavby bez platného stavebného povolenia

 4. Pre Ružena: na Vašom mieste nič nepíšem. Odhliadnuc od Vášho katastrofálneho pravopisu, je Vaša schopnosť pochopiť článok na nulovej úrovni. Tie možnosti o odkúpení sú v dôvodovej správe k rokovaniu zastupiteľstva. Je to v článku jasne napísané. „Z dôvodovej správy z predložených materiálov je zrejmé, že na poslednom rokovaní, právny zástupca nájomcu navrhol 3 spôsoby riešenia vzniknutej situácie :

  1 Upraviť zmluvu o nájme dodatkom

  2 Odkúpiť predmet nájmu nájomcom

  3 Odstúpiť od Zmluvy o nájme zo strany nájomcu“

  Byť Vami Ruža, hanbil by som sa za svoj pravopis a celý príspevok. Ja doporučujem Vám, už sa viac nestrápňujte.

 5. Nejdem sa nikoho zastavať ale či je to za slovosled :ja doporučujem Vám 😜u tej pani Ruženy som nenašiel chybu🤷‍♂️

 6. Pozorovateľ, napr. „nič s toho“ má byť nič z toho. Je to akuzatív. „sa nezhoduje zo zverejneným“ je inštrumentál. Teda sa nezhoduje so zverejneným… atď. 😘 A presne ako píše obyvateľ. Všetko je jasné z textu. Nepochopí ten, kto nechce. Ako moto Smeru. Robíme pre ľudí. (pre svojich)

 7. Podla mna tu je ukážkový priklad manipulacie VOS kedy zaujemca navrhne podmienky dopredu dohodnute s niekym na meste tak aby mu to bolo odklepnute. Uz dopredu sa pravdepodobne dohodli o naslenych zmenach. Dalej tu vidim jasnu moznu korupciu pri takto nevyhodnom dodatku k zmluve pre mesto. Cista finacna strata pre mesto oproti pôvodnej zmluve. Preto sa pytam Tomcanyi takto by si gazdoval aj so svojim majetkom? Dufam ze ak sa najde niekto na meste kto takuto stratovu kauzu podpise tak hned bude na neho podany podnet na prokuraturu. To dokedy sa bude takto tunelovat mesto a jeho financne zdroje? Na jednej strane zvýšite obyvatelom o 100% dane lebo su potrebne financie do rozpočtu a na druhej ho takto bezbreho tunelujete. Otrasné

 8. To bolo dopredu dohodnuté! Opäť, ako obyvatelia tohto mesta, prídu o majetok nezákonným spôsobom!! Takto sa to deje v Seredi už dlhé roky.
  Ako koná resp.opäť nekoná stavebný urad? Prečo sa jednoducho nezruší nájomná zmluva s týmto podnikateľom? Prečo mu bola ešte poskytnutá pôžička? Že by niektorí podnikatelia boli “ chránená zver”?
  Prečo mesto a poslanci mlčia? V Seredi chyba škôlka, jasle, a opäť prídeme o majetok ktorí vieme využiť efektívnejšie!!

 9. Firma budovu prerába už tri roky a stále nie je dokončená. Podľa konateľa by mal nájom platiť až po jej dokončení. A čo ak ju nedokončí ani za ďalšie tri roky? A nedokonči ju ani za 20 rokov to kedy začne platiť dohodnuté nájomné? Keby bol budovu kúpil to by za ňu tiež zaplatil plnú sumu až po dokončení rekonštrukcie? Toto je neuveriteľné svinstvo. Ak ten dodatok poslanci schvália dávam tu slovo jedného z 19 tich poslancov že dám za to trestné oznámenie na každého poslanca. Ale najprv vyzvem primátora aby nepodpísal to uznesenie. Ak to podpíše, tak dám trestné oznámenie aj na Tomčányiho

 10. Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 1/2018 týkajúce sa nadobúdania alebo nájmu nehnuteľností

  Dňa 14.3.2018 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) všeobecné metodické usmernenie č. 1/2018 týkajúce sa nadobúdania alebo nájmu nehnuteľností (ďalej len „usmernenie“), ako jednej z výnimiek, na ktoré sa procesy verejného obstarávania nevzťahujú.
  1. Zákonná výnimka

  Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platí, že tento zákon sa nevzťahuje na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania. Z uvedeného vyplýva, že stavba alebo nehnuteľnosť, ktorú verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nadobúda, najíma alebo nadobúda práva k nej, musí už existovať. Z pôsobnosti zákona sú tak vyňaté zmluvy o kúpe alebo nájme pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností alebo práv k nim.

  Uvedené potvrdil aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý zdôraznil, že ak je predmetom zmluvy zhotovenie stavebných prác, nemožno hovoriť o možnosti uzavrieť zmluvu o nájme. V takomto prípade je nutné uzavrieť zmluvu na zhotovenie stavebných prác či zmluvu o dielo. Z predmetného rozhodnutia vyplýva, že zákazka spočívajúca v uskutočnení stavby(uskutočnení stavebných prác na existujúcej stavbe) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nemôže byť kvalifikovaná ako výnimka podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) zákona. Determinujúce z tohto pohľadu je, že stavba alebo nehnuteľnosť ešte neexistuje a stavebné práce budú realizované pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa jeho požiadaviek.

  V usmernení úrad vyjadril názor, že medzi výnimky nemožno zaradiť a je nutné predmetné zákazky obstarávať ako zhotovenie stavebných prác, tieto situácie:

  zámerom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa je realizovať kúpu bytov v bytovom dome, ktorý bude postavený obchodnou spoločnosťou vybranou bez použitia postupu podľa zákona,
  ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prevedie vlastníctvo k stavbe, resp. k pozemku na iný subjekt, resp. zhotoviteľa, pričom po uskutočnení stavby (rekonštrukcii stavby, resp. realizácii novej stavby) túto odkúpi,
  v prípadoch projektov, pri ktorých sa byty alebo nebytové priestory predávajú alebo prenajímajú ešte pred začatím stavebných prác alebo vo fáze ich výstavby.
  2. Priame rokovacie konanie

  Úrad sa okrem aplikácie výnimky v predmetnom usmernení venoval aj možnému využitiu inštitútu priameho rokovacieho konania podľa ustanovenia §81 písm. b) bod 2 zákona, podľa ktorého môže verejný obstarávateľ uskutočniť priame rokovacie konanie, a to v prípade, že tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.

  Podľa úradu je táto podmienka naviazaná na technické dôvody. Ako príklad možno uviesť:

  technickú nemožnosť u iného hospodárskeho subjektu dosiahnuť požadované ciele,
  situáciu, keď existuje potreba používať osobitné know-how, nástroje alebo prostriedky, ktoré má k dispozícii len jeden hospodársky subjekt. Technické dôvody môžu vyplývať z osobitných požiadaviek na interoperabilitu, ktoré sa musia splniť, aby sa zabezpečilo fungovanie služieb (stavebných prác alebo tovaru), ktoré sa majú obstarať.
  Uplatnenie podmienky pre použitie priameho rokovacieho konania podľa ustanovenia § 81 písm. b) bod 3. zákona je naviazané napríklad na uplatňovanie autorského práva, ak je pôvodný zhotoviteľ nositeľom výhradných autorských práv a predmet zákazky objektívne nemôže poskytnúť iný hospodársky subjekt, t. j. neexistuje žiadna alternatíva alebo náhrada.

  Použitie priameho rokovacieho konania nie je možné využiť, ak verejný obstarávateľ pri obstarávaní pôvodného predmetu zákazky zúžil alebo znemožnil do budúcna akúkoľvek hospodársku súťaž. V súlade s uvedeným úrad vyslovil názor, že nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností vyššie uvedeným spôsobom nie je možné riešiť aplikáciou priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) zákona.

 11. Dalo sa s tým počítať. Už na začiatku to bolo také priehladné, že o čo ide? Išlo o to, aby sa naťahoval čas a nakoniec aby to získal za facku a potom po rekonštrukcii to draho predal, ale dával do prenajmu. Tak, ako sa to v našom štáte robí. To je dnes najlukratívnejší biznis. A vedia v tom chodiť, vedia ako na to. Už len záleží, ako sa zachovajú poslanci, či tí prívrženci to odsúhlasia? Potom by už aj občania im mali dať najavo, že to nie je ich majetok. Už toho bolo dosť.

 12. Treba urobiť darovaciu zmluvu, aby sa nemuseli s tým ďalej zaťažovať. Veď takýmto ľuďom je p.primátor štedrý. Chudáčik nájomca, treba ho podporiť, lebo sa ešte málo nabalil. Našiel si darcu.

 13. zmluvu má na 50 rokov. V akom stave vráti budovu mestu? Bude treba urobiť komplet novú strechu, vymeniť všetky okná, vodu, elektriku, kúrenie proste všetko vymeniť. Nájomné ktoré za tie roky dostaneme nebude stačiť ani polovicu z vymenovaných vecí. A ešte by chcel platiť nájom až za 6 rokov od vtedy čo dostal kľúče od budovy

 14. Nájomca vedel do čoho ide. Keď na to nemal, nemal sa do toho dať a nie ešte od mesta požadovať pôžičku 90 tis.€. To už neviem, či ju dostal. Tu obyvateľom sa zvýšili dane, aby sa zvýšil príjem do pokladne, a tu sa tisíce darujú. Či to nie je hyenizmus, aby niekto okrádal svojich občanov-voličov? Veď je to do neba volajúce, čo sa to tu robí. Niekedy sa tomu hovorilo „kult osobnosti“. Neobmedzený pán. Ja, ja , ja… môžem si robiť čo chcem. Bolo by na čase niečo s tým robiť, zakiaľ možno ešte niečo zostalo. To isté, aj bytový podnik.

 15. Čo bude za 50 rokov? Takú do neba volajúcu kravinu mohli urobiť len u nás. Údajne aj prednosta má na 50 rokov Sokolovňu. Tak sa u nás gazduje.

 16. Takto by Tomčányi hospodáril aj so svojím majetkom? Ak je niečo na zmluve zlé, ak je niečo v rozpore so zákonom, prečo takú zmluvu podpísal? Potom pôžičky, úľavy z nájomného a akési predplatené nájomné. Čo to je? Nájomné je jedna vec, ale prečo teda neskolauduje stavbu do pôvodného termínu? Prečo ďalších 36 mesiacov?

 17. Mali by sa spamätať aj niektorí jeho poslanci, že si ich ľudia volili aby hájili záujmy ľudí a nie primátora a prednostu. Myslím, že čo chceli pre seba získať už získali a nie hájiť záujmy zbohatlíkov! Prečo už dávno nedali školu rekonštruovať na nájomné malometrážne byty, ktoré by si mohli dovoliť aj ľudia s nízkymi príjmami, čo si nemôžu dovoliť ani v terajších nájomných bytoch. Tak ako tzv. zahraniční investori vydierajú štát na dotácie, od nich sa to naučili aj naši podnikatelia. Ak dodatok zmluvy poslancami neodsúhlasí /čo dúfame, že sa k tomu postavia zodpovedne/, čo bude ďalej s devastovanou stavbou, kto dokončí jeho „veľdielo“? Už konečne by sa mala vyvodzovať aj hmotná zodpovednosť k určitým osobám!

 18. ip chviľu som si myslela že si nekecal a tí kukláči predsa len dorazili aj keď neskoro. Ale som sa mýlila. Možno len nevedeli nájsť vchod na mestský úrad. Chcela by som ale vidieť ako sa tváril Tomčányi keď mu povedali že pred úradom sú kukláči

 19. Nič nové. Koho sme si zvolili, toho mame (už 4. obdobie). Takze, v zasade sme asi spokojní. A spokojný je určite aj richtár, aj jeho kumpáni a aj šľachta v úzadí. Veď si pomáhajú už celé desaťročia. Úprimne si povedzme: čo sa za poslednú dekádu v meste zlepšilo? Opakujem: zlepšilo !!?? Lebo údržba zelené, oprava ciest a chodníkov, či verejných budov sú pre mna len bežná údržba!! Ale zlepšenie života v meste nikde nevidím 😡🤮

 20. Ľudia,Vy si ozaj myslíte,že čo tu neustále niekto kyda na Tich ľudí,že je to ozaj všetko trestne a prídu kukláči?Zatiaľ žijeme ešte v právnom štáte,ale ako ešte dlho,to už som si nie istý.Po 68 roku to bolo podobné.

 21. Nie všetko, čo je zlé, musí byť trestné. Morálka, transparentnosť, objektívnosť, slušnosť, česť a podobne, to sú pár jedincom neznáme pojmy.

 22. Dnes som si v súvislosti s vymenovaním poslankyne Krištúfkovej na post splnomocnenkyne pre sociálne veci a rodinu v jednej diskusii prečítal toto:
  Morálno-sociálny status Krištúfkovej je rovnaký ako Kollárov – pochybná minulosť, silné vazby na organizovaný zločin – členov bratislavského podsvetia, absolútna odborná nekompetentnosť. Ale obaja spĺňajú požiadavky na osobnostný profil slovenského politického reprezentanta 8% slovenskej voličskej populácie. Je to realita Slovenska a Slovákov. Akí voliči, takí politici, taký štát. V parlamente máme to, čo sme my samí.
  A toto isté platí v komunálnej politike:akí voliči,takí poslanci,taký primátor aj také mesto…

 23. Poznámka, je to presne tak. Je to smutné, ale je to realita. Funguje to na princípe kamarát, taky rád. Celé mesto to vie, kto je varený pečený na úrade, kto s kým chodí na dovolenky, potápať sa a na „smetiarske“ dovolenky.

 24. Do kedy si bude ten bravčový vypasený 🐷 xicht robiť čo chce? To 🐖 prerastné sa tu vyškiera a myslí si, že si môže dovoliť všetko.

 25. Podla zverejnenych dokumentov na stranke serede k mestkemu zastupitelstvu je jasne ze mesto chce zmenit podmienky vos. Ak to poslanci odsuhlasite bude mesto celit zalobe za prisposobenie vos jednemu uchadzacovi nakolko podla vtedy danych podmienok sme sa do sutaze neprihlasi. Keby boli podmienkyntale ako sa chystate odsuhlasit do sutaze sa prihlasia aj iny uchadzaci. Preto je najvhodnejsie a nakcistejsie tento majetok od firmy odkupit a nasledne vyhlasit novu vos.

 26. Peniaze mesto ma. Nech vrati energetika 1 000 000 eur mbp. Ten ich pozicia sprave majetku mesta a ona to odkupi.

 27. Pre Anonym: Odkúpiť? A dôvod? Nech ide všetko tak, ako doteraz. To je pre mesto nejlepšie. Nech stavbu dokončí do septembra 2020, ako bolo v pôvodnej zmluve. Ak nie, tak nech zaplatí pokutu. Ale dôvod na predĺženie na ďalších 36 mesiacov neexistuje. A keď podpisoval zmluvu, vedel do čoho ide. Žiadna zmienka o tom, že sa bude platiť až po kolaudácii. Len výhovorky. Ak je niečo zle, ak nebolo niečo zákonné, ak niekto niečo nedodržal, pochybil, tak nech si za to nesie zodpovednosť. A nie, aby to poslanci teraz obielovali a brali na seba za to zodpovednosť.

 28. Ide o to, že práve poslanci znova nevedomky porusia zakon – povinnosti pri sprave cudzieho majetku a zákona o verejnom obstarávaní. A znova to brucho hodí na poslancov že on lalia.

 29. ak na zastupiteľstve niektorý poslanec o tom verejne počas rozpravy upozorní poslancov tak sa budú za to zodpovedať pred políciou

 30. Poslanci sa tvária, ako keby sa nič nedialo. Otázne je, či by sa primátor zachoval takto isto, ak by išlo aj o iných nájomníkov. Ale to je utópia.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img