ISSN 1337-8481

utorok, 18. júna, 2024

Vážení Občania!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

V týchto dňoch Vám boli do schránok doručené Seredské novinky, kde sa dočítate o výzvach, resp. o výzve, kde Vám je prezentované aké výhody má pre naše mesto neukončenie zmluvy na základe jej nedodržania.

A aké výhody to naozaj má?
Pripájam malý komentár k tým prezentovaným obrovským výhodám pre mesto Sereď od ponikateľa, ktorý ponúkol výstavbu 27 nájomných bytov / byty bude prenajímať spoločnosť LRL profitech s.r.o., nebudú to sociálne byty, ale čistý biznis pre súkromnú firmu. Čo má z toho mesto, aký prospech ? /.

Domov dôchodcov s 30 lôžkami / pre občanov mesta iba 1 miesto, to je aký úžasný benefit. Zvyšok biznis pre LRL profitech s.r.o. /Malé prevádzky (miestnosti na cvičenie, bufet a iné/ to je aký benefit pre mesto, že spoločnosť LRL profitech s.r.o. si presunie prevádzky z kina do vlastného priestoru , čím nám ešte zostane kino bez príjmu za prázdne priestory). Potrebovalo mesto Sereď nájom na 50 rokov ? / môže normálny človek tvrdiť, že prenájom na 50 rokov je potrebný pre mesto?/ .

Po skolaudovaní budovy budú areál na Garbiarskej ulici využívať stovky obyvateľov, čo prinesie život do tohto areálu a neumožní tak zdržiavať sa tam viac asociálom. Cena nájmu je 20.000 € ročne + možné inflačné. Nájomca má 3 roky od prevzatia stavby na vyhotovenie projektovej dokumentácie, zhotovenie diela až do užívania a samozrejme aj jeho prevádzkovania. K tomu ako ďalší benefit pre mesto poskytne 1 miesto v domove dôchodcov.

Po uplynutí doby nájmu 50 rokov nám nájomca celý objekt so všetkými úpravami predá za 1€. / Vie si niekto predstaviť, aký bude objekt po 50 rokoch užívania ????/

Nižšie uvádzaná výzva zaslaná panovi primátorovi Ing. Tomčányimu.

Vec: výzva
Vážený pán primátor mesta Sereď, Ing. Martin Tomčányi. Dňa 13. 02. 2020 sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi (ďalej len MsZ), kde mimo iného bol jedným z bodov programu rokovania aj bod č. 9 Súhlas Mestského zastupiteľstva v Seredi k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o., kde konateľ mestského bytového podniku (ďalej len MsBP), žiadal o súhlas MsZ na schválenie pôžičky 90 000,-€. Túto chcel poskytnúť spoločnosti LRL Profitech s.r.o., o čom sa poslanci MsZ dozvedeli až na rokovaní MsZ. Podľa platnej zmluvy medzi mestom Sereď a spol. LRL Profitech s.r.o. zo dňa 26. 09. 2017 je zrejmé, že spoločnosť LRL Profitech s.r.o. sa zaviazala platiť nájomné za prenájom budovy na Garbiarskej ulici, pričom nájomné malo byť uhradené na účet mesta vždy do 10. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka. Aj napriek tomu, že spoločnosť LRL Profitech s.r.o. si nesplnila podmienky vyplývajúce zo zmluvy a ako štatutár mesta ste spol. LRL Profitech s.r.o. v priebehu roka 2019 viackrát vyzvali na uhradenie pohľadávky voči mestu, bol tento bod prerokovaný na MsZ a následne schválený. Ako štatutár mesta ste vedeli, že spoločnosť LRL Profitech s.r.o. má záväzky voči mestu niekoľko desiatok tisíc eur a toto ste na rokovaní MsZ poslancom neoznámili, pričom poslanci následne predmetný návrh pôžičky schválili počtom hlasov 10 za, 3 proti a traja sa zdržali hlasovania. Tento bod programu MsZ zo dňa 13. 02. 2020 na svojom zasadnutí prerokovala aj finančná a majetková komisia, kde členkou je aj pani Nagyová, zamestnankyňa mesta, ktorej členstvo sme v komisii na poslednom zastupiteľstve namietali. Ako členka tejto komisie hlasovala za predmetný návrh pôžičky, hoci ako zamestnanec mesta mala vedomosti o pohľadávkach spoločnosti LRL Profitech s.r.o. voči mestu Sereď.
Preto Vás, pán primátor vyzývame, aby ste postupovali podľa § 11 ods. 2 písm. j) Rokovacieho poriadku mesta Sereď: „…Primátor mesta má právo v zmysle § 13, ods. 6 zákona o obecnom zriadení využiť sistačné právo a nepodpísať uznesenie. O nepodpísaní uznesenia informuje primátor mesta poslancov na najbližšom zasadnutí MsZ.“, a teda podľa zákona o obecnom zriadení, konkrétne podľa § 13, ods. 6, kde: „Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10“, teda do 10 dní od schválenia MsZ.
Ďalej Vás vyzývame pán primátor, aby bola spol. LRL Profitech s.r.o. okamžite vypovedaná nájomná zmluva pre porušenie článku VIII, ods. 3 písm. d) predmetnej zmluvy: „prenajímateľ môže túto zmluvu vypovedať, ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného 30 dní odo dňa splatnosti.

Po tejto výzve som primátorovi položil otázky 20.02.2020.

Dobrý deň pán primátor,
žiadam Vás o odpovede na nasledujúce otázky:
I. Dňa 26. 09. 2017 ste podpísali zmluvu o nájme so spoločnosťou LRL Profitech s.r.o. na budovu na Garbiarskej ulici. Podľa článku V. tejto zmluvy: „ 1. Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 20 000,-€/predmet nájmu/rok, slovom: dvadsaťtisíc Eur 2. Nájomné je splatné: ročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka, priamou úhradou na účet mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.“ Kedy presne spoločnosť LRL Profitech s.r.o. zaslala peniaze za nájomné za predmet nájmu, koľko presne splátok to bolo a v akej výške? (kedy boli presne pripísané na účet mesta)

II. Omeškala sa spol. LRL Profitech s.r.o. so splátkami za nájomné?

III. Vyzvali ste spol. LRL Profitech s.r.o., aby zaplatila dlžnú sumu za nájomné? Ak áno, koľkokrát a kedy presne?

IV. Mala spol. LRL Profitech s.r.o. ku dňu 13. 02. 2020 nedoplatok na nájomnom? Ak áno, tak koľko?

V. Na rokovaní MsZ v Seredi dňa 13. 02. 2020 bol jedným z bodov programu schválenie poskytnutia pôžičky vo výške 90.000 € na dobu 1 rok s úrokom 2,5% p.a. v súlade s § 13 ods. 2, písmeno j) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď mestským bytovým podnikom pre spoločnosť LRL Profitech s.r.o.. Ste valným zhromaždením MsBP. Z akého dôvodu ste pri prerokovaní tohto materiálu neinformovali poslancov MsZ, že spoločnosť LRL Profitech s.r.o., ktorej mala pôžička smerovať, má neuhradené nájomné za prenájom budovy na Garbiarskej ulici? Táto závažná skutočnosť by mala vplyv na rozhodnutie poslancov pri hlasovaní. Keďže touto informáciou nedisponovali, poskytnutie pôžičky hlasovaním schválili. Ak spoločnosť LRL Profitech s.r.o. nemala zaplatený nájom vyplývajúci zo zmluvy a bol dôvod na vypovedanie zmluvy, z akého dôvodu ste o tomto na najbližšom rokovaní MsZ neinformovali zastupiteľstvo a zmluvu ste nevypovedali?

A pán Ing. Tomčányi odpovedal takto:

Odpovedám Vám nasledovne: Spoločnosť LRL Profitech s.r.o bola vybraná ako víťaz obchodnej verejnej súťaže (OVS) na prenájom budovy a areálu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici. Ako jediný záujemca.
Už dlho roky boli s týmto areálom bývalej ZŠ problémy. Sídlil tam Mamaklub, predajňa nábytku a podobne. Budova si vyžadovala nutnú investíciu, ako aj viachodinové využívanie – začali sa nám usádzať „nespratní obyvatelia“. Bola k dispozícií na prenájom aj predaj. Záujem prejavila Trnavská arcidiecéza na prevádzkovanie s pastoračného centra, cirkevnej školy aj so škôlkou. Neskôr od zámeru upustila. Naša predstava o prenájme bola – symbolické 1 euro za rok .Cez spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o. do podnájmu tam malo prevádzku sklenárstvo, Trnavská arcidiecézna charita a združenie Storm. Neraz sme riešili problémy s klientelou nájomníkov od sťažovateľov bývajúcich v priľahlých bytových jednotkách. V roku 2014 sme vypísali 1.OVS na využitie priestorov areálu. Spomedzi 3 záujemcov komisia vybrala možnosť prestavby areálu na zimný štadión. Víťaz OVS sa o to neúspešne pokúšal asi 2 roky. Vyhlásili sme novú – 2.OVS v roku 2016, keď komisia neprijala ponuku jediného záujemcu. Prišla na rad tretia OVS – v roku 2017. Opäť ten istý záujemca, ktorý ponúkol výstavbu 27 nájomných bytov, domov dôchodcov s 30 lôžkami a malými prevádzkami (miestnosti na cvičenie, bufet a iné). Všetko potrebné veci pre mesto Sereď – no najmä nájom na 50 rokov. Po skolaudovaní budovy budú areál na Garbiarskej ulici využívať stovky obyvateľov, čo prines život do tohto areálu a neumožní sa tak zdržiavať sa tam viac asociálom. Cena nájmu je 20.000 € ročne + možné inflačné. Nájomca má 3 roky od prevzatia stavby na vyhotovenie projektovej dokumentácie a zhotovenie diela až do užívania. Samozrejme aj jeho prevádzkovanie. K tomu ako ďalší benefit pre mesto poskytne 1 miesto v domove dôchodcov. Po uplynutí doby nájmu 50 rokov nám nájomca celý objekt so všetkými úpravami predá za 1€.

A teraz priamo k odpovediam.
Nájomné bolo zaplatené v týchto dátumoch, kde je vidieť aj omeškanie nájomného, resp, aký bol stav nedoplatku na nájomnom k 13.02.2020:
• 1. za rok 2018 – 20.000 dňa 07.08.2018
• 2. za rok 2019 – 20.000 dňa 19.02.2020
• 3. za rok 2020 – 20.000 dňa 20.02.2020
• 4. doplatok inflačný za roky 2019 a 2020 vo výške 1.553,50 – neuhradený

Áno vyzval som nájomcu na uhradenie nájomného počas roku 2019 ako aj v roku 2020.

Pred podpisom zmluvy o pôžičke od MsBP vo výške 90.000 € konateľ MsBP Tibor Krajčovič dohodol podmienky s konateľom LRL Profitech. Poskytne mu zatiaľ len 75.000 € so zabezpečením už prestavanej investície vo výške 150.000 € a zmenkou spoločnosti vo výške 75.000 podporenou ďalším ručením vo výške 75.000 € osobným majetkom konateľa LRL Profitech. Zároveň LRL Profitech ihneď uhradí 20.000 € mestu Sereď za rok 2019 a do konca februára 2020 20.000 € za rok 2020. Po uhradení inflácie nájomného v marci 2020 a viditeľnom pokračovaní v investícii – MsBP požičia zvyšných 15.000 €.
Dlžoba mestu Sereď je uhradená. Investícia nájomcu naďalej pokračuje. Potrebujeme ju dokončiť z horeuvedených dôvodov.

Teraz sa pre zmenu pýtam ja Vás a prosím Vás o odpoveď
1. Čo by nasledovalo po vypovedaní zmluvy o nájme?
2. Ako by to prospelo občanom mesta?
3. Kedy by budova bola dokončená ? (Ako dlho sme tu mali nedokončenú budovu Sokolovňe , G- pavilónu…)
4. Myslel niekto aj na to aj to, aké by to malo následky pre mesto?
5. Ukážte mi tu prosím jeden krok, ktorý nebol urobený v prospech mesta Sereď a jeho obyvateľov?

Ing.MartinTomčányi

Primátormesta Sereď, Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

Mobil: 0905 601 174   Email: primator@sered.sk

Teraz sa pre zmenu pýtam ja Vás  pán primátor a prosím Vás o odpoveď:

1. Čo by nasledovalo po vypovedaní zmluvy o nájme?

Budovu prevedieme na MsBP, dokončíme ako mesto a budeme mať príjmy a sociálne byty pre občanov aj Domov Dôchodchov.

2. Ako by to prospelo občanom mesta?
Nové sociálne byty a Domov Dôchodcov – toto by prospelo občanom a nie, že si tam LRL profitech buduje biznis s bytmi, resp. tam spraví ubytovňu, to je OK ???

3. Kedy by budova bola dokončená ? (Ako dlho sme tu mali nedokončenú budovu Sokolovne , G- pavilónu…)
Z peňazí MsBP do roka je hotová aj s úverom, ktorý vieme vybaviť za úrok 0,5%

4. Myslel niekto aj na to aj to, aké by to malo následky pre mesto?
Ja vidím len samé výhody, keby to prevzalo mesto a zainvestovalo.

5. Ukážte mi tu prosím jeden krok, ktorý nebol urobený v prospech mesta Sereď a jeho obyvateľov?

Všetky kroky boli v prospech LRLprofitech s.r.o., už len ten prenájom na 50 rokov, to normálny človek nemôže urobiť.

Veľmi dôležitý negatívny krok vdím parkovanie – koľko parkovacích miest vybuduje LRL a koľko je bytov ???? Na svoj biznis ešte obmedzí s parkovaním ludí, ktorí bývajú v okolitých činžiakoch.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Pán poslanec s vašimi závermi sa nedá inak ako len súhlasiť. Myslim že keby sa jednalo o súkromný biznis primátora Tomčányiho tak by bol pán podnikateľ už dávno dostal výpoveď zo zmluvy. Myslím že v takomto prípade by Tomčániy vo výpovedi určite videl len výhody. Je tu však ešte jedna dôležitá vec a síce prečo primator Tomčányi pred poslancami ZATAJIL skutočnosť že pan podnikateľ dlhuje mestu. Že by mal z toho nejaký osobný prospech? A všetko ostatné sú len také rečičky? Sú snáď poslanci takí tupci že by sami nevedeli rozumne rozhodnúť aj v prípade že by vedeli o dlžobe pána Šipku voči mestu?

 2. takže pán Šipka uhradil mestu dlžobu až potom čo mu mesto poskytlo pôžičku a to čuduj sa svete z mestských peňazí

 3. Martin rad organizuje 50rocne prenajimanie cudzieho majetku. Aj AB a Piceria je jeho super kseft ale pre neho. Svoj majetok by takto stratovo urcite neprenajal. Kedy uz konecne nastupi zodpovednost a nastane spravodlivost a zacnu padat tresty za taketo činy, ktore produkuju stratu na 50 rokov pre mesto a teda nas obyvatelov

 4. Aj ja si myslím, rovnako ako kolega Karmažín, že mesto Sereď by so svojimi finančnými možnosťami dokázalo bez najmenších problémov budovu prestavať tak, aby slúžila verejnému záujmu v oveľa väčšej miere, ako sa zaviazala spoločnosť LRLProfitech v nájomnej zmluve. Primátor môže mať samozrejme iný názor. Rozhodne by však nemal pred hlasovaním o poskytnutí pôžičky, zatajovať poslancom informácie, že žiadateľ dlží mestu peniaze na nájomnom. Kto si chce pozrieť rozpravu – video od 3hod40min https://www.youtube.com/watch?v=8GMy7eZoxCw

 5. Podstatnou skutočnosťou je aj to, že poslanci nemali informáciu o tom, že táto spoločnosť žiadala o zníženie splátok nájomného ako aj to, že bola niekoľkokrát vyzvaná, aby svoj dlh uhradila. Toto bolo poslancom neznáme a na zastupiteľstve to tiež neodznelo. Verím, že ak by som prestal banke splácať úver ktorý mám, ochotne mi požičia ďalšie peniaze, ak prídem o ne požiadať.

 6. Navrhujem ,aby každý ,kto má akýkoľvek podnikateľský pllán a potrebuje ho financovať ,aby sa obrátil na mesto. Ponúknite 5 miest na čokoľvek ,čo mesto využije. Toto je ideálny model podnikania. Za cudzie. Martin tu napíše ,že RŠ uhradil dlh 🙂 . Presne z prachov ,čo mu poslal TK . Takto stavali aj byty na budove na Cirkevnej škole. Myslím , že už stačilo páni

 7. Na odpovedi p.primátora na túto výzvu ma mrzí niekoľko vecí:
  1. pán primátor na ňu odpovedá len cez tlačenú formu Seredských noviniek. Jeho odpoveď nebola zverejnená ani v internetovej forme, ani zaslaná nám poslancom, ktorí sme sa pod ňu menovite podpísali.
  2. Klamstvo p.primátora, že v druhej OVS na prenájom spomínanej budovy bol len jeden záujemca. Boli dvaja. A ten druhý splnil všetky podmienky OVS. Takže na jeho otázky „čo by sa stalo, keby…“ možno odpovedať aj protiotázkou: Čo by sa stalo, keby mesto už pri 2. OVS vybralo iného úspešného uchádzača?
  3. P.primátor nemohol vetovať toto uznesenie, pretože v čase, kedy mu bola doručená výzva od poslancov(18.2.), bola zmluva o poskytnutí pôžičky so spoločnosťou LRT Profitech už podpísaná. Stalo sa tak už na 2.pracovný deň po zastupiteľstve(17.2.), čo nie je bežný štandartný postup na meste, pretože sa väčšinou čaká, kedy budú uznesenia aj podpísané primátorom, čo je zvyčajne až po ich overení návrhovou komisiou (do 10 dní od konania zastupiteľstva) .

 8. Keď viete dokázať že Tomčanyi porušuje zákon, alebo iné interné predpisy, obohacuje iných ľudí na úkor verejných financií a je dôvodné podozrenie že aj on profituje z takýchto zdrojov tak
  podajte trestné oznámenie na gen. prokuratúru. Len samotné oznamovanie a nič nerobenie sa míňa účinku.

 9. vieme,že p.Šípka chodí na dovolenky a nie lacné s určitými ľuďmi z Mú,všetky zákazky dostáva od mesta práve on-zaujímavé a ešte potrebuje pôžičku? Smiešne,kto je jeho tajným spoločníkom ? Za tohoto vedenia sa to nedozvieme,ale možno raz.

 10. Dobre, jasne a pravdivo napisany článok. Len som zvedavý kedy sa uz konecne zobudia a pridaju ďalší poslanci a uz konecne spravite napravu a ukazete cestu do zabudnutia pripadne do Leopoldova tejto organizovanej skupine

 11. Bohužiaľ na súdoch a prokuratúre mali svojich ľudí, takže akýkoľvek podnet podaný do Galanty bol okamžite zamietnutý. Ale dúfajme, že prišiel ten čas, keď sa to podarí….

 12. To uz nerozchodi anie len on. Uz vsetci posranci na zaklade ktorych mesto sered dal do prenajmu tak lukrativny pozemok do prenajmu na 50 rokov. Byty tam nemozu byt lebo poslanci nedali na to suhlas. Lebo dali suhlas na prenajom ale nie podnajom. Ludia dajte na zastupitelstvo mavrh na prenajom pozemku na pozemok pri kauflande na 50 rokov a postavime tam bytovku. Ak nam to neodsuhlasia tak je to jednoznacne klientelizmus.. Ludia vam nevadi ze mesto rozdava pozemky jednotlivcom. Co su to tam za financaci ked nevedia urobit ziskovy business plan na budovu co sipka vie ale do stadiona najebat niekolko milionov nie je problem. Potom sa za to dobre stava umyvarka v cepeni.

 13. Súhlasím s Vami ,ale až na ten Čepeň umyvárku . Ten . Tomčany ten pozemok kúpil nie od mesta ,ale súkromnej osoby. V tomto smere ste vedľa . Pozrite si kataster .

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img